30 Ocak 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29609

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  25/01/2016

Karar No    :  2016/05

Konu          :  İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 12/08/2015 tarih ve 5189 sayılı yazısına istinaden;

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan 541 ada, 1, 3, 4 ve 5 no’lu parseller ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları kapsayan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait Tekirdağ Limanı Alanına  yönelik “Liman Alanı” (Emsal:0,10 ; Yençok: Serbest) kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

Eki için tıklayınız