26 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29636

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ ASTSUBAY SINIFLANDIRMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/5/1968 tarihli ve 12906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Astsubay Sınıflandırma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin  (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2)  Deniz Kuvvetlerinde:

(a) Muharip sınıflar: Topçu, güdümlü mermi, uçak bakım, torpidocu, mayın, seyir, porsun, sonar, harekât, bilgi teknolojileri, çarkçı, kazancı, motorcu, elektrikçi, yara savunma, elektronik, deniz piyade, deniz istihkâm, istihbarat, silah,

(b) Yardımcı sınıflar: İkmal, bando, teknisyen, sağlık, sıhhiye teknisyeni, idari.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmeliği Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.