24 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29634

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   22/02/2016

Karar No    :   2016/18

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 24/12/2015 tarih ve 8340 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir ili, Çeşme ilçesi, Dalyan Mahallesi 6806 ada, 1 parseldeki 7.874,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen 4046 sayılı Kanun, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca:

Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın; 5.860.000.- (beşmilyonsekizyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Körükmez İnşaat Turizm Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 5.850.000.- (beşmilyonsekizyüzellibin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Sarp İnşaat ve Ticaret Turizm Taşımacılık Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 5.803.000.- (beşmilyonsekizyüzüçbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Marla Pazarlama Dağıtım Otelcilik Turizm Ticaret Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilişkin olarak verilen kararın onaylanmasına,

Bu Karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.