17 Şubat 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29627

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA

KANUNA DAİR ODA ONUR KURULU ÇALIŞMA

ESASLARI VE SERBEST YEMİNLİ

MESLEK MENSUPLARI DİSİPLİN

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Oda Onur Kurulunun çalışma ve görevleri ile serbest yeminli meslek mensuplarına disiplin hükümlerinin uygulanma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Oda Onur Kurulu ve serbest yeminli meslek mensuplarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 12 nci ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Aday meslek mensubu: Kanunun öngördüğü şartları taşıyan, serbest ormancılık ve serbest orman ürünleri bürolarında mesleği serbestçe ifa edebilmeleri için mesleğe hazırlayıcı teknik, mevzuat ve uygulamaya yönelik temel bilgileri kazanmak amacıyla bir meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde mesleki çalışmalar yapan mühendisleri,

b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) İdare: Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

ç) İş sahibi: Ormancılık ve orman ürünleri bürolarına iş yaptıran gerçek ve tüzel kişileri,

d) Kanun: 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu,

e) Kovuşturma: İddianın kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

f) Meslek: Orman mühendisliği, orman yüksek mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği mesleğini,

g) Meslek mensubu: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun gereğince mühendis unvanına sahip olup, Kanun çerçevesinde ormancılık ve orman ürünleri bürosunu kurmak üzere Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yetkilendirilen kişileri,

ğ) Mesleki faaliyet: Mühendis unvanına sahip olan ruhsatlı serbest meslek mensuplarının Kanun hükümleri uyarınca icra edecekleri faaliyetleri,

h) Mesleki deneyim: Mühendislerin mesleklerini icra etmeleri amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde, serbest meslek mensubu veya serbest yeminli meslek mensubu yanında veya ormancılık ve orman ürünleri bürolarında sosyal güvenceli olarak çalıştıkları süreleri,

ı) Mesleki deneyim kazanmak: Aday meslek mensubu mühendislerin, serbest meslek mensupluğu sınavına girebilmeleri amacıyla kendi uzmanlık alanlarına uygun, serbest meslek mensubu veya serbest yeminli meslek mensubu yanında çalıştıkları süreleri,

i) Mesleki geliştirme eğitimi: Ruhsatlı meslek mensuplarının, uzmanlık alanları kapsamındaki konularda mesleki deneyimlerinin geliştirilip, yeniliklere uyum sağlamaları amacıyla Oda tarafından planlanan ve uygulanan eğitimleri,

j) Mühendis: En az dört yıllık lisans eğitimini bitirmiş, 3458 sayılı Kanuna göre mühendis unvanını alan orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisini,

k) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri Odasını,

l) Onur Kurulu: Oda Onur Kurulunu,

m) Ormancılık ve orman ürünleri büroları: Mühendis unvanına sahip olanların, mesleklerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, danışmanlık ve teknik müşavirlik yapabilecekleri serbest ormancılık ve orman ürünleri büroları ile serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarını,

n) Ruhsat: Sınavlarda başarılı olan meslek mensuplarıyla, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kazanılmış haklara sahip olan meslek mensuplarına; ormancılık, orman ve ağaç endüstrisi büroları açmak amacıyla Oda tarafından verilen izin belgesini,

o) Serbest yeminli ormancılık bürosu: Kanuna göre yapılan yeminli meslek mensupluğu sınavını kazanan, orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının; faaliyet alanları Tüzükle belirlenen, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki konuları, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri yeminli ormancılık bürolarını,

ö) Serbest yeminli orman ürünleri bürosu: Kanuna göre yapılan yeminli meslek mensupluğu sınavını kazanan, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına sahip meslek mensuplarının; faaliyet alanları Tüzükle belirlenen, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki konuları, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri yeminli ormancılık bürolarını,

p) Soruşturma: Bu Yönetmeliğe göre şikâyet dilekçesi hakkında Oda Yönetim Kurulunca Oda Onur Kuruluna sevkine karar verilinceye kadar geçen evreyi,

r) Tüzük: 29/6/2009 tarihli ve 2009/15134 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğünü,

s) Yüksek Onur Kurulu: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yüksek Onur Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları ve Cezaların Uygulanacağı Fiiller

Disiplin cezaları

MADDE 5 – (1) Kişisel bürolarda veya ortaklık bürolarında veya şirketlerde, mesleği yapmaları yasaklananları çalıştıranlar, bu kişilerle her ne şekilde olursa olsun meslekleri ile ilgili işbirliği yapanlar, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlar, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapanlar ya da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan serbest yeminli meslek mensupları hakkında, fiilin niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları, Oda Yönetim Kurulunun ön incelemesi müteakip yapılacak soruşturma neticesinde verilecek kovuşturma kararına istinaden, Oda Onur Kurulunca verilir. Suçlara uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma: Meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.

c) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma: Meslekî sıfatı saklı kalmak şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere meslekî faaliyetten alıkoymaktır.

ç) Yeminli sıfatını kaldırma: Serbest yeminli meslek mensubunun yeminli sıfatının kaldırılmasıdır.

d) Meslekten çıkarma: Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.

Uyarma cezası

MADDE 6 – (1) Meslekî kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla görevin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan serbest yeminli meslek mensupları hakkında aşağıdaki durumlarda uyarma cezası uygulanır:

a) Müşterilerin işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalınması,

b) Oda tarafından yayınlanan, genelge, tebliğ ve teknik izahname hükümlerine aykırı olarak, meslek disiplinini ve işleyişini bozucu hareketlerde bulunulması,

c) Aday meslek mensubunun, mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayan işler yapmasına neden olunması veya bilerek izin verilmesi veya bu eylemine göz yumulması,

ç) Diğer meslek mensubu hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikâyette bulunulması,

d) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması,

e) Müşteri bildirim listelerinin Odaya verilmemesi,

f) Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması,

g) En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen Oda aidat borçlarının haklı gerekçe olmaksızın ödenmemesi,

ğ) Adres değişikliklerinin, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde bildirilmemesi,

h) Mesleğin yürütülmesi esnasında, görevi ile ilgisi olmayan konularda çıkar çatışmalarına taraf olunması,

ı) Yukarıda sayılanlar dışında, mesleğin vakar ve onuruna aykırı davranışlarla, görevin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunulması.

Kınama cezası

MADDE 7 – (1) Serbest yeminli meslek mensuplarına aşağıdaki fiil ve durumlarda kınama cezası uygulanır:

a) Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren eylemlerde tekerrür halinin oluşması,

b) Boşanmış olsa dahi eşi, üstsoy ve altsoyundan birinci dereceden üçüncü dereceye kadar, bu derece dâhil kan ve kayın hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakılması veyahut bu yakınlıktaki akrabalardan olan serbest meslek mensuplarının baktığı işlerin tasdik edilmesi,

c) İlgili yönetmelik ve Tüzükte öngörülen hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul edilmesi,

ç) Meslek mensuplarınca, sahte veya içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği resmi kurum ve kuruluşlarca saptanan ve ilan edilen iş sahiplerinin işlerinin görülmesi,

d) Reklam yasağına uyulmaması,

e) Asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi,

f) Zorunlu olarak Oda tarafından görevlendirmeler hariç; Kanunun 13 üncü maddesine göre Oda tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine aykırı davrandığı için işi geri verilmiş ve Odaca ismi ilan olunmuş iş sahiplerinin işlerinin kabul edilmesi,

g) Serbest meslek mensupluğu bürosu açılması veya serbest meslek mensupluğu bürosuna ortak olunması,

ğ) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere, bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulması,

h) Aynı unvan sahibi meslek mensubunun sorumluluğundaki işlerle ilgili, görev ve sorumluluk almadan, bir başka meslek mensubunun görüş bildirmesi, uygulamaları hakkında iş sahiplerine karşı olumsuz eleştiriler yapması,

ı) Ortaklık halindeki bürolarda, mesleğin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, Odanın çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu ortak görevlendirmeden şube açılması veya ortak sayısından fazla şube açılması,

i) Meslek mensuplarınca, kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik yeterince gösterilmeden; yasal düzenlemelere ve ilan olunmuş norm ve standartlara aykırı olarak belge imzalanması, denetlenmesi ve tasdik edilmesi,

j) Odanın çalışanlar listesine kaydolunmadan unvan kullanarak, mesleki faaliyette bulunulması,

k) Serbest yeminli meslek mensubu Oda kurulları başkan ve üyelerinin, bu görevleri dolayısıyla Kanun ve yönetmeliklere aykırı davrandıklarının tespit edilmesi,

l) Bu Yönetmelikte yer almayan, 5531 sayılı Kanuna aykırı diğer eylemlerde bulunulması ve Odaca çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine, zorunlu meslek standart ve kararlarına uyulmaması.

Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası

MADDE 8 – (1) Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan veya Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan serbest yeminli meslek mensupları için, aşağıdaki durumlarda geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır:

a) Üç yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren eylemlerde tekerrür halinin oluşması,

b) Çalışanlar listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarınca sahip olunan unvanla Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde yer alan işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışılması,

c) Mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle işbirliği yapılması veya bu kişilerin sahibi bulunduğu ruhsatlı ormancılık ve orman ürünleri bürolarında veya şirketlerinde çalıştırılması,

ç) Tüzükte tasdike ilişkin olarak belirtilen ilke ve kurallara aykırı davranılması veya tasdik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak ilk defa kullanılması,

d) Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmaması veya kusurlu yapması veya Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı hareket edilmesi,

e) Ruhsatlı ormancılık ve orman ürünleri bürolarında, Kanunun 8 inci maddesine aykırı olarak ruhsatlı olmayan mühendis veya meslek mensubuna imza yetkisinin verilmesi ve sorumlu müdür olarak görevlendirilmesi.

Yeminli sıfatını kaldırma cezası

MADDE 9 – (1) Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Bakanlıkça ilk defa tespit edilen ve rapora bağlanan serbest yeminli meslek mensubu hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, bu husus tekrar edip bunun mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde de Oda Onur Kurulunca yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir ve kaşe geri alınır.

Meslekten çıkarma cezası

MADDE 10 – (1) İş sahipleriyle birlikte yaptıkları uygulamalarla kasten hukuka aykırı işlemlerle Devleti, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratan, ormanların tahribine, sınırlarının değiştirilmesine ve daraltılmasına neden olan, bu durumları mahkeme kararı ile kesinleşen serbest yeminli meslek mensuplarına aşağıdaki durumlarda meslekten çıkarma cezası verilir:

a) Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten geçici olarak alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemin yeniden işlenmesi,

b) Mesleğin yürütülmesi sırasında, mesleki çalışmalar nedeniyle işlenen suçlardan dolayı sürekli bir kamu görevinin üstlenilmesinden yoksun bırakılmak cezası ile cezalandırılmış olunması,

c) Meslek mensuplarının kasten, bizatihi veya iş sahipleriyle birlikte yaptıkları hukuka aykırı işlemlerle, Devletin, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması, tekniğe, bilime ve hukuka aykırı işlemlerle ormanların tahribine ve sınırlarının daraltılmasına sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi,

ç) Meslek ruhsatının bir başkasına kiraya verilmesi veya herhangi bir şekilde bir başkasına kullandırılması,

d) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak, belge düzenlenmesi ve imzalanması,

e) Kanunun 6 ncı maddesindeki koşulları taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu koşulların sonradan kaybedilmesi.

Aday meslek mensuplarının disiplin esasları

MADDE 11 – (1) Serbest yeminli ormancılık büroları veya serbest yeminli orman ürünleri bürolarında veya gözetim ve denetiminde mesleki deneyim kazanmak için çalışmalar yapan aday meslek mensupları hakkında Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği disiplin hükümleri uygulanır.

Disiplin cezalarında farklı uygulama

MADDE 12 – (1) Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanabilir.

(2) Disiplin cezası kesinleşip ilgiliye bildirildikten sonra, aynı cezayı gerektiren bir eylemin yinelenmesi durumunda bir üst ceza uygulanır.

(3) Onur Kurulu bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına karar verebilir.

Disiplin cezalarının uygulanması

MADDE 13 – (1) Oda Onur Kurulu kararlarının birer onaylı örneği, karar tarihinden itibaren 10 gün içinde Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren Oda Yönetim Kurulu başkanlığınca uygulanır.

(2) Uyarma ve kınama cezaları hariç diğer disiplin cezaları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur. Duyuru yapılan ilgili kurum ve kuruluşlar gerekli önlemleri alır. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma ve yeminli sıfatını kaldırma cezaları, Oda internet sayfasında ve diğer uygun araçlarla ilan olunur. Disiplin cezaları, meslek mensubunun dosyasında saklanır.

(3) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma ve yeminli sıfatının kaldırılması cezasını alan serbest yeminli meslek mensubu elindeki işlerini, cezasının kesinleşme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Odaya teslim eder. Oda, bu iş ve belgeleri iş sahiplerine geri verir. İş sahiplerinin isteği halinde, Oda Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir meslek mensubuna bu iş ve belgeler teslim edilir.

(4) Uyarma ve kınama cezaları dışındaki geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, yeminli sıfatının kaldırılması ve meslekten çıkarma cezaları, 31 inci maddeye göre kesinleşmesinden sonra, serbest yeminli meslek mensupları iş kabul edemez ve mühür kullanamaz. Bu konuda İdare ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bildirim yapıldıktan sonra, Oda, önlem olarak serbest yeminli meslek mensuplarının ruhsat ve mühürlerinin geri alınmasını sağlar.

Disiplin cezaları ile ilgili yasaklara uymama

MADDE 14 – (1) Meslekten çıkarılanlar, yeminli sıfatı kaldırılanlar ve geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulanlar, bu yasakların gereklerini derhal yerine getirirler. Bu gerekleri yerine getirmeyenler hakkında Oda tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Oda Onur Kurulunun Çalışma Esasları,

Disiplin Soruşturma ve Kovuşturması

Genel hükümler

MADDE 15 – (1) Meslek onuruna veya mesleki standartlara aykırı eylem ve davranışlarda bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan veyahut görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan serbest yeminli meslek mensupları hakkında; mesleki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesi amacıyla, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre Kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.

Onur Kurulunun çalışma esasları ve görevleri

MADDE 16 – (1) Disiplin hükümlerinin uygulanmasında Oda Onur Kurulu yetkilidir. Onur Kurulu şu esaslara göre çalışır:

a) Onur Kurulu üyeleri genel kurul dönemi süresince görev yaparlar. Oda Genel Kurulunda seçilen yeni kurul üyelerinin görevlerine başlamalarına kadar görevde kalırlar.

b) Onur Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan seçerler. Üyelerin ayrılmaları halinde yerlerine en çok oy alan yedek üyeler getirilir. Onur Kurulu, her soruşturma konusu iş için başkanın dışında bir üyeyi raportör olarak görevlendirir.

c) Onur Kurulu tüm üyelerin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

ç) Başkanın bulunmadığı zamanlarda meslekte en kıdemli üye Kurula başkanlık eder.

(2) Onur Kurulunun görevleri; Oda Yönetim Kurulunun yaptırdığı ön inceleme sonucunda disiplin soruşturması açılmasına karar verilen üyeler hakkında disiplin soruşturması yapmak, disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Soruşturma

MADDE 17 – (1) Serbest yeminli meslek mensupları hakkında soruşturma;

a) İhbar ve şikâyet,

b) Oda kurullarından herhangi birinin isteği,

c) Oda Genel Kurulunca kurul üyeleri hakkında soruşturma açılmasına karar verilmesi,

üzerine yapılır.

Oda kurulları üyeleri serbest yeminli meslek mensubu hakkında soruşturma

MADDE 18 – (1) Oda kurullarının başkan ve üyeleri içinde serbest yeminli meslek mensubu bulunması ve bu üye hakkında bu görevler ile ilgili olarak, Oda Genel Kurulunun disiplin soruşturmasına karar vermesi halinde; Odanın Onur Kurulu, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak kararını verir. Soruşturma süresince kurul üyeliği askıya alınır. Bu görev sıradaki yedek üye tarafından yürütülür.

(2) Serbest yeminli meslek mensubunun Oda Onur Kurulu üyesi olması ve bu üye hakkında soruşturma yapılması halinde ise, onun yerine ilk yedek üye soruşturmalara katılmak üzere çağrılır.

İhbar veya şikâyet

MADDE 19 – (1) İhbar veya şikâyet sözlü veya yazılı olmak üzere iki türlü yapılır.

a) Sözlü ihbar veya şikâyet: Herhangi bir kişinin Oda kurullarına başvurarak, hakkında ihbar veya şikâyette bulunduğu meslek mensubunu belirtip iddialarını açıklaması ile yapılmış olur.

b) Yazılı ihbar veya şikâyet: Oda veya oda şubelerine verilen dilekçe ile yapılır.

(2) Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikâyet olunan meslek mensubunun kimliği, ihbar veya şikâyet konusu, maddi olaylar ve ihbar gününün belirtilmesi zorunludur. Sözlü ihbar veya şikâyette aynı hususlar Oda kurulları başkanları veya kurul üyelerinden biri ile ihbar veya şikâyette bulunan kişi tarafından imzalanan bir tutanakta gösterilir.

(3) Oda şubelerine yapılan sözlü veya yazılı ihbar ve şikâyetler 10 gün içinde Oda genel merkezine gönderilir.

Ön inceleme

MADDE 20 – (1) Oda Yönetim Kurulu, ivedi durumlar hariç olmak üzere, ihbar, şikâyet veya istem konusunun bildirilmesinden sonra gelen ilk toplantısında ihbar, şikâyet veya istem konusunu incelemek zorundadır.

(2) İhbar veya şikâyette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan ihbar ve şikâyetler işleme konulmaz. Şu kadar ki; Oda Yönetim Kurulu gerek gördüğü durumlarda, bu gibi ihbar veya şikâyet konuları hakkında da ön inceleme yaptırabilir.

(3) İhbar ve şikâyet dilekçeleri Oda Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra ön incelemenin yapılması amacıyla Yönetim Kurulundan bir veya birden çok üye veya meslek mensubu ön inceleme yapmak üzere soruşturmacı olarak görevlendirilir. Görevlendirilen soruşturmacıların hazırladığı ön inceleme raporu, Oda Yönetim Kurulunca değerlendirilerek kovuşturma açılmak üzere Oda Onur Kuruluna gönderilir.

Soruşturma yapılması

MADDE 21 – (1) Görevli Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri veya meslek mensubu soruşturmacı kanıtları toplar, ihbar veya şikâyette bulunanları ve hakkında ihbar veya şikâyet yapılan meslek mensubunu dinlemek üzere süre belirler ve bu sürenin ilgililere duyurulmasını sağlar.

(2) Görevli üye veya üyeler, bu süre dolana kadar veya sürenin dolmasından sonra da gerekli göreceği kimselerin ifadelerini alabilir, gerekli gördüğü defter ve belgeleri inceleyebilir.

(3) Görevli üye veya üyeler, yaptığı incelemeler sonucunda düzenlediği ön inceleme raporunu Oda Yönetim Kuruluna verir.

(4) Oda Yönetim Kurulu; soruşturma raporunu eksik görürse, raporu düzenleyen üyeyi veya başka üyeleri veya meslek mensuplarını eksikliği tamamlattırmak üzere görevlendirebilir. Tamamlanan soruşturma raporu, Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde, kovuşturma açılmak üzere Onur Kuruluna gönderilir.

(5) Genel kurulların istediği soruşturmaları doğrudan Oda Onur Kurulu yapar.

(6) Hakkında disiplin soruşturması açılan Onur Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili kararlara iştirak edemez. Bu gibi hallerde, yerlerine yedek üyeler toplantılara katılır.

Disiplin kovuşturması başlatılmasına yer olmadığına ilişkin karar

MADDE 22 – (1) Oda Yönetim Kurulu veya Oda Onur Kurulu dosyayı ve raporu inceleyerek, hakkında şikâyet veya ihbarda bulunulan serbest yeminli meslek mensubu için disiplin kovuşturması başlatılmasına yer olmadığına ilişkin karar verebilir.

(2) Bu kararda, ihbar veya şikâyette bulunanın adı ve adresi, şikâyet olunan meslek mensubunun kimliği, ihbar veya şikâyet konusu eylem ve kanıtlar ile gerekçe gösterilir.

(3) Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına ilişkin Oda Yönetim veya Onur Kurulu kararı; hakkında soruşturma açılmış meslek mensubuna ve varsa ihbar, şikâyet veya istemde bulunana, soruşturma tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yazılı olarak bildirilir.

Disiplin soruşturmasına ve kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlara itiraz

MADDE 23 – (1) Oda Yönetim Kurulu veya Onur Kurulunun, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, bu kararların bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde, şikâyetçi tarafından Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir.

(2) Oda Yönetim Kurulunca kovuşturma açılması gerekli görülen hallerde, Oda Onur Kurulunca kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği takdirde, Oda Yönetim Kurulu tarafından bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Yüksek Onur Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda şikâyet, ihbar veya istem konusu incelemeye değer görülürse, Oda Yönetim veya Onur Kurulu kararı kaldırılarak disiplin kovuşturması açılması için dosya tekrar Odaya gönderilir.

(4) Yüksek Onur Kurulunun bu kararları kesindir.

(5) Yüksek Onur Kurulu tarafından şikâyetçinin itirazı reddedilirse, şikâyetçi ret kararına karşı idari yargı merciine başvurabilir.

Dosyanın Oda Onur Kuruluna gönderilmesi

MADDE 24 – (1) Oda Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına karar vermesi halinde, kovuşturma dosyası derhal Oda Onur Kuruluna gönderilir.

(2) Onur Kurulu; hakkında disiplin cezası istenilen meslek mensubunun savunmasını aldıktan veya savunma için verilen süre bittikten sonra incelemesini evrak üzerinde yapar. Şu kadar ki; meslek mensubunun istemi veya Onur Kurulunun uygun görmesi halinde inceleme duruşmalı olarak yapılır. Duruşma gizli olur. Duruşma gün ve saati en az 15 gün önceden ilgiliye bildirilir.

(3) İlgilinin çağrıya uymaması halinde duruşmanın gıyabında yapılacağı belirtilir. Duruşma gizli yapılır.

(4) Oda Onur Kurulu incelemeyi ivedilikle ve her halde kararın kendisine geldiği tarihinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Yargılama sonucunun beklenmesini gerektiren haller saklıdır.

Meslek mensubunun savunmasının alınması ve gıyapta duruşma

MADDE 25 – (1) Serbest yeminli meslek mensubunun savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Onur Kurulunun 10 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Savunma hakkından vazgeçmiş sayılan serbest yeminli meslek mensupları hakkında gıyabında duruşma yapılır. Şu kadar ki; duruşmaya gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağının davetiyeye yazılması zorunludur.

Kanıtların gösterilmesi ve incelenmesi

MADDE 26 – (1) Onur Kurulu, kanıtların gösterilme ve incelenme şeklini serbestçe belirler.

Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi

MADDE 27 – (1) Tanık ve bilirkişilerin duruşmaya çağrılması veya yetkilendirilme yolu ile dinlenmesi veyahut yazılı ifadelerin okunması ile yetinilmesi konularında Onur Kurulunun takdir hakkı mevcuttur. Ancak, bir olayın kanıtı, yalnız bir tanığın şahsi bilgisinden ibaret ise bu tanık her halde dinlenir.

Duruşma tutanağı

MADDE 28 – (1) Duruşma tutanağı, Onur Kurulu Başkanınca görevlendirilen bir üye veya raportör tarafından tutulur. Duruşma dışında dinlenenlere ait tutanakların duruşmada okunması zorunludur.

Mevcut kanıtlara göre karar verilmesi

MADDE 29 – (1) Onur Kurulu, çağrı yaptığı kişilerin çağrıya uymaması veya bilgi vermekten kaçınması yahut bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle bilgi ve ifadelerini alamadığı hallerde, mevcut kanıtlara göre karar verebilir.

Oda Onur Kurulu kararlarına itiraz

MADDE 30 – (1) Oda Onur Kurulunun verdiği uyarma ve kınama kararları kesin olup, geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, yeminli sıfatını kaldırma ve meslekten çıkarma cezalarına, 30 gün içinde, ilgili meslek mensubunca Yüksek Onur Kuruluna, Oda aracılığıyla veya doğrudan itiraz edilebilir.

(2) Yüksek Onur Kurulu, itiraza konu olan bu kararları dosya üzerinde inceler. Ancak, Onur Kurulu kararlarının itirazen incelenmesi sırasında ilgili meslek mensubunun isteği halinde veya Yüksek Onur Kurulunun gerek gördüğü takdirde, duruşma yapılmasına karar verilebilir.

(3) Yüksek Onur Kurulu, inceleme konusu kararın onanmasına veya kararın bozularak kovuşturmanın derinleştirilmesi için dosyanın Oda Onur Kuruluna geri gönderilmesine karar verebilir.

(4) Oda Onur Kurulu, Yüksek Onur Kurulunun bozma gerekçesine uyarak yeniden karar verebilir yahut bozma kararına uymadan ilk kararında ısrar edebilir. Her iki durumda da Oda Onur Kurulunun verdiği karar Yüksek Onur Kuruluna gönderilir. Yüksek Onur Kurulu nihai kararını vererek, Odaya ve Oda kanalıyla ilgili meslek mensubuna tebliğ eder. Yüksek Onur Kurulunun verdiği kararlar kesindir.

(5) Yüksek Onur Kurulunun kararına karşı Oda Yönetim Kurulu veya ilgili meslek mensubu idari yargıya başvurabilir.

Kararların kesinleşmesi

MADDE 31 – (1) İlgililer, Oda Onur Kurulunun verdiği uyarma ve kınama cezaları hariç diğer kararlara karşı, kararların iş veya ikametgâh adreslerine bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Yüksek Onur Kuruluna ve buradan çıkan karara karşı idari yargıya başvurabilirler.

Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına etkisi ve meslek mensupları hakkında tedbir kararı verilmesi

MADDE 32 – (1) Meslek mensubu hakkında başlamış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve kararlarının uygulanmasına engel oluşturmaz. Şu kadar ki; disiplin işlem ve kararına konu olan bir eylem ve işlemde bulunmuş olan meslek mensubu hakkında aynı eylemlerden dolayı ceza mahkemesinde dava açılması ve bu ceza davasında suçun maddi unsurunun oluşmadığı yönünde bir karar verilmesi halinde, verilen disiplin cezası tüm sonuçları ile ortadan kalkar.

(2) Fiili ceza davasına konu olsun veya olmasın, hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma veya meslekten çıkarma cezasını gerektiren nitelikte bir eylemden dolayı kovuşturma yapılan meslek mensubu, Oda Yönetim Kurulunun isteği ve bu isteğin Onur Kurulunca uygun görülmesi veya Onur Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, kesin karar verilene kadar tedbir niteliğinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulabilir.

(3) Oda Yönetim Kurulu, hükümlülükle sonuçlanan bir ceza davasının konusunu oluşturan eylemden dolayı ayrıca disiplin soruşturması açmak zorundadır.

Aynı eylemden dolayı yeniden inceleme

MADDE 33 – (1) Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararın konusunu oluşturan eylemlerden dolayı, Onur Kurulunca yeniden inceleme yapılabilmesi için yeni kanıtların elde edilmesi gerekir.

Onur Kurulu üyelerinin reddi ve çekilme

MADDE 34 – (1) Onur Kurulu üyeleri, kendilerini ilgilendiren soruşturma konularına katılamazlar, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 22 nci maddesinde yazılı benzer sebeplerin bulunması halinde duruşmadan çekilir veya taraflarca üyelerin bu durumları öğrenildiğinde yedi gün içinde Onur Kuruluna verilecek dilekçe ile reddi istenebilir. Ret istemi, reddi istenen üyenin dışındaki üyelerin toplanması suretiyle incelenir. Ret talebine karşı, Onur Kurulunun verdiği karar kesindir.

(2) Çekilen veya reddedilenlerin yerine yedek üyeler Kurula katılır.

Kovuşturma yetkisi ve zamanaşımı

MADDE 35 – (1) Kovuşturmanın dayandığı ihbar veya şikâyetin sabit olduğu veya Cumhuriyet Savcısının kovuşturma isteminde bulunduğu yahut kovuşturmayı oluşturan eylem ve davranışın re’sen haber alındığı tarihte, meslek mensubu Odanın çalışanlar listesinde veya meslek kütüğünde kayıtlı ise, disiplin kovuşturmasına karar verme ve kovuşturmayı yürütme yetkisi Odaya aittir.

(2) Oda başkanı, Yönetim ve Onur Kurulu üyeleri, kendileri hakkında başlatılan kovuşturmalarla ilgili görüşme ve kararlara katılamaz.

(3) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren beş yıl geçmiş ise kovuşturma yapılamaz. Ancak, olayın Oda Yönetim Kuruluna intikalinden sonra bu süre işlemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yeminli olmayan serbest meslek mensupları

MADDE 36 – (1) Yeminli olmayan serbest meslek mensupları hakkında, 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Bildirim hükümleri

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgiliye yapılması gereken her türlü bildirim yazılı olarak ilgilinin bizzat kendisine veya bilinen en son adresine posta, kurye, memur veya noter aracılığı ile yapılır. İlgilinin bilenen adresinin yanlış veya değişmiş olması veya bilinmemesi veyahut başkaca sebeplerden dolayı bildirim yapılma olanağı bulunmaması halinde, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken bildirim aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bildirim, Odanın bulunduğu ilin belediye sınırları içinde çıkan en az bir gazetede yayınlanır.

b) İlan yazısı, Oda merkezinde, ilan koymaya uygun, görülebilecek bir yere asılır.

c) İlgili; gazete ilanı üzerine, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bildirimi almak için Odaya bizzat başvurmamış ise bildirim yapılmış sayılır.

(2) Bildirimle ilgili bu maddede belirtilmeyen hususlarda 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 27/2/2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Oda Onur Kurulu Çalışma Esasları ve Serbest Yeminli Meslek Mensupları Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür.