25 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29635

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN TEŞEKKÜLÜ VE

ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2012 tarihli ve 28344 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı ve destekleri ile ilgili izleme, değerlendirme süreçlerine katkı ve katılımlarını sağlamak üzere İzleme Komitesinin teşekkülü ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,  (m) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Katılım Öncesi Yardım Aracı–Kırsal Kalkınma: Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programlarından 2007-2013 yıllarını kapsayan IPARD I ve 2014-2020 yıllarını kapsayan IPARD II’ye ilişkin katılım öncesi desteğini,”

“p) Sektörel Anlaşma: 9/11/2015 tarihli ve 2015/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı Altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmayı,

r) Çerçeve Anlaşma: 8/5/2015 tarihli ve 2015/7708 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşmayı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Komite, ilgili ulusal kurum ve kuruluşlardan temsilciler ve ekonomik, sosyal ve çevresel ortaklar ve sivil toplum kuruluşları gibi diğer paydaşlardan oluşur. Komitede yer alan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından bir asil ve bir yedek üyelik için adaylar Yönetim Otoritesine teklif edilir.

(2) Komite, teklif edilen asil ve yedek üyeleri kapsayacak şekilde Ek-1’de yer alan Müsteşar onayı ile oluşturulur.

(3) Aşağıda belirtilen durumlarda asil ve yedek üyelerin yerine geçecek yeni üyeler belirlenir:

a) Üyelikten çekilme talepleri doğrultusunda.

b) Üyeliklerine ilişkin görev ve sorumluluklarını sistemli bir şekilde veya bir yıldan fazla süreyle yerine getirmemeleri veya kasten işledikleri bir suçtan dolayı hüküm giymeleri durumunda.

c) Ölüm ya da haklarında kısıtlama kararı verilmesi durumunda.

(4) Komitenin başkanı Bakanlık müsteşarıdır. Komitenin başkan yardımcısı Komite üyeleri içerisinden doğrudan müsteşar onayı ile belirlenir. Komite Başkanı Kurumda bir görev alamaz.

(5) Başkan ve Komite üyelerinin her biri eşit oy hakkına sahiptir.

(6) Kurum Başkanı, Komisyon ve Yönetim Otoritesi temsilcileri Komite çalışmalarına oy hakkı olmadan katılabilirler.

(7) Komite asil ve/veya yedek üyelerinin, bağlı bulundukları kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından değiştirilmesinin söz konusu olması durumunda, toplantı tarihinden en geç yirmi beş iş günü öncesinde yeni üye teklifi Yönetim Otoritesine bildirilir.

(8) Kadın ve erkek üyeler arasında dengeli bir dağılım sağlanması teşvik edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Komitede aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer alır:

a) Bakanlık.

b) İçişleri Bakanlığı.

c) Maliye Bakanlığı.

ç) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı.

d) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.

e) Kültür ve Turizm Bakanlığı.

f) Orman ve Su İşleri Bakanlığı.

g) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.

ğ) Kalkınma Bakanlığı.

h) Avrupa Birliği Bakanlığı.

ı) Hazine Müsteşarlığı.

(2) Komitede aşağıdaki ekonomik, sosyal ve ilgili diğer konulara yönelik sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alır:

a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği.

b) Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği.

c) Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği.

ç) Türkiye Milli Kooperatifler Birliği.

d) Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği.

e) Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği.

f) Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği.

g) Türkiye Tabiatını Koruma Derneği.

ğ) Türkiye Kalkınma Vakfı.

h) Türkiye Ziraat Odaları Birliği.

ı) Yumurta Üreticileri Merkez Birliği.

i) Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu–Türkiye Bölümü.

j) Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı.

(3) Komitede kamu kurumlarından en az genel müdür düzeyinde, sivil toplum kuruluşlarından ise yönetici seviyesinde birer temsilci yer alır.

(4) Sivil toplum kuruluşları Komitede kamu kurumları üye sayısına en az eşit sayıda üye ile temsil edilir.

(5) Komite çalışmalarına;

a) Kurum,

b) Ulusal Yetkilendirme Görevlisi,

c) Denetim Otoritesi,

ç) Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörü,

d) Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı,

e) Bakanlık İç Denetim Birimi,

f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IPA Birimi,

g) Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,

ğ) Türkiye İstatistik Kurumu,

h) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü,

ı) Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü,

i) Türkiye Belediyeler Birliği,

j) Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü,

k) Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği,

l) Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği,

m) Kırsal Turizm Derneği,

n) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı - Türkiye Ofisi,

o) Dünya Bankası Türkiye Temsilciliği,

ö) Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği,

p) Özyeğin Vakfı,

temsilcileri gözlemci olarak katılırlar.

(6) Başkan, Komite toplantılarına ve çalışmalarına, beşinci fıkrada belirtilenler haricinde, Program uygulama alanlarına ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşları, gerçek kişileri, özel hukuk tüzel kişilerini ve sivil toplum kuruluşlarını gözlemci olarak davet edebilir.

(7) Komisyon, Komite çalışmalarına oy hakkı olmayacak şekilde danışman sıfatı ile katılım sağlar. Komisyon temsilcisi, gündemdeki konuların tartışılması sırasında görüşlerini bildirmekle birlikte, Komisyonun resmi görüşü, yazılı olarak bildirdiği görüşleridir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Komite, aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirir:

a) Programın belirlenen strateji, amaç ve hedeflerine ulaşılmasının temini amacıyla uygulamaların etkinliği ve kalitesini sağlar.

b) Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesine rapor verir. Katılım Öncesi Yardım Aracı İzleme Komitesine;

1) Program uygulamalarının iyileştirilmesi amacıyla, tedbir veya faaliyetler bazında Programın uygulanmasında ulaşılan sonuçlar ve mali göstergeler de dahil, kaydedilen ilerleme,

2) Denetim Otoritesi veya Ulusal Yetkilendirme Görevlisinin gündeme getirdiği, yönetim ve kontrol sisteminin işleyişine ilişkin hususlar,

hakkında bilgi verir.

c) Program içerisinde yer alan tedbirler için belirlenen hedeflere ulaşılması ve söz konusu tedbirlere tahsis edilen kaynakların kullanımındaki ilerleme başta olmak üzere, programın sonuçlarını göstergeler düzeyinde inceler ve görüş oluşturur. Bu kapsamda Yönetim Otoritesi, Programın tedbirlerinin uygulanması ve ilerlemesine yönelik gerekli bilgiyi Komiteye ve Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne sağlar.

ç) Programda belirlenen hedeflere ulaşılması açısından, uygulama ve gelişmeleri izler. Bu amaçla;

1) Programın kapsadığı sektörlerde uygulamada karşılaşılan güçlükler,

2) Yapılan kontrollerin sonuçları,

hakkında bilgi alır.

d) Komisyona sunulacak Program değişiklik önerilerini inceler ve uygun olduğu takdirde onaylar.

e) Program hedeflerine ulaşılması, yönetim ve uygulamanın etkinleştirilmesi ile verilen yardımın etkinliğini artırma konusunda Programa yönelik gerekli görülen değişiklik önerilerini, Yönetim Otoritesi, Kurum ve Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ile ortak görüş oluşturduktan sonra Komisyona ve Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne sunar, bir örneğini de Ulusal Yetkilendirme Görevlisine gönderir.

f) Yıllık uygulama raporlarını ve nihai uygulama raporunu, Komisyona, Ulusal Katılım Öncesi Yardım Koordinatörüne, Ulusal Yetkilendirme Görevlisine ve Denetim Otoritesine gönderilmeden önce inceler ve onaylar.

g) IPARD I Programı için programın devam eden ve ara değerlendirme raporlarını ve IPARD II Programı için ara değerlendirme raporlarını inceler.

ğ) Denetim Otoritesi tarafından sunulan denetim raporlarını ve görüşlerini değerlendirir.

h) Programla ilgili bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirir. İletişim planı ve görünürlük planını ve de bu planlarla ilgili güncellemeleri inceler ve onaylar.

ı) Programın teknik destek faaliyetleri konusunda oluşturulan eylem planını onaylar. Teknik destek tedbiri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlarını değerlendirir.

i) Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçevesinde Birlik Tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Mali Yardımın Uygulanmasına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Çerçeve Anlaşma hükümleri çerçevesinde sorumluluğundaki görevleri yerine getirir.

j) IPARD programlarının uygulamasına ilişkin Sektörel Anlaşmanın VI. Kısmında yer alan hükümler doğrultusunda, programların raporlanmasından, izlenmesinden ve değerlendirilmesinden sorumludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “on iş günü” ibareleri “on beş iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “on iş günü” ibaresi “on beş iş günü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Her toplantının tutanak taslağı toplantı tarihinden sonra on beş iş günü içinde tüm Komite üyelerinin görüşlerine sunulur. Komite üyeleri görüş, gözlem ve önerilerini belgenin gönderildiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde Yönetim Otoritesine gönderirler. Üyelerin görüşlerinin yer aldığı toplantı tutanağı taslağı, Komite üyelerinin son görüş verme tarihini takiben en geç beş iş günü içerisinde Komisyonun görüşüne sunulur.

(5) Nihai tutanak taslağı, Başkan tarafından imzalanır ve toplantıdan sonra en geç kırk beş iş günü içerisinde üyelere gönderilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tarafsızlık ilkesi ve etik kurallar

MADDE 18 – (1) Komitenin tüm üyeleri tarafsızlık ilkesi ve etik kurallara riayet edeceklerine dair bir bildirim imzalar.

(2) Etik kurallar aşağıdaki hususları içerir:

a) Komite üyeleri, gerçek veya tüzel kişilere danışmanlık yapamaz. Komite üyeliğini yaparken tarafsızlığını etkileyecek kişilere bağlı hareket edemez veya üyeliğini kendisine ya da başkalarına yarar veya ayrıcalık sağlayacak şekilde kullanamaz.

b) Komite üyeleri, kendilerine ya da başkalarına yarar sağlamak üzere yasal ve idari karar alma sürecini etkileyecek şekilde davranamaz.

c) Komite üyeleri, kişisel çıkarları veya geldikleri kuruluşların çıkarlarından ziyade Programın önceliklerini gözetir.

(3) Herhangi bir Komite üyesinin tarafsızlık ilkesini ihlal etmesi durumunda, Başkan, söz konusu üyeye Yönetim Otoritesi kanalıyla yazılı uyarı gönderir. Söz konusu ihlalin devam etmesi durumunda Yönetim Otoritesi, ilgili kuruluşun Başkanına, yirmi iş günü içerisinde başka bir üyenin Komite üyesi olarak aday gösterilmesi için talep yazısı gönderir.

(4) Komite üyesinin, Program konusunda yapılan tartışma esnasında bir çıkarının ortaya çıktığı durumlarda, söz konusu üye, Başkanı ve diğer üyeleri durumdan haberdar etmek zorundadır. Bu durumda Başkan söz konusu üyenin gündem maddesiyle ilgili kişisel çıkarının olduğunun toplantı tutanaklarına geçirilmesi talimatını verir. Söz konusu üye, ilgili gündem maddesinde oylamaya katılamaz.

(5) Çıkar çatışması ile ilgili, Başkanın ve Komite üyelerinin bilgilendirilmediğinin ortaya çıkması durumunda, Başkan, Komite üyesinin azlini talep edebilir. Söz konusu üyenin alınan kararla ilgili oyu geçersiz sayılır. Bu işlemden sonra, eğer üyenin oyu, kararı etkiliyorsa konu ile ilgili oylama tekrarlanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-1 eklenmiştir.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2012

28344

Eki için tıklayınız