22 Ocak 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29601

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ÖDÜL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/8/1981 tarihli ve 17421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Askerî öğrencilerden;

1) Ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girmek,

2) Proje ve sempozyumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil etmek,

3) Eğitim, öğretim aşamalarında başarılı olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Olağanüstü gayret ve çalışmaları sonucu eğitim, atış, spor, bakım ve benzeri idarî ve lojistik hizmetlerde, ayrıca üstün cesaret ve feragat nakdi ödülü kapsamına girmeyen iç güvenlik ve terörle mücadele hizmetleri ile adlî ve mülkî görevlerde bulundukları kıt’a, karargâh ve askerî kurumlarda emsallerine nispetle üstün başarı sağlayanlara ve askerî öğrencilerden ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye girenler, proje ve sempozyumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerini başarıyla temsil edenler ile eğitim, öğretim aşamalarında başarılı olanlara;

a) Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı onayı ile kıdemli albay aylığının beş katı tutarında,

b) Kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı ve Genelkurmay Başkanlığına doğrudan bağlı personel için Genelkurmay II nci Başkanının onayı ile kıdemli albay aylığının bir katından, üç katına kadar,

c) Orgeneral/oramiralden, tuğgeneral ve tuğamiral seviyesine kadar olan kıt’a komutanları ile kurum ve karargâh amirlerinin onayı ile kıdemli albay aylığının;

(1) Orgeneral/oramiraller tarafından bir katından, iki buçuk katına kadar,

(2) Korgeneral/koramiraller tarafından bir katından, iki katına kadar,

(3) Tümgeneral/tümamiraller tarafından bir katından, bir buçuk katına kadar,

(4) Tuğgeneral/tuğamiraller tarafından bir katı tutarında,

üstün hizmet ödülü verilir.

  Üstün hizmet ödülünün verilmesinde, genel mevcutlar esas alınır. Bu miktar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yükümlü erbaş ve erler hariç genel mevcudun % 4’ünü, yükümlü erbaş ve erler için ise, yükümlü erbaş ve er toplamının % 1’ini geçemez. Bu doğrultuda uygulamaya yönelik usul ve esaslar her yıl Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) personel birimlerince belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu ödüller, öğrenci sayısı; 15’den az ise (15 dâhil) birinciye, 16 ilâ 50 arasında ise birinciye ve ikinciye, 51 ve daha fazla ise birinciye, ikinciye ve üçüncüye kıdemli albay aylığının;

a) Ön lisans, lisans ve akademi eğitimi veren okullar, sınıf okulları ve üç aydan daha uzun süreli ihtisası belirleyen kurs mezunlarından;

(1) Birinci olanlara üç katı,

(2) İkinci olanlara iki katı,

(3) Üçüncü olanlara 3/2’si,

b) Orta dereceli askeri okul mezunlarından;

(1) Birinci olanlara iki katı,

(2) İkinci olanlara 3/2’si,

(3) Üçüncü olanlara bir katı,

oranında verilir.

Kendilerine bağlı öğretim kurumları için yukarıda belirtilen şartlardan mezun olanlara nakdi ödül yerine saat, radyo, bilgisayar, müzik seti, kılıç, meç, tabanca ve benzeri hediyelerle taltif etmeye; Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanı, Harp Akademileri Komutanı, okul komutanları ile okul komutanlarının bağlı olduğu sıralı komutanlar yetkilidirler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Millî Savunma Bakanları birlikte yürütür.