4 Şubat 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29614

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atılım Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atılım Üniversitesinde yürütülen ve lisans temeline dayalı yüksek lisans ve lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AİYS: Atılım Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavını,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) EABD: Enstitü anabilim dalını,

d) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlandığı şekilde belirlenen başkanı,

e) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü müdürü: Atılım Üniversitesi bünyesindeki enstitülerin müdürlerini,

g) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,

ğ) Mütevelli Heyet: Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) Rektör: Atılım Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Atılım Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Atılım Üniversitesini,

j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları, Kayıt ve Kabul

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına lisans başarı düzeyi, ALES sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, İngilizce yürütülen programlar için yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülerek adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilmek için lisans diplomasına, tezli yüksek lisans programları için ise ayrıca başvurulan programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek en az ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Ancak mimarlık temel alanı dışında güzel sanatlar ve tasarım ile ilgili alanlarda açılan yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz.

(2) Doktora programlarına lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Ancak mimarlık temel alanı dışında güzel sanatlar ve tasarım ile ilgili alanlarda açılan doktora programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Doktora programlarına kabul edilebilmek için tezli yüksek lisans veya lisans diplomasına ve başvurulan programın puan türünde 60 ve lisans diplomasıyla başvuranlarda 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek en az ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 4.00 üzerinden 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programlarına lisans ve varsa yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES sonucu veya Senato tarafından ALES muadili kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan sonuç, yabancı dil bilgi düzeyi ve Senato tarafından uygun görülen ve adaylara duyurulan diğer ölçütler değerlendirilerek öğrenci alınır. Ancak güzel sanatlar ve tasarım ile ilgili alanlarda açılan sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES’e girme koşulu aranmaz. Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için yüksek lisans veya lisans diplomasına ve sözel puan türünde 55 ve lisans diplomasıyla başvuranlarda 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek en az ALES puanına sahip olmak gerekir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Sanatta yeterlik programlarına lisans diploması ile başvuran adayların kabul edilebilmeleri için gereken asgari lisans mezuniyet not ortalamalarının en az 4.00 üzerinden 3.00 veya muadili bir puan olması gerekir.

(4) Üniversitede yürütülen lisansüstü programların dili, Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kuruluna önerilir. Türkçe yürütülen yüksek lisans programlarında, ilgili enstitü kurulu kararıyla öğrencilerin önceden belirtilecek herhangi bir yabancı dilde belli bir yeterliliği sağlama şartı aranabilir. Yabancı dilde yürütülecek yüksek lisans programlarına başvuran adayların yabancı dil bilgi düzeyleri YDS, eşdeğerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilmiş uluslararası sınavlar veya AİYS sonuçlarına göre belirlenir. Yabancı dilde yürütülen yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için yeterli sınav başarı notu YDS veya AİYS’de 100 üzerinden 60 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir. Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde YDS’den 60 puandan az olmamak koşuluyla Senatonun belirleyeceği bir puan veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrenciler için kendi ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden YDS’den 60 puandan az olmamak koşuluyla Senatonun belirleyeceği bir puan veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

(5) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur. Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğüne doğrudan yapılır. Adaylar başvuru için ALES sonuç belgesini, İngilizce yürütülen programlar için İngilizce bilgi düzeylerini belgeleyen bir sınav sonuç belgesini ve duyuruda belirtilen diğer belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(6) Adayların lisans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyleri, ALES veya ÖSYM’ce eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası sınav puanları, İngilizce yürütülen programlar için İngilizce bilgi düzeyleri ve ilgili EABD’ce uygun görülen diğer ölçütlerin birlikte değerlendirilmesi sonucu EABD tarafından başarılı bulunanlar lisansüstü programlara kabul edilirler. Başvuru sonuçları ilgili enstitüler tarafından açıklanır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, süresi içinde gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bu kararda, öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Üniversite dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapan öğrencinin 5 inci maddede belirtilen ölçütleri sağlamış olması gerekir. Yarıyıl uzunluğu Üniversiteden farklı üniversitelerden gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği, ilgili EYK tarafından belirlenir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrenci ilgili EYK kararı ile yüksek lisans programına geçebilir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencinin ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararı ile programa intibakı yapılır. Yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

İngilizce başarı düzeyi

MADDE 7 – (1) Bilimsel başarı düzeyleri İngilizce yürütülen lisansüstü programlara kabul için yeterli görülen, ancak İngilizce AİYS’de başarısız olan veya bu sınava girmeyen adaylar İngilizce hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırabilirler.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Bilimsel/sanatsal hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel/sanatsal hazırlık programı toplam sekiz dersi geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ilgili EABD tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı lisans veya lisansüstü seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen bir doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin alması zorunlu dersler, ilgili doktora/sanatta yeterlik programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel/sanatsal hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerini en az DD notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencilerinin bilimsel hazırlık programı derslerini en az CC ve en az 2.50 genel not ortalaması ile tamamlaması gerekir. Bu derslerden alınan notlar doktora programı ders ortalamasına katılmaz.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD’nın önerisi ve ilgili EYK kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Özel öğrencilere, aldıkları ders ya da derslere ilişkin devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilir. Bu belgede ilgili derslerin kredi/saatleri de belirtilir.

(3) Program derslerini alan bir özel öğrenci, programın öğrenci kabul koşullarını tümüyle yerine getirmesi halinde lisansüstü öğrencisi statüsünü kazanabilir. Bu durumda özel öğrenci olarak başardığı derslerden, yürütülmekte olan ders programındaki kredili ders sayısının en fazla yarısı kadarı, ilgili EYK kararıyla programına sayılabilir.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Öğrenci kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılır. Programlara kabul edilen öğrenciler, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından istenilen belgeler ile programlara kayıt olurlar. Kaydını akademik takvimde belirtilen süre içinde yenilemeyen öğrencinin kaydı askıya alınır. Kaydı askıya alınan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. Askıya alınan süre öğrenim süresinden sayılır. Öğrencilerin bu süreler için ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

İzinler

MADDE 11 – (1) Lisansüstü öğrencilere mazeretleri ilgili EYK tarafından geçerli bulunmak koşuluyla yüksek lisans öğrencileri için iki yarıyıla, doktora öğrencileri için dört yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrencilerin izinli oldukları dönemler eğitim süresinden sayılmaz. Öğrenciler izinli bulundukları dönemde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

(2) İzinli sayılma başvuruları derslerin başlamasını takip eden dördüncü hafta sonuna kadar yapılabilir.

Kayıt sildirme

MADDE 12 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurur. Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin ödemiş oldukları öğrenim ücretine ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Öğrenim ücretleri ve burslar

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kaydolan öğrencilerin öğrenim ücretleri ve öğrenim burslarına ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Öğrenim ücretlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz, yenilenmez ve izinli sayılma işlemleri yapılmaz. Bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretime İlişkin Genel Hükümler

Eğitim öğretim yılı

MADDE 14 – (1) Bir akademik yıl on altı haftalık iki dönemden oluşur. Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir.

(2) Gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulu ücrete tabidir. Yaz okulu açılıp açılmamasına ilgili EYK tarafından karar verilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir.

Lisansüstü derslerin kredi değerleri

MADDE 16 – (1) Bir dersin kredi değeri, haftalık teorik ders saatinin 1.0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0.5 katının toplamıdır.

(2) Not ortalamalarına katılmayacak dersler Senato tarafından tespit edilir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 17 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka ayrıca yarıyıl sonu sınavına ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından saptanan ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. İlgili EABD tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava giremeyen öğrenciye mazeret sınavı verilir.

Ders notları

MADDE 18 – (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu ders notu olarak takdir olunur.

          AA            4.00

          BA            3.50

          BB             3.00

          CB             2.50

          CC             2.00

          DC            1.50

          DD            1.00

          FF             0.00

(2) Notların ve not ortalamalarının, 100’lük sisteme çevrilmesi gerektiğinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen çevirme tablosu uygulanır.

(3) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

I: Eksik,

S: Yeterli,

U: Yetersiz,

P: Gelişmekte Olan,

NI: Not Ortalamasına Katılmayan,

NA: Devamsızlık.

(4) (I) notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle yarıyıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslimi tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (F) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde, öğrencinin başvurusu, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla uzatılabilir.

(5) (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

(6) (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.

(7) (P) notu, proje veya tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

(8) (NI) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlardan not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili olduğu dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) statüsünde alınan derslerin statüsü aynı program içinde değiştirilemez.

(9) (NA) notu, derse devam koşullarını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, (F) notu gibi işlem görür.

(10) Yarıyıl sonu ders notları Öğrenci İşleri Müdürlüğüne iletildiği anda kesinleşir ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanır.

Notlarda maddi hata

MADDE 19 – (1) Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilgili EABD tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Daha geç yapılan başvurular, ilgili EYK tarafından karara bağlanır.

Not ortalamaları

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren ilgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine geçirilir.

Ders saydırma

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak erken mezuniyet koşulları, ilgili anabilim dalı görüşü alınarak ilgili EYK tarafından belirlenir.

(2) Herhangi bir lisansüstü programa başvuran adaylar için başka programlarda almış oldukları dersleri saydırma işlemi programa başvuruları sırasında yapılmak zorundadır.

(3) Herhangi bir programa devam eden lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan ders almaları ilgili yarıyıl başında danışman önerisi, ilgili EABD başkanlığının onayı ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya seçmeli derslere ilgili EABD tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri almak zorundadır. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilir veya bu derslere ilgili EABD tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Hükümler

Yüksek lisans programları

MADDE 23 – (1) Yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, ilgili EABD’nin olumlu görüşü ve ilgili EYK onayı ile yapılabilir.

Tezli yüksek lisans süresi ve ders yükü

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az yedi adet kredili ders, bir seminer dersi, ilgili EABD’nin uygun göreceği kredisiz dersler ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.

(2) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencinin tez danışmanı en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile kesinleşir. Tez danışmanları en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş öğretim üyeleri arasından seçilir. Yüksek lisans tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı Üniversite içinden ya da dışındaki öğretim üyeleri arasından atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı atanma ve değiştirme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı tarafından, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür.

(4) Öğrenci danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede programı tamamlayabilirler. Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(6) Öğrenci, yüksek lisans programında alacağı derslerden en çok iki tanesini lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ve ilgili EABD başkanının onayı ile lisans derslerinden seçebilir. Anadilim dalı başkanı yetkisini danışmana devredebilir.

(7) Öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden en çok üç lisansüstü ders alabilir.

(8) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans tez çalışmasını 24 üncü maddede belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır. Tezin programın yürütüldüğü dilde yazılması zorunludur. Ancak Türkçe yürütülen programlarda ilgili EABD’nin uygun görüşü ve ilgili EYK’nın onayı ile tezler yabancı dilde de yazılabilir.

(2) Tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için ilgili EABD’ye başvurur. İlgili EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş ve içerik yönünden danışman kontrolünden geçen bir kopyasını intihal raporu ile birlikte ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK’nın kararıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kışiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını en az salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde eksikliklerini tamamlayarak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 26 – (1) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş bir kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ile tezli ibaresi bulunur.

Tezsiz yüksek lisans süresi ve ders yükü

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet kredili ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, projenin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor ve varsa projesi ile ilgili ürünlerini vermek zorundadır. Proje raporunun programın yürütüldüğü dilde yazılması zorunludur.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili EABD her öğrenci için ders seçiminde ve proje çalışmasının yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışmanı, danışman atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı derslerinin en az 2,75 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ve ilgili EABD başkanının onayı ile lisans dersleri alabilir. Anabilim dalı başkanı yetkisini danışmana devredebilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi, ders yüküne ve yüksek lisans kredisine sayılabilir.

(6) Öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden en çok dört lisansüstü ders alabilir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğretim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı ile tezsiz ibaresi bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programları

Amaç ve kapsam

MADDE 29 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora süresi ve ders yükü

MADDE 30 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet kredili ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için kırk iki krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet kredili ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.

(2) Doktora programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç üçüncü yarıyıl başına kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanır. Doktora tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı, en az bir yüksek lisans tezi yürütmüş ve en az dört yarıyıl lisans ya da yüksek lisans dersi vermiş olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının da öğretim üyesi olması gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirilme koşulları ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci, her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Doktora programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için bu dersler ders yüküne sayılmaz ve not ortalamasına katılmaz.

(6) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

(7) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğretim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans derecesi olan doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl içinde doktora yeterlik sınavına alınır. Doktora yeterlik sınavına girmek için başvuran öğrencilerin adları ilgili EABD tarafından ilgili Enstitüye bildirilir.

(2) Doktora yeterlik sınavı, mayıs ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili EABD tarafından önerilen, ilgili EYK tarafından onaylanan ve üç yıl süre ile görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş asil, biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşan sınav jürileri kurar.

(4) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur.

(5) Doktora yeterlik komitesi, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, aldığı derslere ek olarak eksik olduğu tespit edilen alandan fazladan dersler almasını isteyebilir.

(8) Fazladan alınan kredili dersler (NI statüsünde) olup bu derslerden en az CB notu alınması gerekir.

(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı dışından bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 33 – (1) Tez izleme komitesi atanan öğrenci, en geç altı ay içinde, o zamana kadar yaptığı çalışmasını, tez çalışmasının yöntemini ve ileriye yönelik çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine en az salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili EABD tarafından tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve/veya tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması notu komite tarafından belirlenir ve bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 34 – (1) Doktora tez çalışmasını 30 uncu maddede belirtilen süre içinde tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları Üniversitenin tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde savunmak zorundadır. İngilizce yürütülen programlarda tezin İngilizce yazılması zorunludur.

(2) Doktora tez savunmasına girebilmek için öğrencinin ilgili bilim dalında tek başına veya başka araştırmacılarla birlikte yapılmış tezi ile ilgili en az bir yayınının ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayınlanmak üzere kabul edilmiş olması gereklidir. Bu koşulu sağlayan ve tez danışmanınca tezi kabul edilen öğrenci, tez sınavına girmek için ilgili EABD’ye başvurur. EABD, tez jürisi önerisiyle birlikte tezin içerik yönünden danışmanca kontrol edilerek onaylanmış ve ciltlenmemiş bir kopyasını, bu fıkrada belirtilen yayım için gönderilen makalenin bir kopyasını, intihal raporuyla birlikte ilgili enstitüye iletir. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

(3) Doktora tez jürisi, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyeleri dahil olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Jüride Üniversite dışından en az iki öğretim üyesi yer alır. Ayrıca juri için biri Ünivetsite dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.

(5) Sınav sonunda jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, ilgili EABD tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Öğrenci, uzatma aldığı yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

Doktora diploması

MADDE 35 – (1) Diğer koşulları da yerine getirmek kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş bir kopyasını ve pdf formatında hazırlanmış CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programları

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir programdır.

Sanatta yeterlik süresi ve ders yükü

MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en az yedi adet ders, tez ve bir sanatsal çalışmadan oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az on dört adet ders, tez ve sanatsal çalışmadan oluşur. Sanatta yeterlik programı derslerinin en az 3.00 genel not ortalaması ile tamamlanması gerekir.

(2) Sanatta yeterlik programındaki öğrenciye tez danışmanı en geç üçüncü yarıyıl başına kadar ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla atanır. Sanatta yeterlik tezinin niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının sanatta yeterlik derecesine sahip (araştırma görevlisi hariç) olması gerekir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirme koşulları Enstitü Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri tez danışmanı, tez danışmanı atanıncaya kadar ise ilgili EABD tarafından yürütülür.

(4) Öğrenci, danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Sanatta yeterlik programındaki öğrenciler lisans dersleri alabilirler. Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için bu dersler ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en çok iki adet lisans dersini ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine saydırabilir.

(6) Öğrenci, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir.

(7) İlgili EABD tarafından belirlenen en az ders yükünü tamamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelgesinde belirtilir.

(8) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır. Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 38 – (1) Öğrenci, tezinde elde ettiği sonuçları ve sanatsal çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini ve sanatsal çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Öğrencilerin tez sınavına girebilecekleri en son tarih akademik takvimde belirtilir.

(2) Jüri, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez ve sanatsal çalışma hakkında en az salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili EABD tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini/sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 39 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 40 – (1) Eğitimleri süresince öğrencilerin disiplin işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 1/4/2014 tarihli ve 28959 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 27/6/2013 tarihli ve 28690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 27, 30 ve 37 nci maddelerde yer alan genel not ortalamasına ilişkin hükümler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere uygulanmaz.

(2) 34 üncü maddenin ikinci fıkrası bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce doktora yeterlik sınavını geçmiş olan öğrencilere uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.