27 Ocak 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29606

TEBLİĞ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 21/12/2015 tarihli ve 29569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün 11. sıra numarasındaki ücretten az olamaz.”

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.