24 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29634

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   22/02/2016

Karar No    :   2016/12

Konu           :   Taşınmaz özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 20/10/2015 tarihli ve 6833 sayılı yazısına istinaden;

tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait; Yalova ili, Merkez ilçesi, Samanlı Köyü, 240 ada, 4 no.lu parseldeki 8.278,90 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1 – “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 4.400.000 (Dörtmilyondörtyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Hasan GÜRSES’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Hasan GÜRSES’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 4.375.000.- (Dörtmilyonüçyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Mehmet Sait ÖZEVİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına Mehmet Sait ÖZEVİN’in sözleşmeyi imzalamaktan  imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 4.351.000.- (Dörtmilyonüçyüzellibirbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Ali PEHLİVAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali PEHLİVAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 4.150.000.- (Dörtmilyonyüzellibin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren Global Girişim Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Global Girişim Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,

2 – Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.