1 Şubat 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29611

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/2011 tarihli ve 27918 sayılı Resmî  Gazete’de yayımlanan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kurumda avukat olarak görev yapanların hukuk müşavirliği kadrolarına atanmaları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve aynı fıkranın (ı) bendinde yer alan “eğitime tabi tutulmaksızın” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Görevde yükselme sınavı: Müdür kadrolarına atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Müdür,

b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

1) Hukuk Müşaviri,

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

ç) İdari Hizmetler Grubu;

1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,

2) Şoför.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Mühendis, avukat, laborant, hemşire, programcı, teknisyen, tercüman.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 –  (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Müdür olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az iki yılı Kurumda veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı veya teknisyen kadrolarında olmak üzere en az on yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak,

b) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık belgesine sahip olmak,

3) En az iki yılı Kurumda olmak üzere altı yıl kamu hizmeti bulunmak,

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek ve en az iki programlama ve bilgisayar işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,

3) İki yılı Kurumda programcı olarak çalışmış olmak üzere en az on yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak,

ç) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak atanabilmek için;

1) En az fakülte, iki yıllık ön lisans veya yüksekokullardan ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş okullardan mezun olmak,

2) En az iki yılı Kurumda olmak üzere en az üç yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak,

d) Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“g) Tercüman olarak atanabilmek için; fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak ve son başvuru tarihi itibariyle süresi dolmamış ve sınav duyurusunda belirtilen diller için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyi veya  dil yeterliliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9, 10 ve 11 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

“Sınav şartı

MADDE 12 – (1) Müdür ve aynı düzeydeki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Duyuru ve başvuru

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) Kurum İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına yapılan başvurular incelenir ve ilgili kadrolar için aranan şartları taşıyanlar Kurum internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe 13 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Sınavın şekli

MADDE 13/A − (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav Kurumca yapılabileceği gibi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.”

“Yazılı sınav

MADDE 13/B – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Kurumca belirlenecek konularda yapılır.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.”

“Sözlü sınav

MADDE 13/C – (1) Müdür ve aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

“Başarı sıralaması

MADDE 13/Ç – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. 

 (3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumlarca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.”

 “Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 13/D – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13/Ç maddesi uyarınca Kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Kurumca yapılacak ya da yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanları itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(3) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, sınav sonuçlarına karşı sonuçların bildiriminden itibaren beş iş günü içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Engellilerin sınavları

MADDE 16 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “eğitimi ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

“(5) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/4/2011

27918