15 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29625

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ HAYVANSAL GIDALARDA BULUNABİLECEK

FARMAKOLOJİK AKTİF MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE

MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Değişikliklere uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte değiştirilen farmakolojik aktif maddeler ile ilgili faaliyet gösteren gıda işletmecileri, en geç 1/3/2016 tarihine kadar bu değişiklik hükümlerine uyumlu hale gelmek zorundadır. Bu tarihe kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin;

a) Ek-1’inin 1 inci Bölümünde yer alan izinli maddeler listesindeki Alüminyum salisilat, bazik, Baryum selenat, Doksisiklin, Eprinomektin, Gamitromisin, İvermektin, Klorsulon, Klosantel, Lasalosid, Metilprednizolon, Rafoksanid, Triklabendazol ve Tulatromisin isimli aktif maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Alüminyum salisilat, bazik

Salisilik asit

Sığır, keçi, tek tırnaklı hayvanlar, tavşan

200 mg/kg

Kas

 

 

Antidiyareik maddeler ve bağırsak antienflamatuarları

500 mg/kg

Yağ

1500 mg/kg

Karaciğer

1500 mg/kg

Böbrek

Sığır, keçi, tek tırnaklı hayvanlar

 

9 mg/kg

 

Süt

 

-------

Sığır, keçi, tek tırnaklı hayvanlar, tavşan ve balık hariç gıda elde edilen tüm türler

MKL

gerekmemektedir.

-------

Sadece topikal kullanım içindir.

 

”

“

Baryum selenat

-------

Gıda elde edilen tüm türler

MKL

gerekmemektedir.

-------

Enjeksiyon uygulaması için değildir.

Sindirim sistemi ve metabolizma / mineral takviyeleri

”

“

Doksisiklin

Doksisiklin

Gıda elde edilen tüm türler

100 mg/kg

Kas

Kas için verilen MKL, balıklarda kas ve derinin doğal oranları içindir.

Yağ, karaciğer ve böbrek için verilen MKL balıkta uygulanmaz.

Yağ için verilen MKL, domuz ve kanatlı hayvanlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.

Yumurtası veya sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.

Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler

300 mg/kg

Yağ

300 mg/kg

Karaciğer

600 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

Böbrek

 

 

 

 

 

 

 

 

”

“

Eprinomektin

Eprinomektin

B1 a

Sığır

50 mg/kg

Kas

-------

Antiparaziterler/İç ve dış parazitlere karşı etkili maddeler

250 mg/kg

Yağ

1500 mg/kg

Karaciğer

300 mg/kg

Böbrek

20 mg/kg

Süt

Koyun, keçi

50 mg/kg

Kas

 

250 mg/kg

Yağ

1500 mg/kg

Karaciğer

300 mg/kg

Böbrek

20 mg/kg

Süt

”

“

Gamitromisin

Gamitromisin

Domuz

 

 

 

100 mg/kg

Kas

-------

Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler

100 mg/kg

Deri ve Yağ

100 mg/kg

Karaciğer

300 mg/kg

Böbrek

Sığır

20 mg/kg

Yağ

Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.

200 mg/kg

Karaciğer

100 mg/kg

Böbrek

”

“

İvermektin

 

 

 

 

 

22, 23-Dihidroavermektin B1a

Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri

30 mg/kg

Kas

Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.

Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.

Antiparaziterler/İç ve dış parazitlere karşı etkili maddeler

100 mg/kg

Yağ

100 mg/kg

Karaciğer

30 mg/kg

 

 

Böbrek

 

 

”

“

Klorsulon

Klorsulon

Sığır

 

35 mg/kg

Kas

-------

Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler

 

100 mg/kg

Karaciğer

200 mg/kg

Böbrek

16 mg/kg

Süt

”

“

Klosantel

Klosantel

 

Sığır

1000 mg/kg

Kas

-------

Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler

3000 mg/kg

Yağ

1000 mg/kg

Karaciğer

3000 mg/kg

Böbrek

45 mg/kg

Süt

Koyun

1500 mg/kg

Kas

2000 mg/kg

Yağ

1500 mg/kg

Karaciğer

5000 mg/kg

Böbrek

45 mg/kg

Süt

”

“

Lasalosid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasalosid A

 

 

 

 

Kanatlı hayvanlar

 

60 mg/kg

Kas

-------

Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler

300 mg/kg

Deri ve Yağ

300 mg/kg

Karaciğer

150 mg/kg

Böbrek

150 mg/kg

Yumurta

Sığır

 

10 mg/kg

Kas

Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.

 

 

20 mg/kg

Yağ

100 mg/kg

Karaciğer

20 mg/kg

 

Böbrek

 

”

“

Metilprednizolon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metilprednizolon

 

 

 

 

Tek tırnaklı hayvanlar

 

10 mg/kg

Kas

-------

Kortikoidler/ Glukokortikoidler

10 mg/kg

Yağ

10 mg/kg

Karaciğer

10 mg/kg

Böbrek

2 mg/kg

Süt

Sığır

10 mg/kg

Kas

-------

10 mg/kg

Yağ

10 mg/kg

Karaciğer

10 mg/kg

Böbrek

2 mg/kg

Süt

”

“

Rafoksanid

Rafoksanid

 

 

Sığır

30 mg/kg

Kas

-------

Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler

30 mg/kg

Yağ

10 mg/kg

Karaciğer

40 mg/kg

Böbrek

Koyun

100 mg/kg

Kas

250 mg/kg

Yağ

150 mg/kg

Karaciğer

150 mg/kg

Böbrek

Sığır, koyun

10 mg/kg

 

Süt

 

”

“

Triklabendazol

Ketotriklabendazol’e okside olabilen, ekstrakte edilebilir kalıntılar toplamı

Tüm geviş getiren hayvanlar

225 mg/kg

Kas

-------

Antiparaziterler/İç parazitlere karşı etkili maddeler

100 mg/kg

Yağ

250 mg/kg

Karaciğer

150 mg/kg

Böbrek

10 mg/kg

Süt

”

“

Tulatromisin

Tulatromisin eşdeğeri olarak ifade edilen, (2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-etil-3,4,10,13-tetrahidrosi-3,5,8,10,12,14-hekzametil-11-[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetilamino)

-ß-D-ksilo-hekzopiranosil]oksi]-1-okza-6-azasiklopent-dekan-15-one

Koyun, keçi

450 mg/kg

Kas

Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz.

Antienfeksiyöz maddeler/ Antibiyotikler

250 mg/kg

Yağ

5400 mg/kg

Karaciğer

1800 mg/kg

Böbrek

Sığır

300 mg/kg

Kas

200 mg/kg

Yağ

4500 mg/kg

Karaciğer

3000 mg/kg

Böbrek

Domuz

800 mg/kg

Kas

300 mg/kg

Deri ve Yağ

4000 mg/kg

Karaciğer

8000 mg/kg

Böbrek

”

b) Ek-1’inin 1 inci Bölümünde yer alan izinli maddeler listesine, “Harunga madagascariensis”ten sonra gelmek üzere “Heksaflumuron”, “ Juniperi fructus”tan sonra gelmek üzere “Kabergolin”, “Klenbuterol hidroklorür”den sonra gelmek üzere “Klodronik asit”, “Löysin”den sonra gelmek üzere “Lufenuron” ve “Propan”dan sonra gelmek üzere “Propil 4-hidroksibenzoat ve sodyum tuzları” isimli aktif maddelere ait aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“

Heksaflumuron

Heksaflumuron

Balık

500 mg/kg

 

 

 

Kas ve derinin doğal oranlarında

 

-------

Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler

”

“

 

Kabergolin

 

 

 

 

Kabergolin

 

 

Sığır

0,15 mg/kg

Kas

-------

 

Prolaktin inhibitörü

 

 

0,10 mg/kg

Yağ

0,25 mg/kg

Karaciğer

0,50 mg/kg

Böbrek

0,10mg/kg

Süt

”

“

Klodronik asit (disodyum tuzu yapısında)

-------

Tek tırnaklı hayvanlar

MKL gerekmemektedir

 

 

-------

Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmaz

Kas ve iskelet sistemi/Kemik hastalıklarının tedavisi için ilaçlar

”

“

Lufenuron

(RS-izomerleri)

Lufenuron

(RS-izomerleri)

Balık

1350 mg/kg

 

Kas ve derinin doğal oranlarında

-------

Antiparaziterler/Dış parazitlere karşı etkili maddeler

”

“

Propil

4-hidroksibenzoat ve sodyum tuzları

-------

Gıda elde edilen tüm türler

MKL gerekmemektedir.

-------

Sadece koruyucu olarak kullanım içindir.

-------

”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/5/2012

28282

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/7/2013

28719

2-

25/10/2014

29156