12 Şubat 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29622

TEBLİĞ

Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ndan:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006-32/32)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/9/2006 tarihli ve 26297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının mülga (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“d) Müşterileriyle aynı iş günü içerisinde transfer talimatlarını vermesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla banka transferleri yoluyla yabancı para almak, satmak ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmek.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.