25 Şubat 2016 Tarihli ve 29635 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

––  Çevre ve Şehircilik ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

KADRO ARTIRILMASI KARARI

––  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı Kadrosunun Üçten Dörde Çıkartılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13)

––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 470)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 10/2/2016 Tarihli ve E: 2015/47, K: 2016/11 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri