25 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29635

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2013 tarihli ve 28679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) GNO yükseltme sınavı: Kayıtlı olduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerin tamamını almış, başarısız dersi olmayan ancak GNO’su 2.00’ın altında olduğundan mezuniyet hakkını elde edemeyen öğrencilerin DD ve DC notları aldığı dersler için yapılan sınavı,”

“ö) Tek ders sınavı: 22 nci maddedeki koşulları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrencilere açılan ve mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yılı takip eden yarıyıl/yıl başlamadan önce akademik takvimde belirtilen zamanda yapılan sınırsız sınavı,”

“p) Ek sınav: Azami öğrenim süresini tamamlamış son sınıf öğrencilerine, mezun olabilmek için programda bulunan derslerden, alamadığı veya alıp da sınava girme koşullarını yerine getiremediği ders sayısı beş ders veya altında olan öğrencilere, sınava girme koşullarını yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için verilen sınavı,

r) EOBS: Eğitim-öğretim bilgi sistemini,

s) Sınırsız sınav: İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde bu Yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf, öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri dersler için verilen sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, sınava girme koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde bu Yönetmelikte başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem, sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf, öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bu sınavlarda alınacak not, mevcut notun altında ise dikkate alınmaz. Bu sınavlardan sonra uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir örgün eğitim-öğretim yılı, her biri en az on yedi hafta olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri eğitim öğretim günlerinden sayılmaz. Ara sınav, yarı yıl veya yıl sonu sınav günleri, bu süreye dâhildir. Bütünleme sınavlarının yapıldığı süre on yedi haftalık süreye dâhil değildir. Sınavlar, ortak zorunlu ve seçmeli dersler, arazi uygulamaları ve telafi dersleri cumartesi günleri de yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Üniversitede yaz öğretimi açılmaz. Ancak, öğrencinin birime giriş yılındaki puanından daha yüksek taban puanı olan başka bir üniversitenin programından yaz öğretiminde en fazla üç ders alınabilir. Yaz okulundan alınmak istenen derslerin eş değerliği ilgili yönetim kurulu tarafından onaylanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılmayan fakat isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda, eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yıllar içerisinde seçmeli dersler yabancı dilde okutulabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yabancı dille eğitim yapan programlar ile zorunlu ve seçmeli derslerin en az %30’u yabancı dille verilen programlara kayıtlı olup, iki yarıyıl süreli hazırlık sınıfını başaramayan veya bu süre sonunda YADYO yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenci, en fazla iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam edebilir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin kaydı silinir. Zorunlu hazırlık programından ilişiği kesilenler, Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Üniversitede eşdeğer Türkçe programı bulunmaması halinde, öğrencilerin talep etmeleri durumunda, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrencilerin hazırlık sınıfını başarmaları için kullandıkları ek süre, azami eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(4) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı öngörülen programlara kayıtlı öğrencilerden, esas programlarında öğretim dili Türkçe olanlar, iki yarıyıllık hazırlık eğitimi sonunda başarılı olup olmamalarına bakılmaksızın esas programlarına başlarlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye bir öğrenci kimlik kartı verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fırkasının ilk cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversite birimlerine kaydını yaptıran öğrenciler, eğitim-öğretimin başlamasını izleyen on iş günü içinde muafiyet talebinde bulunabilirler.”

“(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca muaf tutulan dersler nedeniyle derse devam koşulunu yerine getirebileceği sürede bir üst yarıyıldan/yıldan en fazla muaf olduğu AKTS kredisi kadar ders alabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Öğrenciler her yarıyılın başlangıcında akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenci katkı payını veya öğretim ücretini ödemek koşuluyla ders kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Kayıt yenileme işlemlerinin sorumluluğu öğrenciye aittir. Belirtilen sürede, haklı ve geçerli nedenleri olmadan kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, o dönemin derslerini alamazlar. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydını yapamayan öğrenciler, 32 nci maddede öngörülen haklı ve geçerli sayılabilecek mazeretlerini belgelendirerek yarıyılın ilk on iş günü içinde başvururlar. İlgili yönetim kurulu, başvuruları beş iş günü içerisinde değerlendirerek sonuca bağlar. Mazereti kabul edilenler beş iş günü içinde kayıt yapmak zorundadırlar. Belirtilen süreler dışında yapılan başvurular kabul edilmez ve değerlendirmeye alınmaz.

(2) Öğrencilerin kayıtlarını yenilemedikleri dönemler öğretim süresinden sayılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders geçme sistemi uygulanan bir programın birinci sınıfında öğrenime başlayan öğrenciler, ders kaydı yaptıkları yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdürler.

(3) Öğrenciler, başarılı olamadıkları derslerle birlikte, alt yarıyıllardan alamadıkları tüm dersleri öncelikle almak koşuluyla bulundukları yarıyıldan da ders alabilirler. Ders kaydında alınabilecek derslerin toplamı her yarıyıl için 40 AKTS kredisini geçemez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fırkasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu şekilde programa alınan dersler ve yapılan düzenlemeler Senatonun onayına sunulur.”

“b) Seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu birimden alınabileceği gibi, diğer birimlerden de alınabilir. Seçmeli derslerin okutulacağı yarıyıllar ile bu yarıyıllarda en az alınması gereken seçmeli derslerin AKTS kredisi, ilgili birim kurullarınca eğitim-öğretim programlarında belirtilir. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı, alan içi seçmeli dersler için beş, alan dışı seçmeli dersler için on öğrenciden az olmamak üzere birim kurulları tarafından belirlenir. Yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan programlar ile yarıyıldaki öğrenci sayısı ondan az olan programlarda, seçmeli derslerdeki öğrenci sayısı, ilgili birimin yetkili kurullarınca belirlenir. Öğrencinin alacağı seçmeli dersler programdaki toplam kredinin en az %25’i olmak zorundadır. Seçmeli dersler, alan ve alan dışı seçmeli dersler olarak belirlenebilir. Alan dışı seçmeli dersler, seçmeli derslerin en fazla %30’u olabilir.

c) Ön koşullu dersler; alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması gereken derslerdir. Önkoşullu dersler, ilgili kurulların önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir. Bu dersler için aşağıdaki esaslar uygulanır:

1) Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir.

2) Birbirini izleyen, biri diğerinin ön koşulu olan dersler her iki yarıyılda da açılır.

ç) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil ile iş sağlığı güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren programlardaki iş sağlığı ve güvenliği dersleridir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sınavların nasıl yapılacağı ve değerlendirmede dikkate alınacak hususlar dersi veren öğretim elemanı tarafından her yarıyıl başında EOBS’ne girilerek duyurulur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Her ders için en az bir ara sınav ile bir yarıyıl/yılsonu sınavı yapılır. Ancak yapısı gereği, dönem içi çalışmalarının farklı şekilde değerlendirilmesi gereken staj, bitirme tezi ve araştırma projesi gibi dersler ile GNO yükseltme sınavı ve tek ders sınavı değerlendirmelerinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Sınav programları, sınav tarihleri ve nerede yapılacağı o dersten sorumlu öğretim elemanının görüşü de alınarak sınavlardan en az on beş gün önce bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının teklifi üzerine ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir.”

“(4) Ara sınav sonuçları, bir sonraki sınav tarihinden en geç iki hafta öncesine kadar ilan edilir. Yarıyıl/yılsonu sınavları takiben bir hafta içinde ilan edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sağlık kuruluşlarınca verilen raporla belgelendirilmiş sağlıkla ilgili mazereti olmak,”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ayrıca mezun olan öğrencilere, eğitim-öğretim programlarında almış oldukları bütün dersleri, uygulamaları ve bunların kredilerini, aldıkları proje, laboratuvar, bitirme ödevi, seminer, bitirme tezi ve zorunlu staj gibi çalışmalarını, başarı notlarını ve varsa yarıyıl/yıl onur derecelerini de birlikte belirten bir not belgesi ve diploma eki verilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Aşağıdaki durumlarda, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir;

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmak,

b) 5 inci maddenin altıncı fıkrasındaki hakları da kullandığı halde mezuniyet için gerekli bütün dersleri başarı ile tamamlayamamış olmak,

c) 5 inci maddenin altıncı fıkrasındaki koşulları sağlayamayarak mezun olamayacağı anlaşılmış olmak,

ç) Dört yıl üst üste kayıt yenilememek.

(2) Öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu programlar çerçevesinde öğrenciler, yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2013

28679

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/9/2013

28772

2-

15/12/2013

28852

3-

6/7/2014

29052

4-

12/12/2014

                   29203 (Mükerrer)

5-

23/6/2015

29395