8 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29618

YÖNETMELİK

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Savunma Sanayii Müsteşarlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar hariç diğer görevli personelden şube müdürü ve daha alt görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

ç) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve altı unvanlı görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı veya sadece yazılı sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ğ) Müsteşar: Savunma Sanayii Müsteşarını,

h) Müsteşarlık: Savunma Sanayii Müsteşarlığını,

ı) Müsteşar Yardımcısı: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısını,

i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman (THS).

c) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, ambar memuru.

ç) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Mühendis, teknisyen.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak üzere Müsteşarlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokuldan mezun olmak,

2) Şef, uzman (THS), mühendis görevlerinde iki yıl bulunmuş olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan unvanlarda en az iki yıl çalışmış olmak,

c) Uzman (THS) kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin mühendislik, mimarlık, şehir bölge planlama bölümleri ile matematik, istatistik, kimya, fizik, biyoloji bölümlerinden mezun olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde sayılan unvanlarda da en az 2 yıl çalışmış olmak,

ç) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak,

3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan unvanda 2 yıl çalışmış olmak,

d) Memur, ambar memuru, ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan unvanda 2 yıl çalışmış olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği sınavına tabi tutularak atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için fakültelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

b) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru şartları

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin usul ve esaslar ile atama yapılacak kadrolar Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yazılı sınavdan önce Müsteşarlık internet sitesinden duyurulur. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. Sınavlara aylıksız izinde bulunan veya yasal izinlerini kullanmakta olan personel de başvurabilir. Aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar ve sınavlar için başvuruda bulunamazlar.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki kadrolar için açılan sınavlara, sadece Müsteşarlık personeli başvurabilir.

(3) Başvuru şartlarını taşıyan personelin tamamı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına alınır.

(4) Sınavlar; şube müdürlüğü unvanı için yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı, diğer unvanlar için yalnızca yazılı olarak tek aşamalı yapılır.

(5) Yapılan başvurular, başvuru süresinin tamamlanmasından itibaren ilan edilen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek, yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Müsteşarlığın resmi internet sitesinden ilan edilir. Belirtilen listeye karşı ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. Sınav kurulu, itirazları değerlendirir ve karara bağlar.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, sınav kurulunca belirlenen ve duyuruda belirtilen konulardan yapılır.

(2) Görevde yükselme yazılı sınavı Müsteşarlıkça yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınavların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar, Müsteşarlık ile ilgili eğitim kurumu ve kuruluşu arasında imzalanacak protokol ile belirlenir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden not verilir. Şube müdürlüğü yazılı sınavları hariç olmak üzere, yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Görevde yükselme suretiyle şube müdürlüğü kadrosuna atanacak personelden, yazılı sınav puanları altmış veya üzerinde olanlar, yazılı sınavda başarılı kabul edilirler.

(4) Yazılı sınav sonuçları Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Şube müdürü görevine atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan personele ilişkin listenin belirlenmesinden itibaren ilgili personel sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

(3) Sözlü sınav puanı, sınavın tamamlanmasını müteakip Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilir.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılabilir. Yapılacak atamada başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, sınavın yalnızca yazılı yapılması halinde yazılı sınav puanını, sözlü sınav da yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle elde edilir ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Müsteşarlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav kurulu

MADDE 14 – (1) Yapılacak veya yaptırılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir. Sınavların yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması sınav kurulu tarafından yapılır.

(2) Sınav kurulu, Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği müsteşar yardımcısı başkanlığında beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Personel ve Eğitim Daire Başkanı, kurulun doğal üyesidir.

(3) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Bu üye veya üyelerin yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava katılacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 15 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

b) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için yazılı sınav konularını belirlemek ve belirlenen sınav konularını Müsteşarlık internet sitesinden yapılacak duyuruyla yayınlatmak.

c) Görevde yükselme yazılı sınavı Müsteşarlık tarafından yapılması halinde bu sınavı gerçekleştirmek.

ç) Sınavın, 11 inci maddenin ikinci fıkrasına göre kamu kurum ve kuruluşlarından birine yaptırılması halinde, yazılı sınavla ilgili itirazları sınavı gerçekleştiren kurum veya kuruluşa ileterek değerlendirme sonucunu ilan etmek.

d) Sözlü sınavı gerçekleştirmek.

e) Atanma hakkı kazanan personele ilişkin başarı sıralaması listesine yapılacak itirazları değerlendirerek karara bağlamak.

f) Yazılı ve sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanmaya ilişkin esaslar

MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Müsteşarlıkça tercih alınması durumunda başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atanmanın iptal edilmesi, atandığı göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamaması ya da atanma hakkından vazgeçmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya da başka bir kuruma naklen atanması,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 17 – (1) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılmış unvanlardan, 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atama, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırası ve tercihlere göre boş kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen öğrenim ve sertifika gibi şartları taşımak kaydıyla, 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Personelin isteğiyle üst görev gruplarından alt görev gruplarına geçişler ile aynı görev grubunun aynı alt görev gruplarında bulunan unvanlara yapılacak atamalarda sınav şartı ile Müsteşarlıkta belli bir süre çalışma şartı aranmaz.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Müsteşarlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı veya eşdeğer düzeydeki görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla bu Yönetmelikte sayılan uzman (THS) veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 19 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Müsteşarlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlı kadrolara ilgili mevzuatı uyarınca asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 5/1/2006 tarihli ve 26044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Savunma Sanayii Müsteşarı yürütür.