24 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29634

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   22/02/2016

Karar No    :   2016/15

Konu           :   Manavgat Hidroelektrik Santrali 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 12/11/2015 tarihli ve 7397 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan; Elektrik Üretim A.Ş. ye ait Manavgat  Hidroelektrik  Santrali ile  bu Santral  tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla 23/10/2015 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

1) İhale Komisyonu tarafından verilen;

• 370.000.000 (Üçyüzyetmişmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kibar Holding A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Kibar Holding A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 367.050.000 (Üçyüzaltmışyedimilyonellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ic İçtaş Hidroelektrik ve Termik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Ic İçtaş Hidroelektrik ve Termik Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 355.250.000 (Üçyüzellibeşmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına,

2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.