4 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29614

YÖNETMELİK

Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/7/2013 tarihli ve 28700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yaz öğretiminde bir öğrenci toplam 25 AKTS kredisini aşmamak koşuluyla en çok üç ders alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler, bu Yönetmelikteki sınırlamalar içerisinde kalmak koşuluyla, Üniversitede yaz öğretiminde uygun görülmediği için açılmayan dersleri, ilgili enstitü, fakülte ve yüksekokulun bölüm/program başkanlarının uygun görmesi halinde ders saati, içerik ve AKTS kredisi, AKTS kredisinin bulunmaması durumunda ders saati ve ulusal kredi saatleri aynı veya daha fazla olan diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinde alabilir. Aynı şartlarla, yeterli öğrenci kaydı olmadığı için Üniversitede açılamayan dersleri, sadece bu derslere kayıt yaptıran öğrenciler diğer üniversitelerden alabilir.”

MADDE 3  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/7/2013

28700