24 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29634

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   22/02/2016

Karar No    :   2016/13

Konu           :   Türkşeker A.Ş. Taşınmazları

Özelleştirme Yüksek Kurulunca; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 11/11/2015 tarih ve 7382  sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.ye ait, Aksaray ve Iğdır illerinde bulunan bazı taşınmazlar ve üzerindeki varlıkların, ‘‘Satış’’ yöntemi ve ‘‘Pazarlık’’ usulü uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Kanun çerçevesinde özelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnameleri çerçevesinde gerçekleştirilen ihaleleri neticesinde;

1 – Aksaray ili, Merkez  ilçesi, Dere Mahallesi, 595 ada,  19 ve 20 no.lu parsellerdeki toplam 479,28 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki varlıkların özelleştirilmesine ilişkin İhale Komisyonunun ‘‘Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait satışa konu taşınmazın, 475.000 (Dörtyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Yaşar ERMİŞ’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yaşar ERMİŞ’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 465.000 (Dörtyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Turan Tel Dağıtım Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Turan Tel Dağıtım Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 436.000 (Dörtyüzotuzaltıbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Duha Tarım Hayvancılık Nakliye Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Duha Tarım Hayvancılık Nakliye Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline’’ şeklindeki 07/07/2015 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

2 – Iğdır ili, Merkez ilçesi, Pulur Mahallesi, 151 ada, 3 ve 4 no.lu  parsellerdeki toplam 53.462,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin İhale Komisyonunun ‘‘Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ye ait satışa konu taşınmazın, 515.000 (Beşyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Murat OBA’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Murat OBA’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 514.000 (Beşyüzondörtbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yaşar IŞIK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,

Yaşar IŞIK’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline’’ şeklindeki 07/07/2015 tarih ve 5 sayılı Kararının onaylanmasına,

3- Bu karar çerçevesinde satış sözleşmelerinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.