26 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29636

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET TEŞKİLATI DİSİPLİN KURULLARININ ÇALIŞMA ESAS

VE YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/4/1980 tarihli ve 16951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan “Genel Müdürlük merkez kuruluşunda” ifadesi “ilişik kestiği yer kadrosunda”  şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.