8 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29618

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora programlarına öğrenci kabulü, eğitim- öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES:  Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: Hasan  Kalyoncu Üniversitesindeki enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Danışman: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki enstitülerde kayıtlı öğrencilere ders ve/veya tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

d) Doktora Yeterlilik Jürisi: Doktora ders aşamasını tamamlayan öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirlemek üzere yapılacak sözlü ve yazılı sınavda görev yapan  beş öğretim üyesinden oluşan jüriyi,

e) Doktora Yeterlilik Komitesi: Yeterlik   sınavlarını  düzenlemek  ve yürütmek üzere enstitü anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve bir yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

f) Enstitü: Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerden her birini,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki ilgili enstitünün yönetim kurulunu,

ğ) GMAT: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Management Admission Testini,

h) GRE: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Record Examinations sınavını,

ı) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

i) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,

k) Tez: Yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik tezlerinden herhangi birisini,

l) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Language sınavını,

m) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Yönetim Kurulunu,

o) Yabancı Diller Yüksekokulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması, Başvuru, Kabul ve Kayıt,

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

 Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul

 MADDE 4 – (1) Adayların yüksek lisans programına kabul edilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

a) Lisans mezunu olmak.

b) Tezli programlar için, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucuna sahip olmak.

c) Tezsiz yüksek lisans programları için ALES puan şartı aranmaz.

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanına ilave olarak gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler; referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri hususlar,  hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ile ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.

(3) Açılan kontenjandan fazla başvuru olması durumunda ve/veya ilgili anabilim dalı gerekli gördüğünde değerlendirme jürisi kurabilir. Değerlendirme jürisi, ilgili programa başvuran adayları bilimsel yeterlilik sınavı yaparak değerlendirir. ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucunda alınan puanlar esas alınarak programa kabul edilmesini uygun bulduğu adayları ilgili enstitüye önerir.

(4) Yabancı  uyruklu  adaylarla  yurt dışında  ikamet  eden  Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Doktora programlarına başvuru ve kabul

MADDE 5 – (1) Adayların doktora programına kabul edilmesi için gerekli koşullar şunlardır:

a) Lisans veya tezli yüksek lisans mezunu olmak veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diploması ile başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını veya YÖK tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucuna sahip olmak,

c) Lisan derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmak,

ç) Anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puana sahip olmak,

(2) Girilecek programların özelliklerine göre gerekirse bu asgari puanların yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(3) Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu ile ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçişle öğrenci alma

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara diğer yükseköğretim kurumlarından veya Üniversitenin diğer programlarından yatay geçiş yapılabilir. Adayların, daha önce kayıtlı oldukları lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

(2) Yatay geçişle doktora programına başvuracak adaylar, başvurularını en erken birinci yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların, ilgili yüksek lisans veya doktora programına kabul için gerekli şartları taşımaları gerekir.

Yabancı dil sınavı, yabancı dil hazırlık programı ve muafiyet

MADDE 7 – (1) Öğretim dili İngilizce olan bir lisans programından mezun olan adaylar, öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programına başvurularda yabancı dil şartından muaf tutulabilir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan bir yüksek lisans programına kabul edilen, ancak geçerli bir İngilizce yeterlik sınav belgesi olmayan adayların İngilizce bilgi düzeyleri Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak bir sınavla belirlenir. Söz konusu sınavda İngilizce bilgi düzeyleri yeterli görülmeyen adaylar, lisansüstü programına şartlı kabul edilebilirler. Bu öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulunun kontenjan durumuna göre iki yarıyıl süreyle İngilizce hazırlık programına devam ederler. Şartlı kabul edildikleri lisansüstü programından ilgili anabilim dalının onayıyla her yarıyıl en fazla bir ders alabilirler.

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları programdan farklı alanlarda almış olan yüksek lisans veya doktora adayları, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulur.

(2) Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla iki yarıyıldır ve bu süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programı dersleri öncelikli, zorunlu ve kredisiz olarak alınır. Programdaki öğrenciler, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kaydoldukları programdan da bazı dersler alabilirler.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için devam, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarla ilgili 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencileri için devam, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarla ilgili konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler

MADDE 9 – (1) Uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları öğrencilerine değişim öğrencileri denir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri, özel öğrencilere ve değişim programlarına ilişkin uygulama esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Özel öğrenciler lisansüstü derslere ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilirler. Bu öğrencilerin herhangi bir yüksek lisans programına kaydolmaları halinde, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla ilgili programlardaki dersler yerine sayılabilir.

a) Özel öğrencilik başvurusunun geçerli olması için, adayın, yüksek lisans programına başvurularda lisans derecesine sahip veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında bulunması, doktora programına başvurularda yüksek lisans derecesine sahip veya yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında/tez döneminde bulunması gerekir.

b) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve diploma veya derece verilmez. Ancak, istedikleri takdirde kendilerine aldıkları dersleri ve notları gösterir bir belge verilebilir.

c) Özel öğrencilik dönemi için alınan ödemeler lisansüstü programa kesin kayıt yapıldığı tarihteki program ücreti üzerinden mahsup edilir.

Kayıt

MADDE 10 – (1) Başvuruda adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt için istenen belgelerin aslı veya mezun olunan kurum veya noter onaylı örneği kabul edilir.

(2) İlgili programa kabul edilen öğrencilerin öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, gerekli mali yükümlülükleri en geç kayıt süresi sonuna kadar yerine getirmeleri gerekir.

(3) Kayıtlar akademik takvimde belirlenen günlerde yapılır. Bu takvime uyamayanların durumları, başvuruları üzerine enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mazeretleri geçerli görülenlere, ders ekleme/bırakma süresinin bitimine kadar geç kayıt izni verilebilir. Bu öğrencilerin mazeretleri bu süre içinde kalkmazsa, kayıtları bir sonraki yarıyıla ertelenir.

(4) Bir yarıyıl izinsiz veya geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrencilerin durumu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilir. Enstitü yönetim kurulu, dilekçe ile mazeret belirterek kayıt yaptırmayanları o yıl için izinli sayabilir.

(5) Başvuru, kayıt ve öğrenimleri esnasında sahte veya yanlış belge ve bilgi verdikleri tespit edilen öğrenciler, diploma ve diğer belgelerin iptal edilmesi dâhil bütün öğrencilik haklarını kaybederler ve haklarında kanuni işlem yapılır.

(6) Geç kayıt yaptıranlardan öğretim ücreti, ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme faiziyle birlikte alınır.

Öğrenim ücreti ve kayıt sildirme

MADDE 11 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücreti ve ödeme şekilleri her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenir.

(2) Öğrenim ücretini ve Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için ödenmesi gereken diğer ücretleri zamanında ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve bunlar yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

(3) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt silme formu ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvururlar.

(4) Lisansüstü programlarından kayıt sildirmek isteyen öğrencilere uygulanacak işlemler:

a) Lisansüstü programlarında, kayıt tarihinden itibaren ders ekleme-bırakma tarihinin son gününe kadar, son günün dâhil olduğu süre içerisinde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları dönem ders dönemi/tez dönemi/proje dönemi ücretinin %10’unu ödemek zorundadır.

b) Lisansüstü programlarda, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihinin son gününden sonra kayıtlarını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu programın içinde bulunulan döneme ait öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

c) Öğrencinin geçmiş döneme ilişkin borçları kayıt dondurma ile ilgili işlemlerin yapılmasına engel teşkil etmez.

Eğitim ve öğretim yılı, ölçme ve değerlendirme

MADDE 12 – (1) Bir akademik yıl iki yarıyıldan oluşur. Akademik yıl kapsamında yaz öğretimi de açılabilir. Yaz öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2)  Bir akademik yıla ait kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini içeren akademik takvim Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. Bütün bu faaliyetlere ilişkin planlamalar, akademik takvim çerçevesinde ilgili anabilim dalının da görüşü alınarak enstitüler tarafından yapılır.

(3) Öğrencilerin, sınavlar dâhil bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmaları zorunludur. Derse devam, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve kayıt altına alınır.

(4) Öğretim üyesi, sınav, ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ölçme ve değerlendirmeye katabilir.

(5) Sınav sonuçlarının iki hafta içinde ilan edilmesi gerekir. Öğretim elemanı, isteyen öğrencilere değerlendirme yöntemi ve sonuçları hakkında geri bildirim sağlamak zorundadır.

Başarı notları ve ilgili semboller

MADDE 13 – (1) Derslerden alınan notlar, bunlar için kullanılacak semboller ve bunların anlamları aşağıdaki gibidir. Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri verilir:

(2) Ortalamalara katılmayan notlar ve anlamları şunlardır:

a) NA: Devamsız notu, derse devam etmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesaplarına kredili dersler için FF, kredisiz dersler için U notu olarak katılır.

b) I: Eksik notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık veya geçerli başka bir nedenle, ders için gerekli şartları yerine getiremeyen veya final sınavına giremeyen öğrencilere verilir. Öğrenci, bu notun ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak geçer bir not almak zorundadır. Aksi halde, I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla bu süre bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılabilir.

c) S: Yeterli notu, öğretim programlarındaki kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

ç) U: Yetersiz notu, öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden ve öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

d) P: Devam eden notu, bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde, birinci yarıyıl sonunda verilir. P notu ortalama hesaplarına katılmaz.

(3) Öğrencilerin başarılı kabul edilmeleri için aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri gerekir:

a) Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun en az yüksek lisansta CB, doktora da ise BB olması gerekir. Kredisiz derslere ise geçer not olarak S verilir.

b) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencilerinin lisans programlarından alacak oldukları derslerin değerlendirilmesinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

c) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora öğrencileri, derslere devam etmek ve program kapsamında almış olduğu dersleri en az CB ile başarmış olmak zorundadır.

ç)  Enstitü  yönetim  kurulu  tarafından  haklı  görülen  bir  nedenle  herhangi  bir sınava giremeyen öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girme hakkı tanınır.

d) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliği ve notların intibakı, enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu intibakta, yurt dışından yapılan not transferlerinde AKTS'den faydalanılır.

Notlara itiraz ve maddi hataların düzeltilmesi

MADDE 14 – (1) İlgili dersi veren öğretim elemanı, ilan edilen sınav sonuçlarında veya yarıyıl sonu başarı notlarında olabilecek maddi hataların düzeltilmesi için yedi iş günü içinde ilgili enstitüye başvurabilir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarında maddi hataya ilişkin itirazını dersin öğretim elemanını bilgilendirmek suretiyle sonuçların ilanını takip eden yedi iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bir dilekçeyle bildirir. Başvurular, ilgili enstitü müdürlüğü gözetiminde ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından müteakip yedi iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Öğrenci bu değerlendirmeyi yeterli bulmadığı takdirde beş iş günü içinde Rektörlüğe dilekçe ile başvurarak durumun gözden geçirilmesini talep edebilir. Rektörlük ilgili konuda üç kişilik bir komisyon oluşturarak ilgili enstitüden alınacak dosyanın yeniden incelenmesini sağlar. Komisyon yedi iş günü içinde itirazı sonuçlandırarak ilgililere yazılı olarak bildirir.

Ders tekrarlama

MADDE 15 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrar alabilir veya açılan derslerden bu derslerin yerine geçecek bir ders verilebilir. Alınan yeni not, başarısız olunan dersin notunun yerine geçer ve ortalamaya sadece yeni not katılır. Ancak, alınan ve başarısız olunan dersin notu akademik kayıtlarda gösterilir, öğrenci not belgesinde gösterilmez.

Sınavlara girmeme ve bütünleme

MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrencileri yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birkaçına sağlık veya başka bir mazeretle girmemiş ise raporlarını veya ilgili belgeleri ile birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin mazeret dilekçeleri akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili enstitü yönetim kurulunda incelenir ve karara bağlanır. Ara sınavlara veya benzeri çalışmalara katılmayan öğrencilere uygulanacak işlem, dersin başlangıcında öğrencilere duyurulmuş olması kaydıyla, ilgili öğretim üyesince belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda bütünleme sınavları yapılmaz.

İzinli ayrılma

MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli bir mazereti olan öğrencilere, ilgili enstitü yönetim kurulunca en fazla iki yarıyıl, askerlik hizmetleri için ise askerlik süresince izin verilebilir. Gerektiğinde bu süre uzatılabilir veya kısaltılabilir.

(2) İzinli geçirilen sürenin, bu Yönetmelikte belirtilen azami eğitim ve öğretim süresinden düşülmesine ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Yurt dışında öğrenim görmek için izin almış öğrencilerin orada aldıkları derslerin transferi ve kaldıkları sürenin öğrenim süresinden düşülmesi hususları, danışmanının ve anabilim dalının görüşüyle enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

Ders saydırma

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin, özel öğrencilik, yatay geçiş ve diğer lisansüstü programlardan aldıkları derslerden muaf olmaları ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programlarını yürütecek enstitü ve anabilim dalları ile bu programların yürütülmesine ilişkin esaslar ilgili anabilim dalı başkanının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Bu programlar, kabul şartları aynı olmak üzere tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür.

Tezli yüksek lisans programlarının amacı

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilgiye erişmeyi, bilgiyi değerlendirmeyi öğrenerek belli bir alanda uzmanlık kazanmasıdır.

Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, haftada bir saatten oluşan bir adet kredisiz seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden en çok ikisini yüksek lisans dersi olarak seçebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen her bir öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle üniversite kadrosunda bulunan ve en az doktorasını tamamlamış olan öğretim elemanları arasından tez danışmanı atar. Ancak, gerektiğinde ikinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışından da atanabilir.

(4) Yüksek lisans öğrencisi, danışmanının önerisi veya enstitü yönetim kurulunun onayıyla, diğer lisansüstü programlarından ve başka yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından ders alabilir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, tez çalışması dâhil en fazla altı yarıyıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans tez çalışması

MADDE 23 – (1) Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte hazırladığı tez konusu anabilim dalı tarafından onaylanır ve ilgili enstitü tarafından kayda alınır. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl yüksek lisans tezine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından yüksek lisans tez jürisi belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşur. Öğrenci, hazırladığı tezden yedek jüri üyeleri dâhil bütün jüri üyelerine ve enstitüye birer kopya teslim eder.

(3) Yüksek lisans tezi savunmaya alınmadan önce, ilgili enstitü sekreterliği ile koordineli olarak intihal programında taranır ve intihal raporu, tezle birlikte jüri üyelerine gönderilir.

(4) Jüri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunmasının tarihi ve saati,  tez danışmanı tarafından ilgili enstitüye en geç iki hafta önceden bildirilir. İlgili enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri uygun bir şekilde ilan eder. Tez savunması, dinleyicilere açık olarak tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümlerinden oluşur.

(5) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, kabul, ret veya düzeltme kararını oy çokluğuyla verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Bu Yönetmelikte belirtilen süreler sonunda tezi reddedilen öğrenci, istediği takdirde yeniden kayıt yaptırarak programa devam edebilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en fazla üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(6) Tez savunmasında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. Bunun için, adayın, tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve bir adet elektronik kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmesi gerekir. Tez savunması tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle ilgili enstitüye başvurarak ek süre talep edebilir. Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir ay ek süre verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar, öğrenciye geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı S veya başarısız U şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesine ikinci yarıyıl dersleri ile birlikte kayıt yaptırabilir. Danışmanı gözetiminde yarıyıl sonuna kadar hazırladığı projesini yazılı bir rapor haline getirir ve bu rapor danışman tarafından verilecek başarılı veya başarısız notuyla enstitüye teslim edilir.

(2) Öğrenci lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden en çok üç tanesini yüksek lisans dersi olarak seçebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen her bir öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle üniversite kadrosunda bulunan ve en az doktorasını tamamlamış olan öğretim elemanları arasından tez danışmanı atar.

(4) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla enstitünün diğer programlarından ve diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans programlarından ders alabilir.

(5) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar, öğrenciye geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, en fazla altı yarıyıldır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz uzaktan öğretim yüksek lisans programları

MADDE 27 – (1) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci kabulü, kayıt yenileme, ders alma, devam, kayıt silme, diploma gibi esaslarda bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin ilgili hükümleri ve Yüksek Öğretim Genel Kurulunun belirlediği uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı alandaki tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c)                Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini taşıması gerekir.

Doktora süresi ve ders yükü

MADDE 29 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 kredi olmak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en çok dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en çok altı yarıyıldır. Derslerini belirlenen sürelerde tamamlayamayan öğrenciler ilave ders ücreti ödeyerek derslerini tamamlayabilirler.

(2) Doktora programındaki öğrenciye, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanı atanır. Gerektiğinde, Üniversite kadrosu dışından da ikinci bir danışman da atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirme koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri; varsa tez danışmanı, yoksa atanıncaya kadar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Öğrenci, danışman atamasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. 

(4) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için on sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını öngörülen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(6) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora programındaki öğrencilere gerektiğinde lisans dersleri verilebilir. Yüksek lisans derecesi bulunan öğrenciler için bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en çok iki dersi anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ders yüküne ve doktora kredisine sayılabilir.

(8) Öğrenci, kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere diğer programlardan ve Üniversite dışındaki üniversitelerden ders alabilir.

(9) Kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalı tarafından belirlenen asgari ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar doktora yeterlik sınavına alınırlar.

(2) Doktora Yeterlik Jürisi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Doktora yeterlik sınavı, mayıs-haziran ve kasım-aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(4) Yeterlik sınavı, anabilim dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur.

(6) Komite, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve sonucu ilgili anabilim dalı başkanlığına iletir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(8) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını geçen öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine verir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı tarafından savunmayı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, enstitü yönetim kurulu tarafından tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Söz konusu rapor, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tezin teslimini izleyen bir ay içinde yapılır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Tez savunmaya alınmadan önce, ilgili enstitü sekreterliği ile koordineli olarak intihal programında taranır ve intihal raporu, tezle birlikte jüri üyelerine gönderilir.

(4) Öğrenci, hazırladığı tezden yedek üyeler dâhil bütün jüri üyelerine ve enstitüye birer adet teslim eder.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, dinleyicilere açık olarak tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenci tez aşamasına yeniden başlayabilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci tez aşamasına yeniden başlayabilir.

(7) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin, doktora öğrencisi ilk savunmada başarılı olmuşsa ciltlenmiş en az üç kopyası ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren elektronik kopyasını, tez  sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim ettiği takdirde kendisine doktora diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(8) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalara ve Notlara İlişkin Esaslar

Diplomalar

MADDE 34 – (1) Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, ilgili enstitü müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan yüksek lisans ve doktora diploması verilir. Diploması hazırlanıncaya kadar öğrenciye diploma yerine geçmek üzere geçici bir mezuniyet belgesi verilir. Lisansüstü diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı programının onaylanmış adı bulunur.

Not belgeleri, karneler

MADDE 35 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin, kayıt oldukları tarihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin onaylı kopyaları, öğrencinin isteği üzerine kendisine elden verilir veya bildireceği adreslere posta ile gönderilir. Resmi kuruluşların isteği üzerine de onaylı not belgeleri gönderilebilir.

(2) Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen notlar, Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce kayıt altına alındıktan sonra, akademik durumu belirten dönem karnesi şeklinde internet ortamında/otomasyon sisteminde açıklanır.

Notların ilan edilmesi

MADDE 36 – (1) Başarı notları, her yarıyıl/yılsonunda, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine işlenir ve değerlendirmeye esas tüm belgelerle birlikte sınav kâğıdı, cevap anahtarı, yoklama çizelgesi, ödev, proje ve benzeri hususlar ilgili enstitüye teslim edilir.

(2) Ölçme ve değerlendirmeye esas belgeler, ilgili enstitü tarafından arşivlenir ve en az beş yıl saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Burslar

MADDE 38 – (1) Öğrencilere sağlanan bursların dağıtımı, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.