24 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29634

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   22/02/2016

Karar No    :   2016/24

Konu           :   Adıyaman İli Samsat İlçesi Taşınmazı

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22.12.2015 tarihli ve 8275 sayılı yazısına istinaden,

1. tta Gayrimenkul A.Ş. mülkiyetindeki; Adıyaman ili, Samsat ilçesi, Örentaş Mahallesi, Günçkepiri mevkiinde bulunan ve tapunun 414 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerindeki muhtesat ile birlikte “Kaymakamlıkça geliştirilen proje kapsamında kamu yararına kullanılmak” ve kullanım amacının tapu siciline şerh edilmesi kaydıyla 4046 sayılı Kanunun 2/i maddesine istinaden Samsat Kaymakamlığına tahsis edilmek üzere bedelsiz olarak Maliye Hazinesine devredilmesine ilişkin Kurulumuzun 21.02.2006 tarihli ve 2006/13 sayılı Kararının iptal edilerek bu taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazın satış, kiralama, mülkiyetin gayrı ayni hakların tesisi veya işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemi uygulanmak suretiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2020 tarihine kadar tamamlanmasına,

karar verilmiştir.