21 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29600

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TS IEC 60502-4 (ŞUBAT 2014)  STANDARDI İLE İLGİLİ TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MSG-MS-2016/2)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) Standardının uygulamaya konulmasına ilişkin hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu standard, IEC 60502-2’ye uygun, beyan gerilimleri 3,6/6 (7,2) kV’tan 18/30 (36) kV’a kadar olan güç kablolarının yardımcı donanımlarının tip deneyleri için olan deney özelliklerini kapsar. Bu standard, örnek olarak hava hattı kabloları, deniz altı veya gemi kabloları gibi özel uygulamalar veya tehlikeli yerler (patlayıcı ortamlar, yangına dayanıklı kablolar veya sismik şartlar) için olan yardımcı donanımları kapsamaz. Bu deneylerin, malzemelerde veya tasarımda veya performans karakteristiklerini etkileyebilecek imalât işleminde değişiklikler yapılmadıkça, bir kez başarıyla yapıldıktan sonra tekrarlanmaları gerekli değildir. Deney yöntemleri, IEC 61442’de verilmiştir.

Not – Bu standard, ulusal standardları ve şartnameleri ve/veya tatminkar hizmet performansının gösterilmesi esas alınarak sağlanan mevcut ürün onaylarını geçersiz kılmaz. Bununla birlikte bu tür ulusal standardlara veya şartnamelere göre onaylanan ürünlerin bu IEC standardına doğrudan uygun oldukları iddia edilemez. Alıcı ile tedarikçi arasındaki anlaşmaya ve/veya ilgili uygunluk değerlendirme kuruluşuna göre gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulabilecek herhangi bir ilave tip deneyinin yapılması ve değerlendirilmesi şartıyla eski standarda uygunluğun gösterilmesi bu standarda uygunluğu mümkün kılabilir. Deney dizisinin bir bölümü olan bu tip ilave deneyler ayrı olarak yapılamaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanunu ve 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamaya konma

MADDE 4 – (1) TSE Teknik Kurulunun 13/2/2014 tarihli toplantısında adapte Türk Standardı kabul edilerek yayımına karar verilen TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) “Kablolar - Beyan Gerilimleri 1 kV’tan (Um=1,2 kV) 30 kV’a (Um=36 kV) Kadar Olan Yalıtımı Ekstrüzyonla Çekilmiş Güç Kabloları ve Bunların Yardımcı Donanımları - Bölüm 4: Beyan Gerilimleri 6 kV’tan (Um=7,2 kV) 30 kV’a (Um=36 kV) Kadar Olan Kabloların Yardımcı Donanımları İçin Deney Özellikleri” standardı imalat ve piyasaya arz safhalarında zorunlu olarak uygulanmaya konulmuştur.

Uyma zorunluluğu

MADDE 5 – (1) TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) standardı kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

Karşılıklı tanıma hükmü

MADDE 6 – (1) TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) standardı ile ilgili bu Tebliğ hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda, TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) ile ilgili bu Tebliğ tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir, piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.

Temin

MADDE 7 – (1) TS IEC 60502-4 (Şubat 2014) standardı, TSE merkez teşkilatından veya il temsilciliklerinden temin edilebilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 – (1) 20/8/2007 tarihli ve 26619 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2007/23) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.