31 Ocak 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29610

YÖNETMELİK

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışmalar da göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde iş yüküne dayalı ders AKTS kredileri hesaplanır.”

“(9) Bir yarıyılda ilk defa en fazla 30 AKTS kredisi ders alınabilir. Ancak ders tekrarı durumunda olan başarısız dersleri ve/veya not yükseltmek amaçlı tekrar alınan derslere kayıt olmak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 40 AKTS kredisi kadar ders alınabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu programlarından birine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde daha önce kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için Üniversiteye kayıt yaptırdığı hafta içinde muafiyet/intibak talebinde bulunurlar. Öğrencinin yeni kayıt olduğu birimin yönetim kurulu, muafiyet/intibak talebinde bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri, ilgili bölümün görüşünü de alarak değerlendirir ve hangi derslerden denklik nedeniyle muafiyet veya intibak edileceğini belirler. Bu derslerden her yarıyılda 30 AKTS ders seçeceği varsayılarak muaf sayılan veya intibak edilen derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır ve öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl/yıl belirlenir. Bu süre azami süreden düşülür ve öğrenci programın kalan derslerini kalan zaman içerisinde tamamlar. Alınan karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrencinin karteksine işlendikten sonra öğrenciye tebliğ edilir. İntibak ve muafiyetle ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler, başarılı olamadıkları dersleri almak koşuluyla ve/veya not yükseltmek amacıyla tekrar aldıkları derslerle birlikte bulundukları yarıyıldan ders alabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin alabilecekleri derslerin toplamı, ortak zorunlu dersler ile teorik ve uygulamalı dersler dâhil, her yarıyıl için haftada 40 AKTS’yi geçemez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Meslek yüksekokulları hariç fakülte ve dört yıllık yüksekokullarda, ön koşullu derslerin koşulunu yerine getirmek şartıyla; genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciler üst yarıyıldan/yıldan iki ders alabilirler.”

“(8) Tekrara kalan seçmeli dersin açılmaması durumunda bu dersin yerine ilgili birim yönetim kurulu kararıyla öğrenci aynı dönemde açılan başka bir seçmeli dersi alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversite tarafından kültür ve spor faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler ile ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce kabul edilen eğitim-öğretimi ilgilendiren kurum dışı temsil süreleri, devam şartı dışında tutulur. Raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilere her ders için 100 puan üzerinden verilen not, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notu şekline dönüştürülerek bir başarı notu verilir. Harf notları, bağıl değerlendirme sistemi ile oluşturulur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Her eğitim-öğretim yarıyılı sonunda dönemine ait müfredatındaki tüm dersleri almak kaydıyla dönem not ortalaması 3.00 - 4.00 arası olan öğrenciler onur öğrencisi,”

“(2) Bu öğrencilerin listesi her eğitim-öğretim yarıyılı sonunda akademik birimlerce ilan edilir ve Dekan/Müdür tarafından imzalı belge düzenlenerek bu öğrencilere verilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için izlemekte olduğu programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlaması ve yürürlülükteki müfredata göre alması gereken tüm zorunlu ve seçmeli dersleri alarak başarılı olması zorunludur. Bu şartları sağlayan öğrenciler, şartları sağladıkları sınav dönemi sonunda mezun edilirler. Genel not ortalaması, aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/6/2012

28328

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

28/9/2013

28779

2-

24/2/2014

28923

3-

29/5/2015

29370