26 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29636

YÖNETMELİK

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE

HAZIRLIK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce seviyelerini, Üniversitedeki dersleri takip edebilecek, İngilizce yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek, konularında araştırma yapabilecek düzeye getirmek için yürütülen eğitim-öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunca yürütülen İngilizce hazırlık programı eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: Her biri en az 15 haftadan oluşan iki yarıyılı,

b) Düzey belirleme sınavı: Hazırlık programında eğitim görecek öğrencilerin düzeylerini belirleyen sınavı,

c) İHP: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce hazırlık programını,

ç) İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS): Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce yeterlik sınavını,

d) ÖİM: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünü,

e) Rektörlük: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünü,

f) Senato: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesini,

ğ) YDYO: Yabancı Diller Yüksek Okulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İngilizce Hazırlık Programında Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

İngilizce yeterlik ve seviye tespit sınavları

MADDE 5 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili İngilizcedir. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterlikleri, akademik yılbaşında YDYO tarafından uygulanan İngilizce yeterlik sınavı ile belirlenir.

(2) Eşdeğerliği YDYO tarafından önerilen ve Senato tarafından kabul edilen, Uluslararası İngilizce sınavlarından geçerli puanı almış öğrenciler ile İYS’den yeterli puanı alan öğrenciler doğrudan bölümlerine kayıt yaptırabilir.

(3) Son üç yıl veya daha uzun süre, anadili İngilizce olan bir ülkede ve o ülke vatandaşlarının devam ettiği bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmüş ya da orta eğitimini bu kurumlarda tamamlamış olanlar da İYS’den muaf olurlar.

(4) Üniversiteye yatay geçiş başvurusu yapan lisans öğrencilerinin İngilizce yeterlikleri ilgili fakültenin önerisiyle YDYO Kurulu tarafından değerlendirilir. Öğrencinin İYS’ye girmesi istenebilir.

(5) YDYO tarafından yapılan İYS’de başarısız olan öğrenciler bir yıl İHP’ye devam etmek zorundadır.

(6) Herhangi bir nedenle İYP’ye girmeyen öğrencilere telafi sınavı verilmez.

(7) Öğrencilerin, İHP’de hangi düzeyde eğitim görecekleri İngilizce düzey belirleme sınavından aldıkları sonuca göre belirlenir.

Eğitim süresi

MADDE 6 – (1) İHP’de normal eğitim süresi bir akademik yıl, azami öğrenim süresi ise iki akademik yıldır.

(2) Bir akademik yıldaki kayıt, ders, İYS ve benzeri etkinliklerin süre ve tarihleri akademik takvim ile belirlenir.

(3) İHP’ye kayıt yaptırıp bir akademik yıl sonunda devam koşulunu sağlayan, ancak başarısız olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere, yalnızca bir akademik yıl için İHP’ye kabul edilir.

(4) İHP’ye kayıt yaptırıp iki akademik yıl sonunda başarısız olan öğrenciler İHP’de eğitim göremez. Bu öğrenciler, bir yıl içinde YDYO tarafından yapılan İYS veya YDYO tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan Senatonun onayladığı geçerli puanı elde etmeleri durumunda yerleştirildikleri programa kayıt yaptırabilir. Aksi halde Üniversite ile ilişikleri kesilir.

İHP Kayıtları

MADDE 7 – (1) İHP’ye ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler Üniversitenin resmî internet sitesinde ilan edilen tarihte kayıtlarını yaptırırlar.

(2) İlan edilen kayıt koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğrencilerin yararlandığı hakları kullanamaz.

(3) Kayıt işlemlerini tamamlamadığı için kayıtsız duruma düşen öğrenciler İHP sınıfına devam hakkını kaybeder.

Devam durumu

MADDE 8 – (1) İHP’de derslere devam etmek zorunludur.

(2) Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine %80’den az olmamak üzere YDYO Kurulu tarafından belirlenen oranda devam etmekle yükümlüdürler.

(3) YDYO Kurulu tarafından onaylanmayan mazeretler kabul edilmez.

(4) YDYO Kurulunun belirlediği devamsızlık sınırını aşan öğrenciler programa devam hakkını kaybeder.

Başarı ve değerlendirme

MADDE 9 – (1) Başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:

a) Öğrenciler, sorumlu oldukları ders gereklerini yerine getirmek ve sınavlara girmek zorundadır.

b) Hazırlık sınıfında başarı ve değerlendirmeye ilişkin esaslar her akademik yıl başlangıcında YDYO-İHP internet sayfasında duyurulur.

c) Bir akademik yıl sonunda başarılı olamayan öğrenciler bir sonraki akademik yıl başlangıcında verilen İYS’ye girebilir.

Programa devam hakkını kaybeden öğrenciler

MADDE 10 – (1) Herhangi bir nedenle İHP’ye devam hakkını kaybeden öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için;

a) Akademik yılbaşında yapılan İYS’ye girip başarılı olmaları,

b) Senato tarafından kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları

gerekir.

İzinli sayılma

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırmaları koşuluyla, YDYO Yönetim Kurulu kararıyla en fazla bir akademik yıl için izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre YDYO Yönetim Kurulu tarafından her defasında en fazla bir akademik yıl olmak üzere uzatılabilir. İHP öğrencilerine eğitim öğretim programı bir yılı kapsadığından yarıyıl izni verilmez.

(2) Öğrenciler aşağıda belirtilen gerekçelerle izinli sayılabilir:

a) Sağlık sorunları,

b) Askerlik,

c) Maddi ve ailevi sorunlar,

ç) Eğitim,

d) İngilizce bilgisini kendi imkanları ile geliştirmek istemesi.

(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenciler mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte YDYO Müdürlüğüne en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur, ancak maddi ve ailevi nedenler ile beklenmedik durumlarda başvuru süresi kısıtlaması yoktur.

(4) YDYO Müdürlüğü öğrencilerin izin talebini, YDYO Yönetim Kuruluna sunar.

(5) YDYO Yönetim Kurulu kararı ÖİM’ye iletilir ve ÖİM tarafından işleme alınarak ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.

(6) İzinli sayılan süre eğitim öğretim süresine dahil değildir.

(7) İzin süresi biten öğrenciler, takip eden yıl için İHP’ye kaydını yenileyebilir veya akademik yıl başlangıcında yapılan İYS’den veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yaptırabilirler.

(8) İngilizce dil bilgisini kendi olanakları ile geliştirmek üzere izin alan öğrencilerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Bu öğrenciler İHP’ye bir yıl devam hakkını kullanmış sayılır.

b) Bu izni İHP’deki birinci akademik yılında kullanan ve takip eden akademik yılın başında İngilizce yeterlik koşulunu sağlayan öğrenciler yerleştirildikleri lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

c) Bu izni İHP’deki ikinci yılında kullanan ve takip eden akademik yılbaşında İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrencilerin tekrar İHP’ye devam etme hakkı yoktur. Bu öğrenciler akademik yıl başlangıcında yapılan İYS’den ya da Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan geçerli puanı almaları durumunda lisans programına kayıt yaptırabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Türkçe eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına geçiş

MADDE 12 – (1) İHP’de eğitim gören öğrencilerin Türkçe eğitim yapan kurumlara geçişleri Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.