30 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29609

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  25/01/2016

Karar No    :  2016/08

Konu          :  Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yenidoğan mahallesi

                        13246 ada 79 ve 80 no.lu parseller İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10.12.2015 tarihli ve 8027 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yenidoğan mahallesi sınırları içerisinde yer alan toplam 21.282,51 m² yüzölçümlü 13246 ada 79 ve 80 no.lu parsellere “Gelişme Konut Alanı (TAKS:0.40 ;  KAKS:3.20), Ticaret Alanı (E:2.00 ; Yençok:5 Kat), Park ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 19.02.2015 tarihli ve 2015/10 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda gösterim tekniğine ilişkin itirazın kabulüne, diğer itirazların reddine,

Yapılan itiraz sonucunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yeniden düzenlenen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Eskişehir Büyükşehir ve Odunpazarı Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız