28 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29607

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

HARP AKADEMİLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/11/1991 tarihli ve 21044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harp Akademileri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (n) ve (o) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“i) Müdavim: Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi ile KOMKARSU öğreniminde eğitim ve öğretim gören personeldir.”

“m) Akademik Eğitim ve Öğretim Yılı: Ekim ayının birinci iş gününün içinde olduğu haftanın Pazartesi günü başlayan ve Temmuz ayının son iş günü sona eren 10 aylık bir süredir. Eğitim ve öğretim yılının son haftası ilişik kesme faaliyetlerine ayrılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – Harp Akademileri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığına bağlı olup, aşağıdaki birimlerden oluşur.

a) Harp Akademileri Komutanlığı Karargâhı,

b) Kara Harp Akademisi,

c) Deniz Harp Akademisi,

d) Hava Harp Akademisi,

e) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi,

f) Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN),

g) Askeri Bilimler Araştırma Merkezi,

h) İhtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığınca teşkil edilecek diğer eğitim ve öğretim birimleri,

i) Harp Akademileri Komutanlığına bağlı birlik ve kurumlar.

Gerektiğinde bu birimlerden iki veya daha fazlası bir komutanlık altında birleştirilebilir.

Harp Akademilerinin kuruluş ve kadroları Türk Silahlı Kuvvetleri kuruluş ve kadrolarında gösterilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi

MADDE 10 – Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinin görevi; kurmay subaylara müşterek ve birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde plânlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda öğrenim vermek, millî güvenlik konularında bilgi ve yetenek kazandırmak ve bünyesinde açılan kursları yönetmektir.

Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi Komutanı, akademik eğitim-öğretim ve yönetim işlerini yürütebilmek için, Harp Akademileri Komutanlığının karar ve prensibinin alınmasını gerektirmeyen hususlarda diğer komutanlıklar, sivil makam, kuruluş ve kurumlarla ilişki kurabilir ve yazışmalar yapabilir.

Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi Komutanı, akademisinin eğitim-öğretimini plânlamak ve yürütmekten Harp Akademileri Komutanına karşı sorumludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile dördüncü fıkrasının (k) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Akademi kurulları; Kuvvet Harp Akademileri ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinin bünyelerinde oluşturulan kurullardır.”

“k) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisindeki eğitim sonunda; müdavimler ve kursiyer subaylar için bağlı olduğu kurum amirliği ve birlik komutanlıklarına gönderilecek akademik değerlendirme belgesini hazırlamak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – Harp Akademilerine öğretim elemanı olarak atanacak kurmay subaylarda aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Kuvvet Harp Akademilerine atanacak öğretim elemanlarında aranacak nitelikler:

1) Aslî Nitelikler;

a) Yüzbaşı/Binbaşı/Yarbay/Albay rütbesinde olmak,

b) Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olurken "Öğretim Elemanlığı Yapar" kaydı almak veya kıtada emsalleri arasında temayüz etmiş olmak,

c) Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olduktan sonraki rütbe sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun yüzde doksan (% 90) ve daha fazlası olmak,

d) Atanması için inhası, Harp Akademileri Komutanlığınca yapılmış olmak,

e) Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olduktan sonra kıt’a ve/veya karargâh hizmetinde bulunmuş olmak.

2) Arzu edilen nitelikler;

a) Harp Akademilerinde almış olduğu eğitime ilâve olarak  lisansüstü eğitim yapmış olmak,

b) Tabur/Alay Komutanlığı (diğer kuvvetlerde eşidi) görevini yapmış olmak,

c) En az bir yabancı dili inceleme ve araştırma yapacak seviyede bilmek,

d) Yurt dışı görevi yapmış olmak,

e) Yurt dışı akademilerde öğrenim görmüş olmak,

f) Yabancı dil ve diğer meslekî kursları tamamlamış olmak,

g) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisini/Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirmiş olmak.

b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisine atanacak öğretim elemanlarında aranacak nitelikler:

1) Aslî Nitelikler;

a) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisini/Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirmiş olmak,

b) Asgarî yarbay rütbesinde bulunmak,

c) Genelkurmay Karargâhı ve/veya Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı karargâhları ile bunların ana ast birlik komutanlıkları karargâhlarında görev yapmış olmak,

d) Kuvvet Harp Akademisinden mezun olduktan sonra rütbe ve sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun yüzde doksan (% 90) ve daha fazlası olmak,

e) Atanması için inhası, Harp Akademileri Komutanlığınca yapılmış olmak.

2) Arzu edilen nitelikler;

a) Tabur/Alay Komutanlığı (diğer kuvvetlerde eşidi) görevini yapmış olmak,

b) Kuvvet Harp Akademisinde öğretmenlik yapmış olmak,

c) En az bir yabancı dili inceleme ve araştırma yapacak seviyede bilmek,

d) Yurt dışı akademilerde öğrenim görmüş olmak,

e) Yurt dışı görevini yapmış olmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “MADDE 31 – Harp Akademileri Komutanlığı Karargâhı ile Kuvvet Harp Akademileri, Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi ve Enstitüde görevlendirilebilecek sivil eğitim ve öğretim planlamacıları; yüksek öğretim kurumları ile koordinede bulunularak 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu esaslarına göre yüksek öğretim kurumlarından temin edilebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün birinci kısmının başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuvvet Harp Akademileri ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimi
Giriş Şartları”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – Kuvvet Harp Akademileri Öğrenimi: Kuvvet Harp Akademilerine alınacak subaylar, nitelik değerlendirmesine ve sınava tâbi tutulur. Her subayın 6 defa müracaatta bulunma hakkı vardır. Ancak, Kuvvet Harp Akademilerine girme hakkına sahip olan subaylardan, bilfiil savaşa veya teröristle mücadele harekâtına, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülecek benzeri harekât görevlerine katılan birliklerde görevli olup, bu görevleri nedeniyle sınava katılamayanların hakları, sınavlara giremedikleri süreler kadar uzatılır. Bu nedenler hariç, sınava gireceklerin kimliklerinin yayımlanmasından sonra herhangi bir sebeple müracaattan vazgeçilmesi halinde sınav haklarından biri kullanılmış sayılır. Kuvvet Harp Akademilerindeki eğitim ve öğretime katılmak için müracaatta bulunacak subaylarda aranacak nitelikler aşağıdadır:

a) Harp Okulu mezunu olmak.

b) Giriş sınav tarihinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde asgari 6 ncı hizmet yılını bitirmiş ve azami 12 nci hizmet yılını bitirmemiş olmak, Kuvvet Komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığınca ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca hizmet ihtiyacına göre asgari ve azami hizmet yılı sınırı en fazla 2 yıl azaltılabilir veya 2 yıl artırılabilir. Her durumda toplam başvuru hakkı 6 olarak muhafaza edilir.

c) Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde belirtilen muharip sınıf subayları ile yardımcı sınıf subaylardan yalnız ulaştırma, ordu donatım, ikmal, levazım, harita (harita mühendisi, harita pilot), personel ve maliye sınıfına mensup bulunmak.

d) Yardımcı sınıf subaylarca, sınava giriş tarihindeki yıla ait tam teşekküllü bir askerî hastaneden "Faal Kıt'a Görevi Yapar Rapor" alınmış olmak.

e) Terörle mücadele esnasında organ kaybı ya da organ zafiyetine uğrayan personelden Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre göreve devam ettirilen subaylar için sınava giriş tarihindeki yıla ait Gülhane Askerî Tıp Akademisi Komutanlığı Profesörler Sağlık Kurulundan "Türk Silahlı Kuvvetlerinde Karargâh Görevlerinde Kurmay Subay Olarak Çalışır" kayıtlı rapor almış olmak.

f) Kuvvet Harp Akademileri giriş sınavını kazanması halinde Kuvvet Harp Akademileri eğitimine (hazırlık kursları dahil) başlayacağı tarih ile mezun olacağı tarihe kadar geçen sürede,  mensubu bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına veya kendi nam ve hesabına bir lisansüstü eğitime devam ediyor olmamak.

Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimi: Kurmay subaylar hariç, kaynak gözetmeksizin yüzbaşı-binbaşı rütbesindeki subaylar, 926 sayılı Kanun gereğince astsubaylıktan subay olanlardan en az 4 yıl süreli fakülte ve yüksek okul bitirenler ile sözleşmeli subaylardan muvazzaf subaylığa nasıp edilmiş olanlar Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimi için müracaat edebilir. Müracaatta bulunacak subaylarda aranacak nitelikler aşağıdadır:

a) 926 sayılı Kanun hükümlerine göre lisansüstü öğrenim kıdemi almak için gerekli şartları sağlamak,

b) Kuvvet Harp Akademileri giriş sınavına katılma hakkı (müktesep hak dâhil) sona ermiş olmak,

c) Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine başlayacağı tarih ile mezun olacağı tarihe kadar geçen sürede; mensubu bulunduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına veya kendi nam ve hesabına bir lisansüstü eğitime devam ediyor olmamak.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – Kuvvet Harp Akademileri ile Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine girişe engel hâller aşağıda gösterilmiştir:

a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olanlar.

b) Firar, üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı suçlardan mahkûm olanlar.

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, yukarıdaki bentlerde sayılanların dışındaki suçlardan veya disiplinsizliklerden toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk  etmeme cezası ile mahkûm olanlar veya cezalandırılanlar.

(a) ve (b) bentlerinde sayılı suçlardan dolayı haklarında erteleme, seçenek yaptırımlardan birine çevrilme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen subaylar da Kuvvet Harp Akademilerine ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine alınmazlar.

d) Sıralı üç sicil amirinden en az ikisi tarafından akademiye girmeye layık görülmeyerek hakkında olumlu nitelik belgesi verilmeyen subaylar Kuvvet Harp Akademilerine ve Komutanlık ve Karagâh Subaylığı Öğrenimine kabul edilmezler.

e) Haklarında dava açılmış olan subaylar, diğer şartları haiz iseler nitelik değerlendirmesine ve giriş sınavlarına tâbi tutulurlar. Bunlardan nitelik değerlendirmesi ve giriş sınavları neticesinde akademilere girmeye lâyık bulunanlar akademi öncesi Subay Özel Tekamül Kurslarına iştirak ettirilirler. Haklarında dava açılmış olup da akademi öğreniminin başlangıç tarihine kadar davası sonuçlanmamış olanlar Harp Akademilerinin hak kazandıkları dönemdeki öğrenimine alınmazlar. Haklarındaki davaları sonuçlananlardan Harp Akademilerine girmeye mâni ceza aldığı tespit edilenler Harp Akademilerine kabul edilmezler.

Haklarındaki beraat kararı kesinleşenler ile dava sonunda akademiye girmeye engel olacak ceza almayanların akademiye devam hakları iade edilir.

 f) Kuvvet Harp Akademileri ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine giriş hakkını kazanıp, öğrenime henüz başlamamış subaylardan; girişle ilgili niteliklere kendisinin sahip olmadıkları sonradan anlaşılanlar ile ahlâki niteliklerinde noksanlık veya yasa dışı ideolojik ve siyasî faaliyetlerde bulundukları sonradan tespit edilenlerin giriş hakları, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığının onayı ile iptal edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Kara Kuvvetleri Komutanlığı kontenjanı: Türk Silâhlı Kuvvetleri insangücü planına göre tespit edilen öğrenci subay miktarının asgari 8/10'u muharip sınıf subaylarına, azami 2/10'u yardımcı sınıf subaylarına ayrılacak şekilde kontenjan tahsis edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuvvet Harp Akademileri ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimine aşağıdaki şekilde müracaat edilir:

a) Akademilere girmeye istekli subay bir dilekçe ile en yakın amirine müracaat eder.

b) Müracaat eden subaylardan sadece hakkında olumsuz değerlendirme yapılacak personel için, sıralı üç sicil amiri tarafından "GİZLİ" gizlilik dereceli ve EK-B’deki örneğe uygun birer "Nitelik Belgesi" doldurulur. Sicil amirleri nitelik belgesinin kanaat bölümüne "Kurmay subay adayı olmaya /KOMKARSU Öğrenimi görmeye lâyık değildir" şeklinde kanaatlerini belirtirler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – Kuvvet Harp Akademilerine girmek için müracaatta bulunan subayların nitelik değerlendirmeleri:

Harp Okulu mezuniyet derecesi: Yüzde on beş (%15),

Temel kurs (görev öncesi/ihtisas kursu, uçuş okulu) mezuniyet derecesi: Yüzde on (%10),

Mükâfatlar ve cezalar: Yüzde on beş (%15), Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı için yüzde on üç (%13),

Sicil notu: Yüzde altmış (%60),

Komando puanı: Yüzde bir (%1) (Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinden Komando Temel Kursunu  başarıyla bitiren subaylara yüzde 0,5 ve Komando İhtisas Kursunu veya Özel Kuvvetler İhtisas Kursunu  başarıyla bitiren subaylara yüzde 0,5 ilave puan verilir.),

esas alınarak, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Harp Okulu mezuniyet derecesi:

Harp Okulu mezuniyet derecesi, nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on beş (%15) oranında etkili olur. Harp Okulu mezuniyet derecesi için not, aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır;

1) Harp Okulu mezuniyet kredi notu ile 2,5 katsayısının çarpımı sonucu bulunacak puan,

2) Harp Okulunu birinci olarak bitirenler + 5 puan,

3) Harp Okulunu ikinci olarak bitirenler + 4 puan,

4) Harp Okulunu üçüncü olarak bitirenler + 3 puan,

5) Harp Okulunu dördüncü olarak bitirenler + 2 puan,

6) Harp Okulunu beşinci olarak bitirenler + 1 puan.

b) Temel kurs (görev öncesi/ihtisas kursu, uçuş okulu) mezuniyet derecesi, nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on (%10) oranında etkili olur. Birden fazla temel veya ihtisas kursuna katılan personelin mezuniyet derecelerinden (Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli için Komando Temel Kursu hariç) en yüksek olanı dikkate alınır. Temel kurs mezuniyet derecesi, 100 tam not üzerinden alınacak notun 0,1 katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Sınıf okullarında başarı sıralamasında ilk %10’a girenlere artı bir, %10 ile %20 arasında olanlara artı 0.5 puan verilir. (Yüzdelerin hesaplanmasında küsuratlar bir üste tamamlanır.)

c) Mükâfatlar ve cezalar: Sıralı sicil amirleri ve yetkili diğer amirler tarafından verilen mükâfatlar ve cezalar nitelik değerlendirmesine toplamda yüzde on beş (%15), Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeline yüzde on üç (%13) oranında etkili olur. Mükâfatlara verilecek puanlar EK-E çizelgeye göre hesaplanır. Ceza puanı ise, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun (2) sayılı çizelgesine göre bulunan toplam puanın 0,118 katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilen puandır. Ceza puanının hesaplanmasında, 6413 sayılı Kanunun (2) sayılı çizelgesinde yer almayan ve taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkeme kararı ile verilen para cezaları için 4 puan, diğer hapis cezaları için 4,5 puan esas alınır. Bu puanlar da 0,118 katsayısı ile tahvil edilir. Mahkeme kararı ile verilen cezalar ertelenmiş, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, adli sicilden çıkarılmış ya da verilen mahkûmiyet hükmünün açıklanması geri bırakılmış olsa dahi ceza puanı hesaplanır. Mükâfat puanları (+), ceza puanları (-) değerlerde olup (+ üssü -) 15, (Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı 14) puandan sonraki puanlar dikkate alınmaz.

d) Sicil notu: Subayın akademiye girmek için müracaat ettiği tarihte Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 üncü maddesinde yer alan sicil notu ortalaması nitelik değerlendirilmesine toplamda yüzde altmış (%60) oranında etkili olur. Sınava müracaat tarihine kadar olan sicil notlarının ortalaması; sicil tam notunun yüzde doksan (%90) ından aşağı olan subaylar değerlendirilmeye tâbi tutulmazlar ve giriş sınavlarına iştirak ettirilmezler. Sicil notu hesaplanırken, sicil tam notu olan 100 sicil notuna, 60 puan verilir. Bunun altındaki notlar 0.60 ile çarpılır.

e) Komando puanı: Yüzde bir (%1) ilave puan. (Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinden Komando Temel Kursunu başarıyla bitiren subaylara yüzde 0,5 ve Komando İhtisas Kursunu veya Özel Kuvvetler İhtisas Kursunu başarıyla bitiren subaylara yüzde 0,5 ilave puan verilir.)

f) Adayın her bir değerlendirme sonucu aldığı notlar toplanır ve nitelik değerlendirme notu tespit edilir. Nitelik değerlendirme notları, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca "GİZLİ" gizlilik derecesinde ve "KİŞİYE ÖZEL" olarak Harp Akademileri Komutanlığına bildirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sıralı sicil amirlerince hakkında olumsuz nitelik belgesi tanzim edilmeyen subaylardan, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca giriş sınavlarına katılmaları uygun görülenler Kuvvet Harp Akademileri Giriş Sınavları ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimi sınavına katılırlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Kara Harp Akademisini, Kara Kuvvetleri kontenjanından kazananların tespiti: Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup subaylar nitelik ve sınav değerlendirmesi sonucu almış oldukları toplam notlara göre en yüksek not alandan başlamak üzere sıralanır. Genelkurmay Başkanlığınca her yıl yayımlanan toplam kontenjan, sınıf kontenjanları Personel Temin ve Yetiştirme Planında sınıflara tanınan en az ve en çok kontenjan arasında kalacak şekilde, değerlendirmeye hak kazanan subaylardan sıralamada en üst durumda olanlarla tamamlanır. Toplam kontenjanın içerisine giren son subayın toplam notunun %90’ına kadarki puanı alan personelin de içeride kalacağı şekilde seçim havuzu oluşturulur. Sınıf kontenjanlarına göre yerleştirme yapılırken, öncelikle sınıfların en az kontenjanları seçim havuzundaki personel ile doldurulur. Kalan kontenjan sıralamada daha üstte bulunan personelden itibaren yayımlanan sınıf üst kontenjanını da geçmeyecek şekilde doldurulur. Toplam kontenjan değerlendirmeye hak kazanan subaylarla tamamlanmadığı takdirde 43 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendine göre işlem yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün ikinci kısmının başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47 – Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisine katılacak müdavimlerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olduktan sonra asgari bir yıl kıt'a ve karargâhlarda hizmet yapmış olmak,

b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi eğitim ve öğretimi görmeyen kurmay subaylar arasında harp okulu mezuniyeti en erken olmak.

Yukarıdaki şartları taşıyan personel, eğitimi Yzb.-Bnb.-Yb. rütbelerinde tamamlayacak şekilde tefrik edilirler.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 48 – Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisine Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından katılacak kurmay subayların kontenjanı Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün üçüncü kısmı başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde eğitim ve öğretime katılan müdavimleri, müşterek ve birleşik karargâh ve birlikler seviyesinde, plânlama, yönlendirme ve kontrol teknikleri ile bu karargâh ve birliklerin faaliyetlerini yönetecek tarzda yetiştirmek, müdavimler arasındaki koordinasyon ve iş birliği ruhunu pekiştirmek ile millî güvenlik, güvenlik stratejileri ve uluslararası ilişkiler kavramları hakkında, konuların özelliklerine göre analiz, sentez veya değerlendirme seviyelerinde eğitim ve öğretim sağlamak,”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 55 – Kuvvet Harp Akademilerinde, taktik ve operatif düzeydeki birlik ve karargâhlar seviyesinde eğitim yaptırılır. Daha üst karargâh ve organizasyonlar  hakkında bilgi verilir.

Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde; stratejik düzeydeki birlik ve karargâhlar ile, millî ve NATO müşterek ve birleşik askerî karargâh ve organizasyonlar seviyesi ile küresel ve bölgesel ortamda ve ülke düzeyinde devletin millî güvenliğini ilgilendiren ve etkileyen konularda eğitim ve öğretim yapılır.

Enstitüde belirlenen dallarda lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim yapılır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde eğitim ve öğretim süresi 5 aydır.”

“d) Kuvvet Harp Akademileri ile Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde eğitim ve öğretim süreleri; teknik ve bilimsel gelişmeler, strateji ve taktikteki yenilikler, uluslararası askerî politik şartlar, Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyaçları gibi sebeplerle Genelkurmay Başkanlığınca uzatılabilir, kısaltılabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuvvet Harp Akademilerinde her eğitim ve öğretim yılı iki veya üç devreye, Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde ise her eğitim ve öğretim yılı iki döneme ve her dönem iki devreye ayrılır.

Kuvvet Harp Akademilerinde öğrenci subaylara iki devre olması halinde birinci devre sonunda, üç devre olması halinde birinci ve ikinci devre sonunda, Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde ise birinci devre sonunda müdavimlere bir hafta dinlenme tatili verilir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Silâhlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde Değerlendirme

MADDE 63 – Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi müdavimleri, yazılı sınav notu, öğretim elemanı kanaat notu ile komutan kanaat notu, karma sistemine ve kategori usûlüne göre değerlendirilirler.

a) Yazılı sınav notu:

Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi müdavimleri, eğitim ve öğretim dönemi içinde asgarî 2 yazılı sınava tâbi tutulurlar. Bu sınavların ortalaması yazılı sınav notudur.

b) Öğretim elemanı kanaat notu:

1) Müdavimlere her devre sonunda dersine giren öğretim elemanları tarafından kanaat notu verilir. Kanaat notunun verilmesine ilişkin esaslar Harp Akademileri Komutanlığı Ölçme ve Değerlendirme Özel Yönergesinde belirtilir.

2) Her iki devrede alınan kanaat notlarının ortalaması, öğretim elemanı kanaat notunu teşkil eder.

c) Komutan kanaat notu:

Her müdavim için Harp Akademileri Komutanı ile Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi Komutanının eğitim ve öğretim yılı sonunda vermiş oldukları kanaat notlarının ortalamasıdır. Bu not oluşturulurken, eğitim ve öğretim yılı içinde komutanların katıldıkları çalışmalarda müdavim hakkında edindikleri kanaat ile müdavimlerin başarısının ölçülmesinde kullanılan notlar göz önüne alınır. Ayrıca, komutanlar yeterli kanaate varabilmek için asgari bir yazılı sınav (veya makale, inceleme ve benzeri) yapabilirler. Komutanlık kanaat notu 50 puandan az olduğu takdirde müdavimler başarısız olarak kabul edilir.

d) Notların müdavimlere tebliği:

Yazılı sınav sonuçları her sınavı müteakip, tez notları ise değerlendirmeyi müteakip müdavimlere tebliğ edilir. Diğer notlar bildirilmez.

e) Kategorilendirme ve mezuniyet:

1) Değerlendirme notu: Her müdavimin dönem sonunda kategorilere ayrılmasına esas olan not olup, yazılı sınav notu, tez notu, öğretim elemanı kanaat notu ve komutan kanaat notunun ortalamasıdır. Notlar 100 tam puan üzerinden verilir. Kesirler tama çevrilmez. Değerlendirmede;

90 puan (dahil) 100 puan : Çok iyi,

75 puan (dahil) 89 puan : İyi,

65 puan (dahil) 74 puan : Orta,

64 puan (dahil) daha aşağı puan : Zayıf,

olarak kabul edilir.

2) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisini ÇOK İYİ ve İYİ kategori ile bitirenlere diplomaları verilir. Başarısız olanlar hakkında 926 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“b) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi:

1) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun olabilmek için, 63 üncü maddede belirtilen ilmî değerlendirmeden sonra, kurmay subayda aranan nitelikler, ahlâkî ve ideolojik niteliklerinin de yeterli olduğuna Akademi Kurulunca karar verilmiş olması şarttır.

 2) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinden mezun olan kurmay subaylara akademinin diploması ve 926 sayılı Kanun esaslarına göre bir yıl kıdem verilir.”

“d) Kuvvet Harp Akademileri, Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi ve Komutanlık ve Karargâh Subaylığı (KOMKARSU) eğitimini bitiren subaylara; ilgili akademiler tarafından, içeriği ve şekli özel yönergede gösterilecek "Ders Not Döküm Çizelgesi" (Transkript) hazırlanarak verilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ve (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aşağıdaki hallerde öğrencilerin Kuvvet Harp Akademileri, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimi ile Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisindeki öğrenimlerine son verilir.

a) 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan mahkûm olanlar veya bu suçlardan dolayı yapılan yargılama sonunda hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenler, taksirli suçlar hariç olmak üzere mahkemeler, disiplin kurulları veya disiplin amirlerince toplam (7) gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkûm olanlar veya cezalandırılanlar veya Akademi Kurulunun üçte iki çoğunluğu ile kurmay subay olma niteliğini haiz olmadıklarına karar verilenler veya girişle ilgili niteliklere haiz olmadıkları öğrenim sırasında anlaşılanlar.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 69 – Kuvvet Harp Akademileri, Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Öğrenimi ile Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi öğrenimine kendi istekleri ile devam etmek istemeyenler, gördükleri öğrenime yönelik haklarından feragat ettiklerine dair dilekçe ile Harp Akademileri Komutanlığına başvurmaları halinde akademiden ayrılabilirler.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisinde yapılan sınavların 1/2'sine katılanlar; meşru mazeretleri dolayısıyla diğer sınavlara katılamadıkları takdirde akademi kurulunun kararıyla tamamına katılmış sayılırlar.”

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.