26 Ocak 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29605

YÖNETMELİK

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

KOZMETİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/5/2005 tarihli ve 25823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin ekinde yer alan “Ek II Kozmetik Ürünlerde Yasaklı Maddeler Listesi” başlıklı tabloya, aşağıdaki 1379 numaralı satır eklenmiş, aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek VI  Kozmetik Ürünlerde Kullanılmasına İzin Verilen UV Filtrelerin Listesi” başlıklı tablonun 19 numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

“

1379

3-Benziliden kâfur

15087-24-8

239-139-9

   ”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek III Aşağıdaki Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” başlıklı tablonun 2a numaralı satırı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Ek III Aşağıdaki Sınırlamalar Dışında Kozmetik Ürünlerin İçermemesi Gereken Maddeler Listesi” başlıklı tabloya, ekteki 288-296 arası satırlar eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir kozmetik ürünün güvenliliğine ilişkin genel yükümlülükler saklı kalmak üzere, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile ilgili yasal düzenlemelerde yapılan güncellemeler göz önünde bulundurularak alternatif bir yöntemin validasyonunun yapılması ve kabul edilmesinin ardından söz konusu alternatif yöntem haricindeki bir yöntemin kullanıldığı hayvan testlerine tabi tutulmuş olan; 

a) Nihai bir formülasyon içeren kozmetik ürünlerin piyasaya arzı,

b) Ürün bileşenleri veya ürün bileşenleri kombinasyonlarını içeren kozmetik ürünlerin piyasaya arzı,

c)                Ürün bileşenleri veya ürün bileşenleri kombinasyonlarına yönelik testlerin yapılması,  yasaktır.”     

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin Ek V’inin 39 ve 57 numaraları satırlarında yer alan maddeleri içeren kozmetik ürünler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren sadece bu Yönetmeliğin gereklerini yerine getirmek koşuluyla piyasaya arz edilebilir, 16/4/2016 tarihinden itibaren ise bu Yönetmeliğe uymayan kozmetik ürünler piyasada bulundurulamaz.

(2) Bu Yönetmeliğin Ek V’inin 12 ve 12a numaralı satırlarında yer alan maddeleri içeren kozmetik ürünlerden bu Yönetmeliğe uygun olmayanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren piyasada bulundurulamaz.” 

MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi 18/2/2016 tarihinde,

b) 3 üncü maddesi 10/8/2016 tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız