13 Şubat 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29623

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDALARDA ERUSİK ASİT SEVİYESİNİN

RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METODU

KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/4)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, belirli gıdalarda erusik asit seviyesinin resmi kontrolü için gıdalardan numune alma ve analiz metodu kriterlerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alt parti: Numune alma metodunu uygulamak amacıyla büyük bir partiden fiziksel olarak ayrılmış ve tanımlanmış kısmı,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Belirli gıdalar: 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde erusik asit için limit belirlenen gıdaları,

ç) Birincil (İnkremental) numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan bir miktar materyali,

d) Laboratuvar numunesi: Laboratuvar için paçal numunenin bir miktarı/bölümü alınarak hazırlanmış numuneyi,

e) Paçal numune: Parti veya alt partiden alınan birincil numunelerin tamamının birleştirilmesi ile elde edilen, parti veya alt partiyi temsil ettiği kabul edilen numuneyi,

f) Parti: Numuneyi alan kontrol görevlisi tarafından; orijin, çeşit, paketleyici veya gönderici firma, ambalaj tipi, işaretleme gibi özelliklerinin aynı olduğu belirlenen ve bir seferde teslim edilen gıdanın tanımlanabilir miktarını,

g) Şahit numune: İtirazlı durumlar için paçal numuneden ayrılan numuneyi,

ifade eder.

Numune alma

MADDE 4 – (1) Belirli gıdalarda erusik asit seviyesinin resmi kontrolü Ek-1’de yer alan numune alma usul ve esaslarına göre yapılır.

Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri

MADDE 5 – (1) Belirli gıdalarda erusik asit seviyesinin resmi kontrolünde kullanılan analiz metotları için gereklilikler ile numune hazırlama usul ve esasları Ek-2’de yer alan numune hazırlama ve analiz metotlarına uygun olur.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ, Belirli Gıdalarda Erusik Asit Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarının Performans Kriterleri hakkında 30/4/2015 tarihli ve (AB) 2015/705 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 30/6/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.