2 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29641

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mardin Artuklu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek ya da özel yetenek sınavıyla Üniversiteye kesin kaydını yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren on iş günü içinde başvurmaları halinde, daha önce kayıtlı oldukları diğer yükseköğretim kurumlarından başarmış oldukları derslerden ilgili birim yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilir. Bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmaz. İlgili birimler yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eğitim-öğretime başlayacakları tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde muaf tutulacak derslerin notlarını, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, öğrenci işleri otomasyon yöneticiliğine EBYS ile göndereceklerdir. Bu tarihten sonra gönderilen kararlar işleme alınmaz.

(2) Bulunduğu sınıfta alması gereken toplam kredi (AKTS) miktarının en az %75’inden muaf olan bir öğrencinin intibak ettirileceği bir üst sınıf belirlenir. Bu yetki, ilgili birim yönetim kuruluna aittir. Bir öğrenci kayıt olduğu programda mezun olması için alması gereken minimum kredi (AKTS) sayısının, yarısından fazlasından muaf sayılamaz.

(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve başarılmış olan dersler, 100’lük sisteme göre 60’ın altında ise ilgili birim yönetim kurulu kararı ile muafiyet talebi kabul edilen dersin başarı notu 60 olarak değerlendirilir ve öğrencinin transkriptine 60 olarak işlenir. Başarılmış olan dersin notu 60’ın üzerinde ise ve ilgili birim yönetim kurulu bu dersin muaf tutulmasına karar vermiş ise bu not olduğu gibi işlenir. Diğer yükseköğretim kurumunda almış olduğu notun 100’lük sistemde karşılığı yok ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen not karşılıkları esas alınır.

(4) Merkezi yerleştirme puanı ile yapılan yatay geçiş ile gelen öğrencinin intibak ettirileceği sınıf ilgili bölüm başkanının önerisiyle, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bir sınıfta alması gereken toplam kredi (AKTS) miktarının en az %60’ından  muaf olan bir öğrenci, bir üst sınıfa intibak ettirilir.

(5) Kurumlar arası yatay geçiş ya da merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapan öğrencilerin muafiyetleri, intibak ettirileceği sınıf ve alması gereken derslerin belirtildiği yönetim kurulu kararı, ilgili birim tarafından yatay geçiş kesin kayıt tarihinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde öğrenci işleri otomasyon yöneticiliğine EBYS ile gönderilir.

(6) Muafiyetlerde baz alınacak kredi sistemi AKTS, AKTS yok ise ulusal kredi sistemidir.

(7) İntibak ettirildiği sınıfta öğrencinin alması gereken ders yükü haftalık kırk saatten fazla olamaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/9/2012

28408