26 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29636

YÖNETMELİK

Türkiye Adalet Akademisinden:

ADLÎ, İDARÎ VE ASKERÎ YARGI HÂKİM VE SAVCILARIN

MESLEK İÇİ EĞİTİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen meslek içi eğitime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıların Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen meslek içi eğitimine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 119 uncu maddesi ile 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

ç) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

d) Daire Başkanlığı: Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığını,

e) Eğitim Merkezi Başkanlığı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığını,

f) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

g) Hâkim ve Savcı: 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 3 üncü maddesinde tanımı yapılan adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları ile 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa tabi askerî hâkim ve savcıları,

ğ) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,

h) Yıllık Eğitim Planı: Hâkim ve savcıların meslek içi eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere her yıl için hazırlanan planı,

ı) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Meslek İçi Eğitimin Niteliği, Hedefleri ve İlkeleri

Meslek içi eğitimin niteliği

MADDE 5 – (1) Meslek içi eğitim, hâkim ve savcılar için hak ve ödevdir.

(2) Meslek içi eğitim hakkı, hâkim ve savcıların ihtiyaç duydukları konularda eğitim almayı talep etme hakkını içerir.

(3) Meslek içi eğitim ödevi, hâkim ve savcıların görev ve yetki alanları ile ilgili meslek içi eğitim programlarına alınabilmesini ifade eder.

Meslek içi eğitimin hedefleri

MADDE 6 – (1) Meslek içi eğitimle;

a) Mevzuatta meydana gelen değişikliklerin uygulamaya yansıtılması ve uygulama birliğinin sağlanması,

b) Hâkim ve savcıların,

1) Meslekî bilgi, beceri, birikim ve yeterlilik düzeyini artırmak suretiyle meslekî ve kişisel gelişimine katkı sağlanması,

2) İnsan haklarına ve hukuka uygun, adil ve hızlı bir yargılama yapabilme becerisinin geliştirilmesi,

3) Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek doğru ve hızlı algılama, anlama ve duruma uygun düşünce üretme becerilerinin geliştirilmesi,

4) Evrensel hukuk anlayışının içselleştirilmesine katkı sağlanması,

5) Meslek etiği bilincinin geliştirilmesi,

6) Zamanı verimli şekilde kullanabilme ve karşılaşılabilecek hukuki problemleri kavrama ve doğru çözüm üretebilme becerilerinin geliştirilmesi,

c) Yargı eğitimi alanındaki uluslararası temel belgeler, ilgili kurumların stratejik planları ile reform belgeleri ve eylem planları çerçevesinde eğitim programlarının planlanması ve güncelliğinin sağlanması ile bu çerçevede meslekî yetkinliğin geliştirilmesi,

hedeflenmektedir.

Meslek içi eğitimin başlıca ilkeleri

MADDE 7 – (1) Meslek içi eğitimde aşağıda belirtilen ilkeler esas alınır:

a) Katılımcılar arasında fırsat eşitliğini gözetmek.

b) İhtiyaç duyulan alanlara yönelik eğitim vermek.

c) Hâkim ve savcılara yönelik sıkça karşılaşılan ve özelliği bulunan soruşturma, kovuşturma ve davalara yönelik eğitimler vermek.

ç) Uzmanlık gerektiren bir göreve atanan hâkim ve savcılara atandıkları görevin niteliğine uygun programlar düzenlemek.

d) Uygulama birliğinin sağlanabilmesi, hukuki müzakerelerde bulunulabilmesi ve yargısal sorunlara ilişkin deneyimlerin paylaşılabilmesi için programlar yapmak.

e) Görev, yetki ve mevzuat değişikliklerini kapsayacak şekilde karşılaşılacak sorunlara ilişkin uyum eğitimi vermek.

f) Gerektiğinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla, eğitimde işbirliği, bilgi, belge, araç, gereç ve eğitici sağlamak.

g) Eğitimi etkililik, verimlilik ve ekonomiklik ilkelerine uygun olarak yürütmek.

ğ) Eğitim yapılacak ortamları eğitimin gereklerine göre donatmak.

h) Eğitim programı ve faaliyetlerini hâkim ve savcıların yargısal görevlerini aksatmayacak şekilde planlamak ve gerçekleştirmek.

ı) Eğitimin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi konusunda eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme yapmak.

i) Gerektiğinde adalet ve hukuk dışındaki diğer uzmanlık alanlarından ve uzmanlardan yararlanmak.

(2) Başkanlık meslek içi eğitimin planlanması, uygulanması ve takibi ile sonuçlarının değerlendirilmesi süreçlerini gerçekleştirir. Bu kapsamda gerektiğinde re’sen ya da hizmet satın almak suretiyle meslek içi eğitimlerin hâkim ve savcılar üzerindeki etkinlik ve verimliliğini araştırır. Eğitimin beklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi konusunda istatistik ve etki analizleri yapar veya yaptırır, elde edilen sonuçlar doğrultusunda işlem ya da faaliyetlerini yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yıllık Eğitim Planlarının Hazırlanması, Duyurulması ve Uygulanması

Yıllık eğitim planının hazırlanması

MADDE 8 – (1) Yıllık eğitim planı, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanır:

a) Başkanlık, kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planlarını hazırlama sürecinde Bakanlık, Millî Savunma Bakanlığı, Kurul, Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, hukuk fakülteleri ile görüş alınmasına ihtiyaç duyulan diğer kurum, kuruluş veya kurulların görüş ve önerilerini alır.

b) Daire Başkanlığı, alınan görüş ve önerileri dikkate alarak yıllık eğitim planı taslağını hazırlar.

(2) Yıllık eğitim plan taslağında eğitim programlarının;

a) Kongre, konferans, şura, sempozyum, seminer, çalıştay, panel gibi bilimsel ve kültürel toplantı türlerinden hangi yöntemle yapılması gerektiği,

b) Konusu, amaç ve hedefleri,

c) Hedef kitlesi ile katılımcı sayısı,

ç) Yapılacağı yer, tarih ve süresi,

belirtilir.

(3) Taslağın hazırlanmasında mevzuat ve reform belgelerine, Başkanlığın ve ilgili diğer kurumların stratejik planları ile eylem planlarında ve ilgili ulusal ve uluslararası raporlarda belirtilen eğitim konularına öncelik verilir.

(4) Başkanlık, gerektiğinde hâkim ve savcılarla mülâkat, anket veya diğer ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanmak suretiyle eğitime yönelik ihtiyaç analizleri yapar veya yaptırır.

Yıllık eğitim planının duyurulması

MADDE 9 – (1) Karara bağlanan yıllık eğitim planı Kurula gönderilir ve Akademinin internet sitesinde ilan edilir.

Yıllık eğitim planının uygulanması

MADDE 10 – (1) Planlanan eğitim programlarına katılmak isteyen adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıların talepleri Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından toplanır ve katılımcıların belirlenmesi için Kurula gönderilir.

(2) Yüksek Mahkemeler, Kurul ve Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hâkim ve savcılar, yetkili makamın izni ile eğitim programlarına katılabilir.

(3) Eğitime katılma izni verilenlerin listesi Kurul tarafından Başkanlığa bildirilir.

(4) Eğitime katılmasına karar verilen askerî hâkim ve savcıların listesi Millî Savunma Bakanlığı tarafından Eğitim Merkezi Başkanlığına bildirilir.

(5) Daire Başkanlığı, yıllık eğitim planını uygular, programların etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kurul ve diğer kurumlarla işbirliği

MADDE 11 – (1) Eğitim programları, eğitimin konusu ve amacına göre gerektiğinde Kurul, yüksek mahkemeler, ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılarak düzenlenebilir.

Öğretim elemanı görevlendirme

MADDE 12 – (1) Meslek içi eğitimlerde;

a) Yüksek mahkemelerin başkan, daire başkanı ve üyeleri,

b) Hâkimler ve savcılar,

c) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına mensup uzmanlar, avukatlar ve noterler,

d) Yabancı ülkelerden gelen akademisyenler ve uzmanlar,

e) Özel eğitim ve danışmanlık kurumlarında çalışan uzmanlar,

öğretim görevlisi olarak görevlendirilebilir.

(2) Öğretim görevlilerinin tespitinde, yıllık eğitim planı doğrultusunda oluşturulan programlarda yer verilen konu başlıkları ve içerikleri kapsamında mesleki ya da akademik çalışmaları bulunan ve konusunda uzman kişilerin seçimine öncelik verilir.

Ders ücreti

MADDE 13 – (1) Akademide ders vermekle görevlendirilenlere;

a) Üniversite öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre,

b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için profesörlere, ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi olmayanlar için okutmanlara ödenen kadar,

ders ücreti ödenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında görevlendirilenlere ders ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

Yayınlar

MADDE 14 – (1) Hâkim ve savcılara, yüksek mahkeme içtihâtları, sıklıkla karşılaşılan suç ve davalar ile diğer pratik bilgiler içeren mesleki konularda kitap, bülten, dergi, broşür, CD, DVD ve benzeri gereçleri dağıtılabilir.

(2) Programlarda sunulan tebliğler, çalışma raporları ve açılış konuşmaları yayın hâline getirilebilir.

Uzaktan eğitim

MADDE 15 – (1) Başkanlık, faaliyetlerini uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirebilir.

(2) Uzaktan eğitime katılanlar, belirlenen eğitim programını bitirir ve uzaktan eğitime ilişkin Akademi tarafından belirlenen kurallara uyarlar.

(3) Uzaktan eğitim programını tamamlayan hâkim ve savcılar Kurula bildirilir.

Sorumluluk

MADDE 16 – (1) Eğitime katılanlar, eğitim süresi içinde programa ilişkin belirlenen kurallara uyar.

(2) Mazereti nedeniyle programlara katılmak istemeyen hâkim ve savcıların talepleri ilgisine göre Kurula veya Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

(3) Kanuni mazereti bulunmaksızın veya muaf tutulmasına ilişkin talebi Kurul veya Millî Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilmeksizin bir eğitim programına katılmayanlar ile katıldığı eğitim programına devamsızlık yapanlar, Başkanlık tarafından Kurula veya Millî Savunma Bakanlığına bildirilir.

Belge verilmesi

MADDE 17 – (1) Meslek içi eğitime katılanlara eğitimin konusu, süresi, tarihi ve yerini belirten Ek-1 veya Ek-2’de yer alan belgeler verilebilir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

 

 

Ek-1

 

MESLEK İÇİ EĞİTİM SERTİFİKASI

 

Sayın .............................

 

Türkiye Adalet Akademisince ..../...../20.. .../..../20.. tarihleri arasında ..............  için düzenlenen .................................... meslek içi eğitimi başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır.

 

BAŞKAN

 

 

Ek-2

 

MESLEK İÇİ EĞİTİME KATILIM BELGESİ

 

Sayın .............................

 

Türkiye Adalet Akademisince ..../...../20... ..../..../20... tarihleri arasında ..............  için düzenlenen .................................... konulu meslek içi eğitime katılması nedeniyle işbu belge tanzim edilerek kendisine verilmiştir.

 

BAŞKAN