28 Şubat 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29638

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun toplantı ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun oluşumu, toplanması, yetki ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 15, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

ç) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

d) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

e) Kanun: 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,

f) Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

g) Üye: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Üyesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi

Kurulun oluşumu

MADDE 5 – (1) Kurul, Başkanın başkanlığında, Bakanlık Personel Genel Müdürü ile Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Başkan, Kurulun başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde, kendisine vekâlet eden başkan yardımcısı, Kurula başkanlık eder.

(3) Bakanlık Personel Genel Müdürü bulunmadığı zaman kendisine vekâlet eden yardımcısı, Kurul toplantısına katılır.

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 6 – (1) Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıldır. Kurulun seçimle gelen asıl üyelerinden önce ikisi, sonra üçü sırayla her iki yılda bir yenilenir.

(2) Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

(3) Seçimle gelen üyelerden herhangi bir sebeple üyeliği sona erenlerin yerine yedek üyelerden en fazla oy alan üye getirilir. Bu şekilde göreve gelen, yerini aldığı üyenin görev süresini tamamlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Görevleri ve Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun görevleri

MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Başkanlık tarafından hazırlanmış olan yıllık çalışma raporu ve programı ile personel ihtiyaçlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,

b) Başkanlık tarafından hazırlanmış olan yönetmelik ve benzeri düzenlemeleri incelemek ve kabul etmek,

c) Kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planları hazırlamak, eğitim ve öğretim hizmetlerine ilişkin kararları almak,

ç) Akademinin görev alanına giren konularda taşınır ve taşınmaz mal satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek tesis etmek üzere gerekli işlemleri yerine getirmek,

d) Akademice verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren tarifeyi hazırlamak, değiştirmek ve yürürlüğe koymak,

e) Akademide, Kanunun 22 ve 24 üncü maddeleri kapsamında çalıştırılacak yerli ve yabancı öğretim elemanı, araştırmacı ve danışmanın nitelikleri, sözleşme şartları ve ücretlerini 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlemek,

f) Akademide, Kanunun 22 ve 24 üncü maddelerine göre görev yapanlar hakkında geçici olarak çalıştırma veya görevlendirme kararını kaldırmak ya da sözleşmesine son vermek üzere ilgili mercie teklifte bulunmak,

g) Gereken hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,        

ğ) Başkan ve üyelerin diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,

h) İlgili mevzuatla Kurula verilen diğer görevleri yerine getirmek,

ı) Kanunlarla ve yönetmeliklerle başka bir organ gösterilmeksizin Akademiye verilen yönetim görevlerini yerine getirmek.

Toplantı

MADDE 8 – (1) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine olağan olarak ayda iki defa, Başkan tarafından belirlenen yer ve zamanda toplanır.

(2) Kurul, gereken hallerde Başkan tarafından doğrudan veya en az üç üyenin görüşülecek konuyu da belirten yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(3) İvedi hallerde Başkan toplantı gününü ve gündemini şifahen bildirmek suretiyle de Kurulu olağanüstü toplantıya davet edebilir.

(4) Üyelere toplantı gündemi, yeri ve zamanı, elektronik posta, sesli ileti, kısa mesaj ve benzeri yöntemlerle bildirilebilir.

Gündem

MADDE 9 – (1) Gündem, Başkan tarafından belirlenir.

(2) Kurul, önemli ve ivedi konularda gündem dışı konuların da gündeme alınmasına karar verebilir.

Önerilerin verilmesi

MADDE 10 – (1) Başkanın önerileri, Başkan tarafından imzalanarak Kurula sunulur. Üyelerin vermiş olduğu öneriler ise, öneriyi veren üye veya üyeler tarafından imzalanarak Başkana sunulur ve Başkan tarafından Kurula havale edilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 11 – (1) Kurul, en az beş üye ile toplanır.

(2) Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Kurul toplantılarında çekimser oy kullanılamaz.

(4) Herhangi bir nedenle toplantı yeter sayısının sağlanamayacağının anlaşılması veya mazeret bildiren üyelerin konunun önemi dolayısıyla toplantıya katılmalarının zorunlu görülmesi hallerinde, Başkan izinli üyeleri toplantıya çağırabilir. Çağrılan üye, raporla belgelenen hastalık hariç, toplantıya katılmak zorundadır.

Görüşmeler

MADDE 12 – (1) Kurulun görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Başkan, 11 inci maddede toplantı için öngörülen koşulların bulunması halinde toplantıyı açar.

b) Gündem üzerinde bir değişiklik önerisi yoksa gündemdeki maddeler sırasıyla görüşülür.

c) Yeniden incelenmesi gerekli görülen konuların, bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilebilir.

ç) Başkan, gerekli gördüğü ve Kurulun olağan işleri dışında özel önem taşıyan ve teknik inceleme gerektiren konuların görüşülmesi sırasında, bir üyeden konuyu incelemesini ve Kurulda raportörlük yapmasını isteyebilir.

d) Üyeler, gündemin herhangi bir maddesinin görüşülmesi sırasında konu hakkında Başkandan bilgi isteyebilir. Başkan, istenen bilgiyi kendisi verebilir veya konunun teknik yönünü göz önünde tutarak Akademiden bir görevliyi toplantıya çağırarak açıklamada bulunmasını sağlayabilir.

Oylama usulü

MADDE 13 – (1) Gündemde veya öneride yer alan her madde hakkındaki görüşmeler tamamlandıktan sonra o madde hakkında oylama yapılır.

(2) Oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır.

(3) Başkan, oyunu en son açıklar.

(4) Kurul içinden, Kurul temsilcisi veya yetkili bir organa katılacak asıl ve yedek üyelerin seçimi gizli oylama usulüyle her üye için ayrı ayrı yapılır.

(5) Oylar;

a) Oy pusulasında boşalan üye sayısından fazla adayın ad ve soyadının yazılmış olması,

b) Akademi mührünü taşımayan pusula veya zarf ile kullanılmış olması,

c) Belirgin bir işareti taşıyan pusula veya zarf ile kullanılmış olması,

ç) Adaylar dışında başka kişi veya kişilerin ad ve soyadlarının yazılması suretiyle kullanılmış olması,

hallerinde geçersiz sayılır.

(6) Oylama sonucu Başkan tarafından açıklanır.

Kararların yazımı ve tutanağın tanzimi

MADDE 14 – (1) Kurul kararları, sıra numarası verilerek, üç suret halinde hazırlanır ve Başkan ile üyeler tarafından imzalandıktan sonra muhafaza edilir.

(2) Kararlar;

a) Toplantı tarih ve sayısını,

b) Katılanların adı, soyadı ve unvanlarını,

c) Gündem maddesinin özetini,

ç) Öneri metnini,

d) Karar metnini,

e) Karar eklerini,

f) Akademi mührünü,

içerir.

(3) Alınan karara muhalif kalan üyeler, karşı görüş gerekçelerini, en geç üç gün içinde Başkanlığa yazılı olarak verir. Söz konusu karşı görüş gerekçeleri karara eklenir.

(4) Kararlara, her takvim yılında birden başlayarak sıra numarası verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sekretarya hizmetleri

MADDE 15 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri, Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Üyelerin bilgi istemesi

MADDE 16 – (1) Üyelerin, Akademinin çalışmaları hakkında yazılı olarak bilgi istemeleri halinde, bu talep makul sürede yerine getirilir. Gizlilik ileri sürülerek bilgi vermekten kaçınılamaz.

Ücret

MADDE 17 – (1) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden, uhdesinde kamu görevi bulunanlara ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı günü için 2500, uhdesinde herhangi bir kamu görevi bulunmayanlara ise 3500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.