28 Şubat 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29638

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, noterlerin, serbest veya kamuda çalışan avukatların; Türkiye Adalet Akademisinde kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek suretiyle mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlilik ve liyakatlerini üst seviyeye ulaştırmak ve meslekî gelişmelerinin sağlanması için yaptırılacak hizmet içi eğitimin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, noterlere, serbest avukatlara, hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurullarda çalışan kişilerden Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alması teklif edilenlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 31, 32, 33 ve 41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

c) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

ç) Daire Başkanlığı: Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığını,

d) Eğitim: Hizmet içi eğitimi,

e) Eğitim Merkezi Başkanlığı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığını,

f) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

g) Kanun:  4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,

ğ) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitimin Hedefleri, İlkeler, Sorumluluk ve Eğitime Katılım

Eğitimin başlıca hedefleri

MADDE 5 – (1) Eğitimin hedefleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Noterlerin, serbest avukatların, hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurullarda çalışan kişilerin mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlilik ve liyakatlerini üst seviyeye ulaştırmak suretiyle meslekî gelişimlerini sağlamak.

b) Zamanı verimli şekilde kullanabilme ve karşılaşacakları hukuki problemleri en kısa zamanda kavrayıp, doğru çözüm üretebilme becerilerini geliştirmek.

c) İnsan haklarına ve hukuka uygun, adil ve hızlı yargılama yapabilme becerisini geliştirmek.

ç) Mevzuatta meydana gelen değişiklikleri uygulamaya yansıtmak ve uygulamada birliği sağlamak.

d) Noterlerin, serbest avukatların, hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve kurullarda çalışan kişilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişim ve gelişmelere uyumlarını sağlamak.

e) Hukuk ve adalet alanındaki sorunların giderilmesi ve mesleki gelişim konularında üst seviyede yarar sağlamak.

İlkeler

MADDE 6 – (1) Eğitimin gerçekleştirilmesinde;

a) Akademide verilecek hizmetin aksatılmaması,

b) Eğitimde plana uygunluk,

c) Eğitimde süreklilik,

ç) Uygulamaya yönelik olma,

d) Eğitim konularının belirlenmesinde gereklilik ve öncelik sıralaması,

e) Katılımcıların belirlenmesinde talebe öncelik,

f) Katılımcılar arasında eşitlik,

g) Katılımcıların başarılarının değerlendirilmesi,

ilkeleri göz önünde tutulur.

Sorumluluk

MADDE 7 – (1) Eğitime katılanlar, eğitim süresi içerisinde, kurs, seminer, sempozyum, konferans ve uygulama şeklindeki çalışmalara düzenli olarak devam ederler ve Akademi tarafından belirlenen kurallara uyarlar.

(2) Eğitime, ilgili mevzuat hükümlerine göre haklı bir mazereti bulunmaksızın katılmayanların durumu ilgilinin kurumuna bildirilir.

Eğitime katılım

MADDE 8 – (1) Katılımcılar, eğitim planında belirlenen sayıda, yerde ve sürede aşağıdaki belirtilen şekilde eğitime katılabilir:

a) Eğitime katılacak kamu kurum, kuruluş ve kurullarda çalışanların listesi ilgili kurum, kuruluş veya kurullarınca,

b) Eğitime katılacak serbest avukatların listesi doğrudan başvuru dışında, Türkiye Barolar Birliği veya ilgili barolarca,

c) Eğitime katılacak noterlerin listesi Türkiye Noterler Birliğince,

belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimin Uygulanması

Görevlendirme

MADDE 9 – (1) Hizmet içi eğitimlerde;

a) Yüksek mahkemelerin başkan, daire başkanı ve üyeleri,

b) Hâkimler ve savcılar,

c) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına mensup uzmanlar, avukatlar ve noterler,

d) Yabancı ülkelerden gelen akademisyenler ve uzmanlar,

e) Özel eğitim ve danışmanlık kurumlarında çalışan uzmanlar,

öğretim elemanı olarak görevlendirilebilir.

Ders ücreti

MADDE 10 – (1) Akademide ders vermekle görevlendirilenlerden;

a) Üniversite öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre,

b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen kadar,

ders ücreti ödenir.

(2) Birinci fıkrada sayılanlara ders ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

Eğitim konuları

MADDE 11 – (1) Eğitim konuları, ilgililerin talepleri dikkate alınarak belirlenir.

(2) Eğitim konularının belirlenmesi sırasında;

a) Mevzuatta meydana gelen değişikliklere,

b) Uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve duraksamalara neden olan hukuk ve ceza yargılaması usul hükümlerine,

c) Avrupa Birliği müktesebatının iç hukuka yansıtılmasında karşılaşılan sorunlara,

ç) İnsan haklarına ve evrensel hukuk anlayışına,

ilişkin konulara öncelik verilir.

Eğitim konusunun ve öğretim elemanlarının bildirimi

MADDE 12 – (1) Eğitimde verilecek kurs, seminer, sempozyum ve konferansların konuları ile bu konularda eğitim verecek öğretim elemanlarının isimleri, eğitimin başlamasından önce Başkanlık tarafından ilgililere bildirilir.

Eğitim programının bildirimi

MADDE 13 – (1)  Kabul edilen eğitim programı, ilgili kurum, kuruluş veya kurullara bildirilir.

İşbirliği ile eğitim

MADDE 14 – (1) Eğitim, konularına göre ilgili kurum, kuruluş veya kurullarla yapılacak işbirliği sonucu düzenlenecek etkinlikler anılan kuruluşlarca belirlenecek tesislerden de yararlanmak suretiyle yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Eğitim sonunda belge verilmesi

MADDE 15 – (1) Katılımcılardan;

a) En az altmış saatlik bir eğitim programına tabi tutularak, eğitim sonunda yapılan değerlendirmede başarılı kabul edilenlere Ek-1'deki sertifika,

b) Diğer eğitim faaliyetlerine katılanlara Ek-2'deki katılım belgesi,

Başkanlıkça verilebilir.

Eğitim ücreti

MADDE 16 – (1) Eğitime katılanlardan;

a) Kamuda çalışanların eğitim ücreti, mensubu olduğu kamu kurum, kuruluş veya kurullarınca,

b) Diğer katılımcıların ücreti kendileri tarafından,

eğitime başlamadan önce Akademi tarafından bildirilen banka hesabına yatırılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 8/10/2004 tarihli ve 25607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

 

 

 

Ek-1

 

 

HİZMET İÇİ EĞİTİM SERTİFİKASI

 

Sayın .............................

 

Türkiye Adalet Akademisince ..../...../20.. .../..../20.. tarihleri arasında ..............  için düzenlenen .................................... hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlayarak  sertifika almaya hak kazanmıştır.

 

BAŞKAN

 

 

Ek-2

 

HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILIM BELGESİ

 

Sayın .............................

 

Türkiye Adalet Akademisince ..../...../20... ..../..../20... tarihleri arasında ..............  için düzenlenen .................................... konulu hizmet içi eğitime katılması nedeniyle  işbu belge tanzim edilerek kendisine verilmiştir.

 

BAŞKAN