28 Şubat 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29638

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULU ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI İLE DENETİM KURULU HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun toplantı ve çalışma usul ve esasları ile Denetim Kurulunun oluşumunu düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun oluşumu, yetki ve görevleri, toplantı ve çalışma usul ve esasları ile Denetim Kurulunun oluşumuna ilişkin konuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 12,13,14 ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Bakan: Adalet Bakanını,

c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

ç) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

d) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

e) Denetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Denetim Kurulunu,

f)  Kanun: 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,

g) Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

ğ) Kurul Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul Başkanını,

h) Üye: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul üyesini,

ı) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi

Kurulun oluşumu

MADDE 5 – (1) Kurul; Bakan, Bakanlık Müsteşarı, Başkan, Başkan Yardımcıları, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, Avrupa Birliği Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Eğitim Dairesi Başkanı ve dört yıl için seçilen aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun biri hukuk daireleri, biri ceza daireleri üyeleri arasından seçeceği iki üye,

b)  Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay üyeleri arasından seçeceği bir üye,

c) Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulunun Askerî Yargıtay üyeleri arasından seçeceği bir üye,

ç) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin hâkim sınıfından olan üyeleri arasından seçeceği bir üye,

d)  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,

e)  Bakanın, birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş; adlî yargı hâkim ve savcıları arasından görevlendireceği dört, idarî yargı hâkim ve savcıları arasından görevlendireceği iki üye,

f) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri arasından seçeceği iki üye,

g) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az on beş yıl fiilen mesleği icra etmiş avukatlar arasından seçeceği bir üye,

ğ) Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun birinci sınıf noterler arasından seçeceği bir üye.

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 6 – (1) Seçimle gelen üyelerin görev süresi seçilme tarihinden itibaren dört yıl geçmekle sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurulun Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun görevleri

MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Kurul üyeleri arasından, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek.

b) Yönetim Kurulu tarafından sunulan yıllık çalışma raporu ile Denetim Kurulu raporunu inceleyerek karara bağlamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından sunulan kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı ile yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

ç) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen personel ihtiyaçlarını inceleyerek karara bağlamak.

d) Başkan ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası hakkında karar vermek.

e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Toplantı

MADDE 8 – (1) Kurul, her yıl Nisan ayı içinde Başkan tarafından belirlenen yer ve zamanda olağan toplantısını yapar.

(2) Yönetim Kurulu veya Başkan, gereken hallerde Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Kurulun en az on beş üyesinin, görüşülecek konuyu da belirten yazılı istemi üzerine, Başkan, Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

(4) Kurul, her toplantıda, kendi üyeleri arasından açık oylama usulüyle bir başkan ve iki kâtip üye seçer.

Gündem

MADDE 9 – (1) Kurulun gündemini;

 a) Olağan toplantıya çağırılması halinde,  7 nci maddede sayılan ve Başkan tarafından belirlenen konular,

b) Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılması halinde, Başkan tarafından belirlenen konular,

c) Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağırılması halinde, Yönetim Kurulu kararında belirtilen ve Başkan tarafından önerilen konular,

ç)  En az on beş üyenin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılması halinde, söz konusu istemde belirtilen ve Başkan tarafından önerilen konular,

oluşturur.

(2) Gündem birinci fıkrada belirtilen konular çerçevesinde Başkanlık tarafından hazırlanır ve toplantıdan üç gün önce üyelere dağıtılır.

(3) Gündemde, yoklama, açılış, Kurul Başkanlığı seçimi, Kurul Başkanının açılış konuşması, görüşülmesi istenen konular, üyelerin dilek ve temennileri, Kurul Başkanının dilek ve temennilere cevap teşkil eden konuşması, Kurul Başkanının kapanış konuşması, toplantı yeter sayısının sağlanamaması durumunda ikinci toplantının yeri ve zamanı ile gerek görülen diğer hususlar yer alır.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 10 – (1) Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı katılan üyelerle yapılır.

(2) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

(3) Oylamada çekimser oy kullanılamaz.

Kurul başkanlığı

MADDE 11 – (1) Kurul Başkanlığı, bir başkan ve iki kâtip üyeden oluşur. Kurul Başkanı ve iki kâtip üye Kurulun kendi üyeleri arasından açık oylama usulüyle seçilir.

Görüşmeler

MADDE 12 – (1) Kurulun görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Başkan tarafından toplantı yeter sayısının bulunması durumunda toplantı açılır ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.

b) Gündem üzerinde bir değişiklik önerisi yoksa maddeler sırasıyla görüşülür. Başkan veya en az beş üyenin yazılı önergesi ile sunulan konuların gündeme alınmasına karar verilebilir. Gündemde bulunmayan ve Kurulca gündeme alınmayan konular müzakere edilemez.

c) Toplantıda farklı görüşlerin ileri sürülmesi sebebi ile olumlu veya olumsuz bir çoğunluk kararına bağlanamayan veya üyelerce incelenmesi gerekli görülen konuların, bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilebilir.

ç) Bütün önergeler yazılı olarak Kurul Başkanına verilir. Önergeler Kurul tarafından kâtip üyeye okutulur. Kurul Başkanı gerekli gördüğü önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşma yapmak isteyenler olup olmadığını tespit ederek müzakere açabileceği gibi önergeyi doğrudan Kurulun onayına da sunabilir. Müzakereye açılan önergelerde Kurul Başkanı, ilk ve son sözü önerge sahibine vermek suretiyle, söz isteyenlere istem sırasına göre, usul hakkında söz isteyenlere ise öncelikle söz verir.

d) Üyeler, gündemin herhangi bir maddesinin görüşülmesi sırasında konu hakkında Kurul Başkanından bilgi isteyebilir. Kurul Başkanı, istenen bilgiyi kendisi verebileceği gibi bir üyeden veya konunun teknik yönünü göz önünde bulundurarak Akademiden bir görevliyi toplantıya çağırarak açıklamada bulunmasını sağlayabilir.

e) Konuşmalar Kurul Başkanına hitaben yapılır.

f) Kurul Başkanı konuya ilişkin görüş ve oyunu en son açıklar.

Oylama usulü

MADDE 13 – (1) Gündemde yer alan her madde, hakkındaki görüşmeler tamamlandıktan sonra oylanır.

(2) Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yönetim Kurulu ile Denetim Kuruluna katılacak asıl ve yedek üyelerin seçimi, gizli oylama usulüyle ayrı ayrı yapılır.

(3) Oylama sonucu, Kurul Başkanı tarafından açıklanır.

Kurul toplantı tutanağı

MADDE 14 – (1) Kurul toplantılarında alınan kararlar, toplantının yeri ve tarihi ile katılanların ad ve soyadlarını içerecek şekilde tutanak altına alınır.

(2) Tutanağın her sayfası Akademi mührü ile mühürlenip Kurul Başkanı ve kâtip üyelerce imzalandıktan sonra Başkanlığa tevdi edilir.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 15 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri, Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu Üyesi Adaylığı, Başvuru Usulü ve Seçimi

Adaylık

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeliklerine, Kurul üyeleri doğrudan aday olabilir veya diğer bir Kurul üyesi tarafından aday gösterilebilir.

Başvuru usulü

MADDE 17 – (1) Toplantıdan önce başvuru Başkanlığa, toplantı sırasında başvuru ise Kurul Başkanlığına verilecek bir dilekçeyle yapılır.

(2) Toplantıdan önce başvuran kişilere, başvurunun yapıldığını gösteren bir alındı belgesi verilir.

(3) İadeli taahhütlü olmak koşuluyla, posta yoluyla başvuru yapılabilir; bu durumda, başvurunun Başkanlığa ulaştığı tarih esas alınır.

Üyelerin seçimi

MADDE 18 – (1) Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeliğine başvuru yapanları ve aday gösterilenleri belirten mühürlü oy pusulaları ve zarflar üyelere dağıtılır.

(2) Birden fazla üyelik seçiminin aynı toplantıda yapılması durumunda oylama, oy pusulasına boş üye sayısı kadar adayın ad ve soyadının karşısındaki kutucuğun işaretlenmesi suretiyle yapılır.

Geçersiz oylar

MADDE 19 – (1) Oylar;

a) Oy pusulasında seçilecek üye sayısından fazla adayın ad ve soyadının işaretlenmiş olması,

b) Akademi mührünü taşımayan pusula veya zarf kullanılmış olması,

c) Belirgin bir işaret taşıyan pusula veya zarf kullanılmış olması,

hallerinde geçersiz sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim Kurulunun Oluşumu, Seçimi ve Üyeliğin Sona Ermesi

Denetim Kurulunun oluşumu

MADDE 20 – (1) Denetim Kurulu, Kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

Adaylık

MADDE 21 – (1) Denetim Kurulu üyeliğine, Kurul üyeleri doğrudan aday olabilir veya Kurulun bir üyesi tarafından aday gösterilebilir.

Başvuru usulü

MADDE 22 – (1) Denetim Kurulu üyeliği adaylık başvurusu, 17 nci maddedeki usule göre yapılır.

Üye seçimi

MADDE 23 – (1) Denetim Kurulu üyeliği seçimi, 21 inci maddeye göre aday olanlar arasından Kurulca, 18 inci ve 19 uncu maddelere göre yapılır.

Üyeliğin sona ermesi

MADDE 24 – (1) Denetim Kurulu üyelerinin görevi, seçilme tarihinden itibaren iki yıl geçmekle sona erer.

(2) Denetim Kurulu üyelerinden, herhangi bir sebeple üyeliği sona erenlerin yerine, yedek üyelerden en fazla oy alan üye getirilir. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 30/3/2010 tarihli ve 27537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yürütür.