14 Şubat 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29624

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesi yabancı dil hazırlık öğretimi programlarında yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ticaret Üniversitesinde yapılan zorunlu veya isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitim-öğretiminin standartları, içeriği, seviyesi, derse devam, sınavlar, başarı şartları ve muafiyet konuları ile ilgili temel hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) FCE (First Certificate of English): İngilizce İlk Sertifika Sınavını,

b) Hazırlık programı: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi Programını,

c) Hazırlık Programı Koordinatörü: Rektör tarafından bu görev için görevlendirilen kişiyi,

ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) PTE Academic (Pearson Test of English Academic): Pearson Akademik İngilizce Sınavını,

e) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosunu,

g) TOEFL-IBT (Test of English as a Foreign Language): Yabancı dil olarak internet bazlı İngilizce sınavını,

ğ) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

h) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ı) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

i) Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi Kurulu: Rektörlükçe belirlenen Hazırlık Programı Koordinatörü, kur koordinatörleri, Sınav Hazırlama Ofis Temsilcisi ve Sanal Öğretim Denetleyicisinin yer aldığı Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Esasları

Yabancı dil hazırlık öğretimi

MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretimin kısmen veya tamamen bir yabancı dilde yapan bölümlere/programlara kayıtlı öğrenciler için hazırlık programı açılması zorunludur.

(2) Hazırlık programında verilen eğitim-öğretimin amacı, öğrencilere aldıkları yabancı dilde okuduğunu ve dinlediğini anlama, yabancı dilde yazma ve konuşma becerileri kazandırarak, öğrencilerin bu becerilerini lisans programlarını takip edebilecek kurda kullanmalarını sağlamaktır.

Hazırlık programının eğitim-öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Hazırlık programının süresi bir akademik yıldır. Bir akademik yıl, her biri dört seviyeli ve dört kurdan oluşan ders ve sınav süresini kapsayan iki dönemden oluşur. Azami öğrenim süresi iki akademik yıldır.

(2) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir. Tüm ilgililer bu takvime uymakla yükümlüdür.

(3) Hazırlık programında geçirilen süreler lisans öğretim süresinden sayılmaz.

Kurlar

MADDE 7 – (1) Hazırlık programı sırasıyla başlangıç, orta öncesi, orta ve orta üstü olmak üzere dört kurdan oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Yeterlik ve Seviye Tespit Sınavları

Yeterlik ve seviye tespit

MADDE 8 – (1) Üniversitenin kısmen veya tamamen bir yabancı dil ile eğitim ve öğretim yapan programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, her akademik yılın başında, Hazırlık Programı Koordinatörlüğünce düzenlenen, öğretimde kullanılacak yabancı dilde bir yeterlik sınavı uygulanır. Yeterlik sınavında başarı puanı, 100 tam puan üzerinden en az 65 puandır. Başarılı olan öğrenciler, hazırlık programından muaf tutulur.

(2) Yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 65 puandan daha az alan öğrencilere, Hazırlık Programı Koordinatörlüğünün hazırladığı, zorunlu ikinci aşama seviye tespit sınavı uygulanır. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puanlara göre Hazırlık Programı Koordinatörlüğünce uygun yabancı dil kurlarına yerleştirilir.

(3) Seviye tespit sınavının hiçbir aşaması için mazeret sınavı düzenlenmez.

(4) Birinci yarıyıl sonunda, dördüncü kuru başarıyla bitiren öğrenciler, ikinci dönemde kendi program veya bölüm derslerine başlayabilir. Dil programları, haftalık ders saatleri ve kur değiştirme kuralları, Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi Programı Kurulu tarafından belirlenir.

Dış sınavlarla yeterlik

MADDE 9 – (1) Üniversite programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yılın başında, Hazırlık Programı Koordinatörlüğünce düzenlenen yabancı dil yeterlik sınavı yerine ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan, her yıl Senatonun belirleyeceği taban puanı almaları ve geçerlilik süreleri içerisinde bu sınavların orijinal sonuç belgesini en geç kayıt esnasında Üniversiteye teslim etmeleri koşuluyla hazırlık programından muaf tutulurlar.

(2) En az son üç yılında, öğrenimde kullanılacak yabancı dilin ana dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında öğrenim görüp, ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar ve son iki yıl içinde 8 inci maddede belirtilen yeterlik sınavından başarılı olanlar ile bu maddeye göre yabancı dil kurları yeterli bulunanlar sınavlardan muaftırlar. Bu öğrenciler, doğrudan lisans diploma programlarına başlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Danışmanlık, Devam Yükümlülüğü, Eğitim-Öğretim, Başarı Değerlendirme ve

Sınavlar, Başarısızlık Durumu ile İlgili Esaslar

Devam yükümlülüğü

MADDE 10 – (1) Öğrenciler, bulundukları kurun toplam ders saatinin en az %90’ına katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin bir kur süresince derslere mazeretsiz devamsızlığı %10’u, Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak sağlık sorunları nedeniyle alınan sağlık raporları ve disiplin cezası nedeniyle uzaklaştırılma dâhil hangi gerekçe ile olursa olsun toplam devamsızlığı % 20’yi aşamaz.

(2) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından izlenerek, kur koordinatörlüğüne bilgi verilir.

(3) Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenciler, kur sonunda yapılan sınavlara alınmaz ve bulundukları kurda başarısız sayılır.

Başarı değerlendirme ve sınavlar

MADDE 11 – (1) Hazırlık programı öğrencilerinin başarı durumları bulundukları kurda aldıkları kur başarı notu ile ölçülür. Kur başarı notu, kur döneminde aldıkları ara sınav, kısa süreli sınavlar, ödev, proje, sunumun ve final sınavı ağırlıklı puanlarının toplamından oluşur. Öğrencinin bulunduğu kurda başarılı sayılabilmesi için kur başarı notunun 100 tam puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir. Kısa süreli sınavlar, ödev, projeler sözlü ve/veya bilgisayar destekli yöntemlerle yapılabilir. Ara sınav, kısa süreli sınav, ödev, proje, sunum ve final sınavının ağırlıkları en geç eğitim-öğretim yılı başında Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Yeterlik sınavı ve seviye tespit sınavı akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Ara sınavların yapılacağı tarihler ise Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrenciler, sınavlara girmekle yükümlüdürler. Öğrenciler, girmedikleri sınavlardan başarısız sayılırlar. Ancak, ani hastalık ve beklenmedik hallerde ara sınavlara veya kur sonu sınavlarına giremeyen öğrencilerin durumu, Hazırlık Programı Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir. Mazeretleri geçerli görülenler için Hazırlık Programı Koordinatörlüğü tarafından uygun görülen bir tarihte ve kapsamda mazeret sınavı düzenlenir. Yeterlik Sınavı için mazeret sınavı düzenlenmez. Öğrenciler mazeretli sayıldıkları rapor süresi içinde herhangi bir sınava girerlerse, aldıkları notlar geçersiz sayılır.

(4) Öğrenciler, sınav sonuçlarının ilanından itibaren, en geç üç iş günü içinde, yazılı olarak Hazırlık Programı Koordinatörlüğüne başvurarak, Hazırlık program koordinatörünün önermesi halinde Yabancı Dil Hazırlık Öğretimi Kurulu tarafından sınav kâğıtlarının tekrar incelenmesini isteyebilir.

Başarısızlık durumu

MADDE 12 – (1) Bir kurda başarılı olamayan, eğitim dili tamamen ya da kısmen İngilizce olan programlara kayıtlı öğrenciler başarısız oldukları kuru tekrar eder.

(2) Eğitim dili tamamen yabancı dil olan programlara kayıtlı öğrenciler, hazırlık programını ikinci dönem sonunda da başarıyla bitiremedikleri veya devamsız başarısız oldukları takdirde, hazırlık programını kaldıkları kurdan itibaren tekrar ederler. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim yılının başında verilen yeterlik sınavına girebilirler.

(3) Eğitim dili kısmen yabancı dil İngilizce programlara kayıtlı öğrenciler hazırlık programını ikinci dönem sonunda da başarıyla bitiremedikleri takdirde, bir sonraki öğretim yılında kaldıkları kurdan itibaren hazırlık programını tekrar edebilir, bir sonraki eğitim yılının başında verilen İngilizce yeterlik sınavına girebilir veya şartlı olarak fakülte programlarına devam edebilirler.

(4) Eğitim dili kısmen yabancı dil İngilizce programlara kayıtlı öğrenciler ikinci dönem sonunda devamsız başarısız oldukları takdirde, bir sonraki yıl, kaldıkları kuru tekrar ederler. Bu öğrenciler, bir sonraki eğitim yılının başında verilen yeterlik sınavına girebilirler.

(5) Yeterlik sınavı, her akademik yılbaşında, birinci ve ikinci dönemlerin sonunda olmak üzere yılda üç kere yapılır.

(6) Hazırlık programının ikinci akademik yılının sonunda da başarılı olamayan öğrenciler, talepleri üzerine; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından, başka bir üniversitede veya Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programına, eşdeğer programın bulunmaması hâlinde yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak, bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puandan düşük olmaması gerekir.

(7) Eğitim dili Türkçe olan programlara kayıtlı olup, isteğe bağlı olarak hazırlık programına katılıp başarısız olan öğrenciler aşağıda belirtilen alternatiflerden birini kullanabilir:

a) Hazırlık programını tekrar etme,

b) Kayıtlı oldukları bölümlere/programlara devam etme,

c) Mezun oluncaya kadar yeterlik sınavlarına girme,

ç) Mezun oluncaya kadar hazırlık programı tercihinden vazgeçme.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 13 – (1) Hazırlık programı yıllık eğitim-öğretim ücretleri ve çeşitli amaçlarla alınacak diğer ücretler, Mütevelli Heyet tarafından, her akademik yıl için belirlenerek ilan edilir. Öğretim ücreti akademik yıl sistemine göre hesaplanır.

(2) Eğitim-öğretim ücretini ilân edilen tarihlerde ödemeyen öğrenciler hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 26/6/2011 tarihli ve 27976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.