24 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29634

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   22/02/2016

Karar No    :   2016/19

Konu           :   Konya İli, Meram İlçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi

                         38337 Ada, 14 Parsel

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın  07/01/2016 tarihli ve 112 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 ada, 14 parselde kayıtlı 66.369,27 m² taşınmazın “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“Taşınmazın 2.950.000.- (ikimilyondokuzyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Selim BÜYÜKKARAKURT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Selim BÜYÜKKARAKURT’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararın onaylanmasına

karar verilmiştir.