21 Ocak 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29600

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ BESLEME KANUNU UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının veya yetkilendirecekleri makamın onayıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadrosunda olmayan ancak askerî birliklerle beraber görev yapan veya tatbikatlara katılan ve görev koşullarının kazandan besleme yapılmasını zorunlu kıldığı kişiler.

g) Hava Harp Okuluna geldikleri tarihten, deneme uçuşu ve paraşütle atlama eğitimlerinin tamamlanmasına kadar geçen süre içindeki aday öğrenciler ile günlük veya öğün bazında beslenme desteğinin verilmesinin zorunlu olduğu koşullarda, bütün askerî okulların sınavına girecek intibak eğitimi dâhil olmak üzere aday öğrenciler ile subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli er sınavlarına girecek olan adaylar”

“k) Doğal afet durumlarında görev alan personel.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Birlik ve kurum nöbetçileri ile savaş, iç güvenlik harekâtı, sınır ötesi harekât veya gemide çeşitli sebeplerle bulunan kişiler de dâhil yüzer birlik personelinden, 14/7/1964 tarihli ve 500 sayılı Kıbrıs’a Gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanuna tâbi birlik personelinden, birlik dışına görevlendirilen ve 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah ödemesi yapılmayan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinden, görevlerine yönelik eğitimlerinin devamı süresince komando birlikleri ve okulları ile benzeri eğitimleri uygulayan birliklerde (dağ ve paraşütçü kıtaları, sualtı taarruz ve savunma timleri, derin su dalgıçları) yürütülen eğitim ve kurs faaliyetlerine katılan eğiticiler ve kursiyerlerden, meskun mahal dışında konuşlanan ve coğrafi şartlar, iklim koşulları veya güvenlik tedbirleri gibi zorunlu nedenlerle yirmi dört saatten daha uzun sürede birliğinden ayrılamayan EK-1’de yer alan birlik personelinden kazandan beslendikleri sürelerde ödenen tayın bedeli veya yemek yardımına ilişkin olarak herhangi bir kesinti yapılmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin EK-1 listesinde sayılan birliklere ilave yapmaya veya çıkarmaya ilgisine göre Millî Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanı yetkilidir. Yapılan değişiklikler bir ay içerisinde Maliye Bakanlığına bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(12) Askerî birliğin konuşlandığı yerde içme suyunun bulunmaması, içme suyunun sağlığı tehdit eder nitelikte olması, iç güvenlik harekâtı, ulusal ve resmi bayram tören ve provaları, doğal afet durumlarında görevlendirmeler ile öngörülemeyen diğer ihtiyaç durumları gibi zorunlu nedenlerle içme suyu gereksinimi olduğunda; kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının veya yetkilendirecekleri makamın onayı ile zorunluluğun devamı süresince ve bedeli dikkate alınmadan, bir kişi için günlük üç litreye kadar ambalajlanmış içme suyu verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-1 eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2008

26803

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

8/6/2011

27958

2-

28/2/2012 

28218 

3-

16/4/2015

29328

 

 

 

“EK-1

HAVA RADAR KITA KOMUTANLIKLARI LİSTESİ

Sıra

No

Birlik Adı

1

201 No.lu Tşnb.Hv.Rd.Kt.K.lığı Kazdağı/BALIKESİR

2

205 No.lu Hv.Rd.Kt.K.lığı Dikmentepe/KASTAMONU

3

207 No.lu Tşnb.Hv.Rd.Kt.K.lığı Karadağ/KARAMAN

4

208 No.lu Tşnb.Hv.Rd.Kt.K.lığı Keltepe/HATAY

5

211 No.lu Tşnb.Hv.Rd.Kt.K.lığı Eryiğit/ESKİŞEHİR

6

213 No.lu Tşnb.Hv.Rd.Kt.K.lığı Honaz/DENİZLİ

7

216 No.lu Hv.Rd.Kt.K.lığı Pirreşit/VAN

8

217 No.lu Hv.Rd.Kt.K.lığı Kargapazı/ERZURUM

9

219 No.lu Hv.Rd.Kt.K.lığı Yamadağ/MALATYA

10

220 No.lu Hv.Rd.Kt.K.lığı Keseciktepe/HATAY

11

225 No.lu Tşnb.Hv.Rd.Kt.K.lığı Karacadağ/DİYARBAKIR

12

226 No.lu Tşnb.Hv.Rd.Kt.K.lığı Kaşmer/ŞANLIURFA

13

227 No.lu Tşnb.Hv.Rd.Kt.K.lığı B.Softepe/GAZİANTEP

14

228 No.lu Tşnb.Hv.Rd.Kt.K.lığı Gürvil/ŞIRNAK

”