26 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29636

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ HİZMETLERİNDEN YARARLANMA

VE ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisinin hizmetlerinden yararlanma ve hizmetler nedeniyle alınacak ücretlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi hizmetlerinden yararlanma esasları ile ücret tarifesinin hazırlanmasına ve tahsiline ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

ç) Eğitim Merkezi Başkanlığı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığını,

d) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

e) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmetlerden Yararlanma

Meslek içi eğitim

MADDE 5 – (1) Akademi tarafından verilen meslek içi eğitim programlarından;

a) Adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları, noterler, kamuda çalışan avukatlar ve hukuk müşavirleri ilgili kurum, kuruluş veya kurulları aracılığıyla,

b) Serbest avukatlar ise bizzat başvurmak suretiyle,

yararlanabilirler.

Uzmanlık eğitim ve öğretimi

MADDE 6 – (1) Akademi tarafından düzenlenen uzmanlık programlarından Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Yönetmeliği hükümleri gereğince başvurma koşullarını taşıyan;

a) Adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıları ile noterler, kamuda çalışan avukatlar ve hukuk müşavirleri ilgili kurum, kuruluş veya kurulları aracılığıyla,

b) Serbest avukatlar ise bizzat başvurmak suretiyle,

yararlanabilirler.

Hizmet içi eğitim

MADDE 7 – (1) Adalet uzmanı, adalet uzman yardımcıları, icra müdürleri, icra müdür yardımcıları, yazı işleri müdürleri, zabıt kâtipleri, adalet ve hukuk alanına ilişkin eğitim talebinde bulunan kurum ve kuruluş çalışanları, Akademi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına ilgili kurum, kuruluş veya kurulları aracılığıyla başvurabilirler.

Meslek içi ve hizmet içi eğitim ile uzmanlık programına katılmada izin

MADDE 8 – (1) Akademi tarafından düzenlenen meslek içi ve hizmet içi eğitim ile uzmanlık programlarına, Akademi tarafından bu programlara kabul için öngörülen koşullar uyarınca ilgili kurum, kuruluş veya kurullarınca izin verilenler katılabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücrete Tabi Hizmetler ve Ücret Tarifesine İlişkin Usul ve Esaslar

Ücrete tabi hizmetler

MADDE 9 – (1) Akademinin;

a) Meslek öncesi eğitim ile adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcılarına yönelik meslek içi eğitim programları dışındaki her türlü eğitim hizmeti,

b) Danışma, hukuki yardım, inceleme, dokümantasyon, araştırma hizmetleri,

c) Akademinin yayın kurulu tarafından ücretli olarak belirlenmiş yayın faaliyetleri,

ç) Yatılı tesislerden yararlanma hizmetleri,

ücrete tabidir.

Ücret tarifesinin hazırlanması ve yürürlüğe konulması

MADDE 10 – (1) Akademi tarafından verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretlere ilişkin tarife, Yönetim Kurulu tarafından her yıl için hazırlanır ve yürürlüğe konulur.

(2) Yeni ücret tarifesi yürürlüğe girinceye kadar önceki ücret tarifesi uygulanmaya devam olunur.

Ücret tarifelerinin kapsamı

MADDE 11 – (1) Ücret tarifesinde, yıllık çalışma programında yer alan faaliyetler çerçevesinde Akademi tarafından verilecek hizmet kalemleri yer alır.

Ücret miktarının belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Ücret tarifesinde yer alan ücretler verilen hizmetin kapsamı, süresi, faydalananların sayısı ve Akademi giderleri gibi maliyeti etkileyen hususlar gözetilerek belirlenir.

Ücreti ödeyecekler

MADDE 13 – (1) Akademi hizmetlerinden faydalananlardan kamuda çalışanların ücreti ilgili kurum, kuruluş veya kurulları tarafından, diğerlerinin ücreti ise bizzat yararlananlar tarafından ödenir.

Ücretin ödenme şekli ve niteliği

MADDE 14 – (1) Ücretin peşin ödenmesi esastır. Ücret tarifesinde, ödemelerin usulü gösterilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 8/10/2004 tarihli ve 25607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisinin Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.