21 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29600

YÖNETMELİK

Kafkas Üniversitesinden:

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programında bir yarıyılda alacağı ders ve uygulamaların toplam saati, alt sınıftaki dersler ve 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendindeki dersler dahil, önceki yarıyıllardan devamsız olduğu derslerle birlikte haftalık en fazla kırk ders saatidir. Ancak mezun durumda olan öğrenciler ders kayıtlarında (40+2) ders saatini geçmemek üzere ders alabilirler. Birimler, eğitim-öğretim özellikleri ve kredi/saat/AKTS limitlerini dikkate alarak bu ders saatini sınırlandırabilirler. Öğrencilerin alttan alacakları dersler daha önce devamını almış olmak şartıyla, bu sınıra dahil edilmez. Akademik birimlerin ders programlarının özellik ve koşullarına göre öğrencinin alacağı haftalık ders saati Senato kararıyla sınırlandırılabilir. Öğrenci, öncelikle tekrar edeceği derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Bu dersler farklı dönemlerden ise en alttaki dönemlerden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait derslere kayıt yaptırmak zorundadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/8/2012

28395

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/2/2013

28563

2-

11/4/2013

28615

3-

24/6/2014

29040

4-

24/7/2014

29070

5-

6/4/2015

29318