24 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29634

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   22/02/2016

Karar No    :   2016/14

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 08.12.2015 tarih ve 7974 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesi, 361 ada, 5 parseldeki 41.189,80 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen 4046 sayılı Kanun, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca:

Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın; 14.750.000.- (Ondörtmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mustafa KARAKAŞ ve Ortakları Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa KARAKAŞ ve Ortakları Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 14.710.000.- (Ondörtmilyonyediyüzonbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren D.N.S. Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, D.N.S. Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

dair verilen kararın onaylanmasına,

Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.