24 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29634

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 22/02/2016

Karar No  : 2016/25

Konu         : İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 20.01.2016 tarihli ve 429 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 16.07.2012 tarihli ve 2012/104 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan T.C. Devlet Demiryolları adına kayıtlı, Niğde ili, Bor ilçesi, Yeniyol Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 13.162,47 m² yüzölçümlü, 249 ada, 3 no.lu parsele yönelik ‘Gelişme Konut Alanı (Bitişik Nizam ; 5 Kat ; Taks: 0,45 ; Kaks: 2,25), Park Alanı ve Yol’ kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Bor Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekler için tıklayınız