28 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29607

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin on ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) En az 65 puan almış olduğunu gösteren YDS veya eşdeğer yabancı dil belgesi ancak, iki yıl geçerlilik süresi olan yabancı dil sınavlarından yeterli puan alan ve yüksek lisans eğitimlerine devam etmekte olan araştırma görevlilerinden, sınav geçerlilik süreleri sona ermiş olsa dahi, doktora eğitimleri için güncel yabancı dil belgesi istenmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tezli yüksek lisans programını dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.”

“(4) Azami süre sonunda mezun olamayanlar, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statülerine devam ederler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci en geç altı ay içinde yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini TİK önünde dinleyicilere açık şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce TİK üyelerine dağıtır. Sözlü savunmanın tarihi, yeri ve saati TİK tarafından belirlenir. Tez önerisi savunması, Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve EYK Kararı ile elektronik ortamda da yapılabilir.”

“(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. TİK toplantısı, Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve EYK Kararı ile elektronik ortamda da yapılabilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. TİK’e girmeyen veya başarısız bulunan öğrenci uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarısız sayılır. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki altı aylık dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğunlukla belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2012

28309

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/5/2013

28652

2-

20/3/2014 

 28947

3-

19/6/2014 

 29035

4-

21/1/2015

29243

5-

17/6/2015

29389