19 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29629

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCILARI

ADAYLARININ SEÇİLME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/5/2004 tarihli ve 25461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Adalet Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcıları Adaylarının Seçilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.