14 Şubat 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29624

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Açılan lisansüstü eğitim-öğretim programlarında öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu EYK kararıyla atanır. Birinci danışmanlar Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. İkinci danışmanlar ise Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yüksek lisans tez jürisi, öğretim üyeleri arasından en az üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden biri tez danışmanıdır. Diğer üyeler ise biri farklı yükseköğrenim kurumlarından olmak üzere Üniversite içindeki öğretim üyelerinden seçilir. Jüri üyelerinin seçiminde, jüri üyelerinin uzmanlık alanlarının savunulacak tez konusuna en uygun öğretim üyeleri arasından olmasına dikkat edilir. İlgili EABD’de yeterli öğretim üyesi olmaması durumunda farklı bir anabilim dalı ya da farklı bir enstitünün anabilim dallarından, alana uygun jüri üyesi seçimi yapılabilir. Jüri üyelerinden birisi ilgili EABD’nin farklı bir bilim dalından ya da farklı bir anabilim dalı veya farklı bir enstitünün anabilim dallarından alana uygun olarak seçilir. İki danışmanlı tezlerde, ikinci danışman tez savunmasına jüri üyesi olarak giremez.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora tez jürisi, tez izleme komitesi ve danışman dahil en az beş öğretim üyesinden oluşur. Üyelerden ikisi diğer yükseköğrenim kurumundaki öğretim üyelerinden seçilir. EABD jüri üyelerinin seçiminde, jüri üyelerinin uzmanlık alanlarının savunulacak tez konusuna en uygun öğretim üyeleri arasından olmasına dikkat edilir. İki danışmanlı tezlerde, ikinci danışman tez savunmasına jüri üyesi olarak giremez.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/7/2013

28724

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/6/2014

29039

2-

22/7/2014

29068

3-

8/8/2015

29439