24 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29634

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

YETKİ BELGESİ VE SERTİFİKA BEDELLERİ İLE SERTİFİKA BEDELLERİNİN

YETKİLENDİRİLMİŞ KURUMLARA ÖDENECEK BÖLÜMÜ

HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NUMARASI: 2016/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/04/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 2016 yılında yürütülecek yetkilendirme sertifikalandırma çalışmaları ile ilgili bedeller, Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulunun 18/12/2015 tarihli ve 2015/04 sayılı kararı ile ekteki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 07/02/2015 tarihli ve 29260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2015/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

EK-1

Alınacak Bedeller

 

2015 Yılında
Uygulanan
Bedeller

Artış
Oranı

2016 Yılında
Uygulanacak
Bedeller

Yetki Belgesi Bedeli (Üniversiteler ve meslek odaları) (Yetki Belgesi Alacaklar İçin)

14.000 TL

% 7,14

15.000 TL

Yetki Belgesi Bedeli (Üniversiteler ve Meslek Odaları) (Yetki Belgesini Yenileyenler İçin)

6.000 TL

% 8,33

6.500 TL

Yetki Belgesi Bedeli

(Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri) (Yetki Belgesi Alacaklar İçin)

14.000 TL

% 7,14

15.000 TL

Yetki Belgesi Bedeli

(Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri) (Yetki Belgesini Yenileyenler İçin)

6.000 TL

% 8,33

6.500 TL

Enerji Yöneticisi Sertifikası Bedeli

50 TL

%0

50 TL

Enerji Yöneticisi Sertifikası İçin Şirketlerin Yetki Belgesi Aldıkları Kurum Veya Kuruluşa Ödeyecekleri Bedel

%10 (5 TL)

%0

%10 (5 TL)