1 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29611

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ

SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/2011 tarihli ve 27918 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Sınav, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi  ile 1/10/2008 tarihli ve 2008/14229 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış, (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (l) bendi eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 − (1) Kuruma uzman yardımcısı olarak atanacaklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurum tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak özel yarışma sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

 (2) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavı komisyonu

MADDE 10 – (1) Giriş sınavı komisyonu; Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, daire başkanı, hukuk müşaviri ve uzmanlar arasından Başkan tarafından belirlenecek en az beş üyeden oluşur. Giriş sınav komisyonuna Başkanın başkanlık etmesi halinde bir başkan yardımcısı komisyon üyesi olarak görevlendirilir. Ayrıca iki yedek üye belirlenir. Giriş sınav komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olanların yerine yedek üyelerden görevlendirme yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum, yazılı sınavındaki başarı sıralamasına göre en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar adayı sözlü sınava davet eder.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(2) Yazılı olarak yapılan sınavda başarılı olarak sözlü sınava çağrılan adaylar ile yalnızca sözlü olarak yapılacak sınava çağrılan adayların sözlü sınavı;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, giriş sınav komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.”

“(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Giriş sınavının başarı sıralaması, yazılı sınav yapıldığı takdirde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasına, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise sözlü sınav puanlarına göre yapılır. Sınav puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sadece sözlü sınav yapıldığında puanların eşit olması durumunda ise 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca verilen puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(2) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve duyuruda belirtilen kadro sayısını aşmamak suretiyle, giriş sınavında başarılı olanlar Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere giriş sınavı komisyonu tarafından belirlenen sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.

(3) Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

(4) Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar onbeş gün içerisinde giriş sınavı komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve adaylara yazılı olarak bildirilir.

(5) Giriş sınavında başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarına konulur. Sınavı kazanamayan adayların belgeleri ise İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında bir yıl süre ile saklanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Süresi içinde tezlerini sunmayanlara da altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında geçen “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” ibareleri “YDS’den” olarak ve aynı maddenin birinci fıkrasında geçen “KPDS” ibaresi “YDS” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna ÖSYM Başkanlığınca denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

(2)  Yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.”

MADDE 15 − Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 − (1) Verilen süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı göstermeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 16 − Aynı Yönetmeliğin Ek-2 Uzman Değerlendirme Formunun (4) numaralı değerlendirme ölçütü satırında yer alan “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS)” ibaresi “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)” şeklinde ve aynı satırda yer alan “KPDS” ibaresi “YDS” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/4/2011

27918