11 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29621

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ AROMA VERİCİLER VE AROMA VERME

ÖZELLİĞİ TAŞIYAN GIDA BİLEŞENLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“k) Aroma verici madde olarak p-Mentha-1,8-dien-7-al piyasaya arz edilmez ve gıdalarda kullanılmaz.

l) Aroma verici madde olarak p-Mentha-1,8-dien-7-al’ın ithalatı ve bu maddeyi içeren bir gıdanın ithalatına izin verilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) p-Mentha-1,8-dien-7-al adlı aroma verici madde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren piyasaya arz edilecek gıdaların üretiminde kullanılmaz.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan ve p-Mentha-1,8-dien-7-al adlı aroma verici maddeyi içeren bir gıda, raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.

(3) İşletmeciler, EK I’in, A Bölümünün, 2 nci Kısmının Tablo 1’inde yer alan (14.041) FL numaralı kimyasal adı Pyrrole olan, (14.085) FL numaralı kimyasal adı 2-Acetyl-5-methylpyrrole olan, (15.010) FL numaralı kimyasal adı 2-Acetyl-2-thiazoline olan, (15.054) FL numaralı, kimyasal adı Dihydro-2,4,6-triethyl-1,3,5(4H)-dithiazine olan, (15.055) FL numaralı kimyasal adı [2S-(2a,4a,8ab)]2,4-Dimethyl(4H)pyrrolidino[1,2e]-1,3,5-dithiazine olan, (15.086) FL numaralı kimyasal adı 2-Methyl-2-thiazoline olan, (15.128) FL numaralı kimyasal adı 2-Propionyl-2-thiazoline olan, (15.135) FL numaralı kimyasal adı Ethyl thialdine olan aroma verici maddeler ile ilgili düzenlemelere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde uyum sağlar.

(4) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilmiş olan ve 1-Methylnaphthalene, Furfuryl methyl ether, Difurfuryl sulfide, Difurfuryl ether, Ethyl furfuryl ether adlı aroma verici maddeleri içeren bir gıda raf ömrü süresince piyasada bulunabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK I’inin, A Bölümünün, 2 nci Kısmının Tablo 1’inde yer alan (01.014), (13.052), (13.056), (13.061), (13.123), (16.094) FL numaralı aroma verici maddeler yürürlükten kaldırılmış ve aynı tabloda yer alan (14.041), (14.085), (15.010), (15.054), (15.055), (15.086), (15.128) ve (15.135 ) FL numaralı aroma verici maddelere ait satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2011

28157 (3. mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/3/2014

28949

2-

25/10/2015

29156