1 Mart 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29640

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

S & Q MART KALİTE GÜVENLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM 2009/15)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: SGM 2016/3)

MADDE 1 – 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan S & Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2009/15)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (15) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“16) Tahribatsız Testleri Yapan Personel Onayı (EK I - 3.1.3).”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/9/2009

27348

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/9/2010

27709

2-

15/6/2012

28324

3-

17/8/2012

28387

4-

22/7/2014

29068

5-

17/1/2015

29239