24 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29634

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   22/02/2016

Karar No    :   2016/11

Konu           :   Sümer Holding A.Ş.ye ait Taşınmazın Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 23/06/2015 tarih ve 4015 sayılı yazısına istinaden;

1. Bakanlar Kurulunun 11/09/1987 tarih, 87/12184 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsamına, 4046 sayılı Kanunun geçici 11. maddesi gereğince de özelleştirme programına alınan Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. adına kayıtlı Antalya ili, Kepez ilçesi, Kepez Mahallesi, 28124 ada, 12 no’lu parselde bulunan 11.641,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. adına kayıtlı Antalya ili, Kepez ilçesi, Kepez Mahallesi, 28124 ada, 12 no’lu parselde bulunan 11.641,63 m2 yüzölçümlü taşınmazın 14.000.000.- (Ondörtmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Vahit KARAARSLAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Vahit KARAARSLAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 13.900.000.- (Onüçmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Eti Elektrometalurji Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Eti Elektrometalurji Anonim Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen Kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.