21 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29600

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) ANO: Bir döneme ait ağırlıklı not ortalamasını,

h) YANO: Bir eğitim-öğretim yılına ait yıl sonu ağırlıklı not ortalamasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) İntörn eğitimi ve staj eğitimi yapılırken yaz öğretiminden yararlanılamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz okulu sınav döneminde ek sınav hakkı kullanılamaz. Sınırsız sınav hakkını kullanmak durumunda olan öğrenciler ise, isterlerse diğer öğrencilerle aynı koşullarda yaz okuluna devam edebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yaz öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir dersin devam şartının daha önce yerine getirilmiş olması, yaz okulunda o derse devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Aynı şekilde yaz okulunda alınan dersler için elde edilen devam hakkı, normal eğitim-öğretim dönemleri için geçerli değildir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yaz okulunda alınan derslerin başarı notları, bunu takip eden güz yarıyılı başında hesaplanan GANO’da dikkate alınır ve not karteksine işlenir. İlgili dönemlerin ANO ve YANO ortalamasına dahil edilmez.”

“(3) Yaz okulunda alınan dersler, başarı sıralamasına ve %10’luk dilime giren öğrencilerin belirlenmesinde değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/8/2013

28725