22 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29632

YÖNETMELİK

Bayburt Üniversitesinden:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bayburt Üniversitesinde ön lisans ve lisans programları düzeyinde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin bir yarıyılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü ilgili birimin önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(3) AKTS’ye göre beş yıllık öğretim programları en az 300 AKTS, dört yıllık öğretim programları en az 240 AKTS ve iki yıllık öğretim programları ise en az 120 AKTS kredisi olarak planlanır. Öğretim planlarında seçmeli ders oranları, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en az %20’si olacak şekilde düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında şahsen müracaat ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca veya e-devlet sistemi üzerinden yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversitece onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan veya istenen belgeleri zamanında sağlamayan öğrenciler Üniversiteye kayıt haklarını kaybeder.

(2) Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, vekâlet verdikleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oryantasyon ve danışmanlık

MADDE 10 – (1) Kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine, Üniversiteyi tanıtmak amacıyla, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca müştereken oryantasyon programları düzenlenebilir.

(2) Her öğrenci için Senatonun belirlediği usul ve esaslara göre bir danışman görevlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilerin her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödeyerek interaktif ortamda kayıtlarını yenilemeleri gerekir. İnteraktif ortamda ders kaydını yapan öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kaydını danışmanına onaylatarak kaydını kesinleştirtmek zorundadır. Ders kayıtlanma işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Üniversiteye, kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları ilk yarıyılın akademik takviminde veya kayıt türüne göre belirtilen başvuru tarihleri arasında başvurmaları halinde, önceden yükseköğretim kurumlarında aldıkları ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan “CC” ve üstü harf notlarına eşdeğer olan dersler dikkate alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından harf notu karşılıkları belirlenir. Eşdeğerlikleri yapılan derslere karşılık, öğrencinin intibakının üst sınıflara yapılmasına ilgili kurullar karar verir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1)  Ön şartlı dersler ve ön şartları, ön şartlı dersleri veren bölüm başkanlığınca ilgili kurula önerilir ve ilgili kurulun onayından sonra Senato kararı ile kesinleşir. Ön şartlı dersler eğitim-öğretim planında belirtilir. Ayrıca bazı dersler uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Hangi derslerin uzaktan öğretim yoluyla verileceği ve bu derslerin genel başarıya etkileri Senato kararı ile belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınav için verilir. Ara sınavlara girme hakkı olduğu halde bu sınavlara giremeyen öğrencilerin mazeretleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir. Mazeret sınavı, ilgili yarıyılın son haftasında yapılır. Mazeret sınavı notları, ilgili öğretim elemanı tarafından sisteme girilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Notlar, öğretim elemanı tarafından ilan edilir ve kesin kayıt işlemi yapıldığı anda harf notları oluşur. Harf notları ile ilgili işlemlerin akademik takvimdeki sınav tarihlerinin bitimini izleyen ilk iki gün içerisinde tamamlanması zorunludur.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin; başarısız sayıldıkları (DD), (FD), (FF) ve (K) harf notu aldıkları dersler ile diğer eğitim-öğretim çalışmalarını ve normal yarıyılında almadıkları dersleri, verildikleri ilk yarıyılda öncelikle tekrar etmeleri gerekir. Bu durumdaki öğrenciler hakkında 16 ncı maddedeki sınavlara ilişkin esaslar uygulanır.

(2) Bir yarıyılın not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden ortalama ile başarılı sayılırlar.

(3) Bir yarıyılın not ortalaması 2.00’den az olan öğrenciler, bu yarıyılda (DC) harf notu aldıkları derslerden başarısız sayılırlar ve verildikleri ilk yarıyılda tekrar ederler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciye her türlü tebligat; öğrencinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yer alan adresine, ilgili mevzuat hükümlerine göre taahhütlü yapılır. Öğrencinin adres değişikliklerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile bildirmesi gerekir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrencinin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kendi isteği ile kaydının silinmesini istemesi ve Üniversite tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmış olması.”

“(3) Öğrencilerin kayıt sırasında vermiş oldukları diplomaları ilişik kesme işlemlerini tamamladıktan sonra kendilerine teslim edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt dondurma başvurusu, bir dilekçe ve istenen belgelerle birlikte ilgili bölüm başkanlığına yapılır. Kayıt dondurma işlemi, ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir. Kayıt dondurma başvuru sonucu öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı tarafından bildirilir.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

04/05/2012

28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/05/2013

28662

2-

26/01/2014

28894

3-

14/05/2014

29000

4-

31/08/2014

29105

5-

29/05/2015

29370